دوره و شماره: دوره 15، شماره 41، پاییز 1392 (308) 
1. انتخاب بهترین تأمین‌کننده براساس معیارهای چابکی

صفحه 4-13

کامبیز شاهرودی؛ محمد طالقانی؛ الهه طاهری


2. مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی

صفحه 14-23

سارا شاهین مقدم؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ بهروز کریمی


3. طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدل سازی و حل ابتکاری

صفحه 24-31

سمیه الهیاری؛ مجید سالاری؛ مجتبی طالبیان شریف؛ رضا اشتهادی


6. ارزیابی شکل گیری اتحاد استراتژیک در یک خوشه صنعتی

صفحه 50-59

عباس صمدی؛ روح الله سهرابی؛ مهدی سلیمان آبادی؛ محمدرضا سلیمان شرفی