ارائه یک مدل برای شبکه توزیع اقلام فسادپذیر در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سیاست تخفیف

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتـی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از عوامل مهم در هر زنجیره تأمین، توزیع مناسب کالاها از طریق مراکز توزیع است. گاهی اوقات اقلامی که تاریخ انقضا دارند برای شبکه توزیع محدودیت زمانی به وجود می­ آورند. زیرا با گذشت زمان فساد پذیری کالاها موجب هزینه­ هایی برای مشتری می­ شود. از طرف دیگر در زنجیره تأمین معمولاً سیاست­ های تخفیف که منجر به کاهش هزینه­ های مشتری برای مقادیر سفارش بیشتر می­ گردد، ارائه می­ شود. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی، شامل یک تولید کننده، چندین توزیع­ کننده و مشتری توسعه داده شده است که در آن توزیع­ کننده­ ها برای مقادیر مختلف سفارش مشتری قیمت­ گذاری متفاوتی را در نظر می­ گیرند. در این نوع زنجیره تأمین ابتدا شبکه توزیع به­ صورت برنامه‌ریزی عدد صحیح مدل­ بندی شده و سپس دو الگوریتم فراابتکاری شبیه­ سازی تبرید و ژنتیک برای حل مدل ارائه می­ شود. در نهایت نتایج حاصل از این دو الگوریتم با فرض وجود و عدم وجود تخفیف، مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling a Distribution Network of Deteriorating Items in Supply Chain Considering Discount Policy

چکیده [English]

One of the important issues in any supply chain is appropriate distribution of items through distribution centers (DCs). Sometimes, items with expiration date cause time constraints for distribution network. On the other hand in supply chain, usually discount policies are announced which decrease customer’s costs in high order quantities. In this paper a three echelon supply chain with a producer, several DCs and customers is studied. DCs suggest different prices for different customer’s order. First, distribution network in this type of supply chain is modeled as Integer Non Linear Programming and then two meta-heuristic approaches, simulated annealing algorithm and genetic algorithm, are developed to solve model. Finally results of these algorithms with and without discount are obtained and compared

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Distribution Network
  • Deteriorating Items
  • Discount
  • Meta-Heuristic Algorithm

[1] Thomas.D.J., Griffin. P. M.,"Coordinated supply chain management",European Journal of Operational Research, 94, pp.1-15, 1996.

[2] Tilanus, B., "Introduction to Information System in Logistics and Transportation",Information Systems in Logistics and Transportation. Amsterdam: Elsevier, 1997.

[3] Amiri.A.,"Designing a distribution network in a supply chain system: Formulation and efficient solution procedure",European Journal of Operational Research, 171, pp. 567–576, 2006.

[4] Sadjady.H., Davoudpour. H.,"Two-echelon, multi-commodity supply chain network design with mode selection, lead-times and inventory costs",Computers & Operations Research, 39, pp. 1345–1354, 2012.

[5] Ghare.P.M., S. S. F., "A model for exponentially decaying inventory", Journal of Industrial Engineering, 14, ,pp. 233-243, 1963.

[6] Wee.H.M.,"Economic production lot size model for deteriorating items",Computer & Industrial Engineering, 6,pp. 309-317, 1993.

[7] Sarker.B.R, Jamal. A. M. M., Wang.S.,"Supply chain models for perishable products under inflation and permissible delay in payment",Computers &Operations Research, 27, pp.59-75, 2000.

[8] Miranda.P.A., G. R. A.,"Inventory service-level optimization within distribution network design problem". International ournal of production Economics, 122, pp. 276–285, 2009.

[9]Rau.H., W. M. Y., Wee.H.M."Integrated inventory model for deteriorating items under a multi-echelon supply chain environment".International ournal of production Economics, 86,pp. 155–168, 2003.

[10] Ruxian.L., L. H., Mawhinney.J.R.,"A Review on Deteriorating Inventory Study". Journal of Service Science & Management, 3, pp. 117-129, 2010.

[11] Chopra.S.,"Designing the distribution network in a supply chain". Transportation Research Part E, 39, 123–140, 2003.

[12] Pirkul H., J. V.,"A multi commodity multi plant capacitated facility location problem: formulation and efficient heuristic solution",Computers & Operations Research, 25, pp. 869-878, 1998.

[13] Jayaraman V., Ross. A.,"A simulated annealing methodology to distribution network design and management".European Journal of Operational Research, 144, pp. 629-645, 2003.

[14] Wong.J.T.,"The distribution processing and replenishment policy of the supply chain under asymmetric information and deterioration",Expert Systems with Applications, 37, pp. 2347–2353, 2010.

[15] Begum.R. , S.S.K., Sahoo.R.R.,"An EOQ model for deteriorating items with weibull distribution deterioration, unit production cost with quadratic demand and shortages". Applied Mathematical Sciences, 4, 271 – 288, 2010.

[16] Tang.K., Yang. C., "A distribution network design model for deteriorating item". International Journal of Logistics Systems and Management, 4, pp. 366–383,2008.

[17] Kirkpatrick.S., G. J. C. D., Vecchi.M.P., Optimization by simulated annealing. science. 220 (4598), 671-680, 1983.

[18] Tsao.Y.C., Lu. J. C.,"A supply chain network design considering transportation cost discounts". Transportation Research Part E, 48, pp. 401–414, 2012.

[19] Ye.Y., G. L. C.,"Supply chain inventory-transportation optimal model under discount for perishable items", 2, pp. 579–582, 2010.

[20] Holland.J.H.,"Adaptation in Natural and Artificial Systems". Ann Arbor: illustrated, University of Michigan Press,1975.

[21] Goldberg.D.E.,"Genetic algorithms in search, optimization and machine learning", Addison-Wesley, illustrated, reprint, 1989.