دوره و شماره: دوره 15، شماره 42، زمستان 1392 (309) 
5. مدل سازی دو هدفه برای مسئله توزیع مواد سوختی در شبکه با انبار توزیع چندگانه

صفحه 54-61

فرزاد محمود سلطانی؛ رضا توکلی مقدم؛ نیکبخش جوادیان؛ عباس محمودآبادی