رویکردی تحلیلی در شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین در صنایع لبنیات کشور

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نویسنده پاسخگو

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین و اندازه­ گیری اثرات آن در صنایع تولیدی لبنیات کشور می‌باشد. این مقاله از نوع پژوهش­ های کاربردی و به روش توصیفی، از نوع همبستگی بوده و از تکنیک­ های تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر در تعیین عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه است که دارای 37 سؤال می‌باشد. برای سنجش پایایی پرسشنامه مقدار ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار از آزمون، KMO و سطح تحت پوشش بارتلت4 استفاده شده است. براساس نتایج حاصل، مشخص شد که هفت عامل سیاسی، بازار، فناوری اطلاعات، اختلال، تأمین، تولید و همکاری و ارتباطات بر ریسک زنجیره تأمین در صنایع تولیدی لبنیات اثرگذار هستند. در ادامه برای مشخص شدن نقش مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل بر متغیر وابسته از تحلیل مسیر استفاده گردید و مشخص شد که عوامل فناوری اطلاعات، تولید و تأمین بیشترین اثر را بر ریسک زنجیره تأمین این صنایع دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Approach for Identifying the Effective Factors in Supply Chain Risk

چکیده [English]

The purpose of this paper is defining the effective factors on the risk of supply chain and measures its effect on the manufacturing industries. This study is a practical research with a descriptive correlation method, that used the multiple regression analysis and path analysis techniques to determine factors affecting the risk of supply chain. Data collection tool is a questionnaire that has 37 questions. To evaluate the reliability of the questionnaire Cronbach’s alpha, and for assess the validity of the questionnaire, KMO test and Bartlett's test has been used. According to the results, it has been defined that seven factors have been affected the supply chain's risk. They are Political, marketing, information technology, disruption, supply, production, collaboration and communication factors. In continues, for determine the direct and indirect role of each factor on the dependent variable, path analysis has been used and It was found that IT factor has the most effect on supply chain risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Supply Chain
  • Path Analysis

[1]. Gross Claypool, E, "Assessing and mitigating risk a design for supply chain problem, Besterfield-Sacre, , Mary ,University of Pittsburgh, PHD thesis, 2011

[2]. Lavastre, O., Gunasekaran, A., and Spalanzani, A,"Supply chain risk management in french companies” Decision Support Systems, 52: p. 828-838, 2012.

[3]. Tchankova, L, "Risk identification - basic stage in risk management", Environmental Management and Health, 13(3): p. 290-297, 2002.

]4[. میرفخرالدینی، ح.، عندلیب اردکانی، د.، رضایی اصل، مرتضی.، "به‌کارگیری فنون تصمیم­گیری چند شاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره تأمین (مورد مطالعه: حوزه­ی فناوری اطلاعات بنگاه­های کوچک و متوسط)". نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 21، صفحات 107-130، تابستان 1390

[5]. Dan, W., and Zan, Y,"Risk Management of Global Supply Chain",International Conference on Automation and Logistics, IEEE, Jinan, China, p. 1150-1155, 2007.

[6].F.Blos, M., Quaddus, M., H.M, W., and Kenji, W,"Supply chain risk management (SCRM): a case study on the automotive and electronic industries in Brazil", Supply Chain Management: An International Journal, 14(4): p. 247-252, 2009.

[7]. Tuncel, G., and Alpan, G,"Risk assessment and management for supply chain networks: A case study. Computers in Industry", Journal Computers in Industry, 61(3): p. 250-259, 2010.

[8]. Vilko, J., and Hallikas, J,"Risk assessment in multi modal Supply chain" , International Journal of Production Economics, 140(2): p. 586-595, 2012.

]9[.مظاهری، ع.،کرباسیان، م،. شیرویه زاد، ه،."شناسایی و اولویت‌بندی ریسک زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره"، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 1390.

[10].Tummala, R., and Schoenherr, T,"Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP)", Supply Chain Management: An International Journal, 16(6), p. 474-483, 2011.

[11]. Sofyalioglu, C., and Kartal, B," The selection of global supply chain risk management strategies by using fuzzy analytical hierarchy process- a case from Turkey".Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58: p. 1448-1457. 2012.

[12]. Wu, T., Blackhurst, J., and Chidambaram, V, " A model for inbound supply risk analysis", Computers in Industry, 57(4): p. 350-365, 2006.

[13].Trkman, P., and McCormack, K," Supply chain risk in turbulent environments- A conceptual model for managingsupplychainnetworkrisk",Int. .ProductionEconomics, 119(2): p. 247-258. 2009.

[14].L.Olson, D., & Dash Wu, D, " A review of enterprise risk management in supply chain",39(5): p. 694-706, 2010.

[15]. A.Zsidisin, G., M.Ellarm, L., R.Carter, J., & L.Cavinato, J, " An analysis of supply risk assessment techniques" , International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(5), p. 397-413, 2004.

[16]. Jia, F., & Rutherford, C, " Mitigation of Supply Chain Relational Risk Caused by Cultural Differences between China and the West", The International Journal of Logistics Management, 21(2): p. 251-270, 2010.

[17]. V. Blackhurst, J., P. Scheibe, K., & J. Johnson, D,"Supplier risk assessment and monitoring for the automotive industry", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(2): p. 143-165, 2008.

[18]. Lin, Y., & Zhou, L, " The impacts of product design changes on supply chain risk: a case study", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(2):p. 162-186, 2011.

[19]. Jing, M., & Wan, Z, " A Fuzzy Approach for Supply Chain Risk Assessment", Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery,IEEE,p. 429-431, 2010.

[20]. Chan, P., and Xin, C, " A Model of Enterprise Strategic Risk Assessment- Based on the theory of multi-objective fuzzy optimization". 4th International Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, IEEE, 2008

[21]. Zhang, S., & Li, Q, " A Review of Supply Chain Risk Management", International Conference on Management of e-Commerce and e-Government, IEEE, p. 111-115, 2010.

[22]. Qin, Y," On Flexible Strategy for Operation Risk in Supply Chain",Fourth International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, IEEE, p. 566-569, 2011.

[23]. Guan, G.-F., Dong, Q.-L., and Li, C.-H, " Risk Identification and Evaluation Research on F-AHP Evaluation Based Supply Chain", 18th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEE, p. 1513-1517, 2011.

[24]. Liu, B., Zhang, Y., Liang, J., & Ma, K, " Research on the supply chain risk evaluation of manufacturing enterprises", International Conference on Computer Science and Electronics Engineering, IEEE, p. 439-442, 2012.

[25]. Hoenig, D., and Thun, J.-H, " An empirical analysis of supply chain risk management in the German automotive industry", Int. J. Production Economics, 131(1), p. 242-249, 2011.

[26]. Norrman, A., and Jansson, U, " Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident" , International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(5): p. 434-456. 2004.

[27]. Ya-feng, L., and Qi-hua, X, " A Method of Identifying Supply Chain Risk Factors",World Congress on Software Engineering, IEEE, p. 369-373, 2009.

[28]. R. Kleindorfer, P., and H. Saad, G, " Managing Disruption Risks in Supply Chains", Production and Operations Management Society, 14(1), 53-68, 2005.

[29]. Zhang, G., and Yang, J, "Design for early warning index system of the risk in enterprise internationalized supply chain", International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering, IEEE, 2008.

[30].Hui-min, Zhang,"Supply chain overall risk evauation based on grey theory and modified topsis in fuzzy environment", International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation", IEEE, 2008.