ارائه یک مدل کمّی انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمین کنندگان‬‬‬‬‬

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نویسنده پاسخگو

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

محصولات معمولاً از چند قطعه یا زیرسیستم تشکیل شده‌اند. بنابراین هنگام مشخص شدن ساختار محصول در مرحله توسعه محصول، باید در مورد قطعات، تصمیم‌گیری ساخت یا خرید آن صورت پذیرفته و انتخاب تأمین­ کننده برای قطعاتی که باید خریداری شوند، صورت گیرد. قطعات دارای ارتباط در محصولاتی مانند کامپیوترها، ماشین‌آلات، و اتومبیل‌ها باید به‌گونه‌ای با هم هماهنگ شوند که آن‌گونه که انتظار می‌رود در محصول نهایی عمل کنند. این به این معناست که باید انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن محصول نهایی به‌عنوان یک کل انجام شود. در این پژوهش، مسئله انتخاب تأمین­ کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تأمین­ کنندگان با استفاده از داده‌های گذشته تأمین­ کنندگان بررسی می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدل تدوین شده نسبت به حالتی که ارتباطات میان تأمین­ کنندگان در نظر گرفته نشود هزینه‌های کم‌تری برای خریدار به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Quantitative Supplier Selection Model Considering Relationships Between Suppliers

چکیده [English]

Products are usually composed of various parts or subsystems. Therefore, when the structure of the product is defined in product development stage, it must be decided about purchasing or production of components and suitable suppliers must be selected for the components which must be purchased. Apparently, different interdependent components of products such as computers, machinery and automobiles must fit together to perform as anticipated in the final product. This means that the supplier selection should be made with regard to the final product as a whole.
In this study, supplier selection problem considering relationships between suppliers is surveyed using suppliers’ previous data. 
The results show that the proposed model has fewer costs for the buyer than the model that has not considered the relationships between suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection
  • Supply Chain
  • Relationships Between Suppliers
  • Mathematical Programming
]1[ جاذمی، رضا، "مدل‌سازی مسئله چندهدفه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن منافع هم‌زمان خریدار و تأمین‌کنندگان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388.
]2[ جاذمی، رضا، قیدر خلجانی، جعفر، قدسی‌پور، سیدحسن، "مدلسازی مسئله چندهدفه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن هم‌زمان منافع خریدار و تأمین‌کنندگان"، نشریه مهندسی صنایع، دوره: ۴۴، شماره: ۲.
[3] Kim, Duck Young and Wagner, Stephan M. "Supplier selection problem revisited from the perspective of product configuration". International Journal of Production research, pp. 1-13, iFirst, 2011.
[4] HONG, YUNSOOK and HARTLEY, JANET L. "MANAGING THE SUPPLIER–SUPPLIER INTERFACE IN PRODUCTDEVELOPMENT: THE MODERATING ROLE OF TECHNOLOGICAL NEWNESS". Journal of Supply Chain Management, pp. 43-62, 2011.
[5] Choi, Thomas Y., et al., et al. "Supplier–Supplier Relationships and Their Implications for Buyer–Supplier Relationships". IEEE transactions on engineering management, pp. Vol. 49, No. 2, 2002.
[6] Wu, Zhahui and Choi, Thomas Y. "Supplier–supplier relationships in the buyer–supplier triad:Building heories from eight case studies". Journal of Operations Management, pp. 27-52, 2005.
[7] Wang, H.S. "Configuration change assessment: Genetic optimization approach with fuzzy multiple criteria for part supplier selection decisions". s.l. : Expert Systems with Applications, 2008.
[8] Choi, Thomas Y. and Wu, Zhaohui. "TRIADS IN SUPPLY NETWORKS: THEORIZING BUYER–SUPPLIER–SUPPLIER RELATIONSHIPS". Journal of Supply Chain Management, pp. Vol. 45, No. 1, 2009.
[9] Roseria, Catarina, Brito, Carlos and Henneberg, Stephan. "Managing interdependencies in supplier networks". Journal of Industrial Marketing Management, pp. 925-935, 2010.
[10] Wilhelm, Miriam M. "Managing coopetition through horizontal supply chain relations: Linking dyadic and network levels of analysis". Journal of Operations Management, pp. 663-676, 2011.