دوره و شماره: دوره 16، شماره 43، بهار 1393 (310) 
2. شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین

صفحه 16-29

محمود مرادی؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فاطمه سلطانی


3. تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین

صفحه 30-39

محمدرضا حمیدی زاده؛ امیرسالار محمدی؛ حمیدرضا طلایی


4. تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت های سازمانی

صفحه 40-45

پردیس نوری کوهانی؛ رسول نورالسنا؛ نیما عظیمی؛ میدیا صیاد