ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی

نویسندگان

1 مشهد. خ نخریسی. خ احد. مقابل احد4 پ103

2 دانشگاه فردوسی مشهد گروه مهندسی صنایع

چکیده

مکانیسم تجارت مجوزهای نشر آلودگی یکی از مکانیسم‌های ذیل پیمان کیوتو3 برای کنترل میزان انتشار آلاینده­ های زیست­محیطی است. این مقاله به دنبال طراحی استراتژیک یک شبکه زنجیره تأمین در محیط تجارت مجوزهای نشر آلودگی با در نظر گرفتن پارامترهای غیرقطعی و محدودیت بودجه است. تقاضا و قیمت مجوز­های نشر آلودگی به‌عنوان عوامل تصادفی مهم تأثیرگذار در طراحی شبکه لحاظ شده‌اند. بدین منظور ابتدا یک مدل برنامه­ ریزی تصادفی دو‌ مرحله­ ای ارائه و حل شده است. سپس تأثیر تغییرات قیمت مجوزهای نشر آلودگی و تأثیر تغییرات بودجه بر طراحی شبکه بررسی و ارزش جواب‌های تصادفی محاسبه می­ شوند. نتایج نشان‌دهنده اثرگذاری تجارت مجوزهای نشر و تغییر در توپولوژی شبکه و کاهش هزینه‌ها، به‌ دلیل استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Stage Stochastic Green Supply Chain Network Design under Emission Trading Scheme

چکیده [English]

Emission trading is one of the famous mechanisms under Kyoto protocol to control environmental pollution. The aim of this paper is to design a strategic supply chain network under emission trading scheme with inclusion of stochastic parameters and budget limitation. Demand and price of carbon credits are considered as the important stochastic parameters influencing the supply chain network. In doing so, a two-stage stochastic programming model has been presented and solved. Furthermore the effect of change of carbon credit price and budget have been studied and the value of stochastic solution have been calculated. The results show that the inclusion of carbon price affects the supply chain network configuration and use of stochastic programming results in total cost reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Network Design
  • Green Supply Chain
  • Emission Trading
  • Two Stage Stochastic Programming

[1] Santoso T, Ahmed S, Goetschalckx M, Shapiro A. A stochastic programming approach for supply chain network design under uncertainty. European Journal of Operational Research;167:96-115,2005.

[2] Nickel S, Saldanha-da-Gama F, Ziegler H-P. A multi-stagestochastic supply network design problem with financial decisions and risk management. Omega;40:511-24,2012.

[3] Hugo A, Pistikopoulos EN. Environmentally conscious long-range planning and design of supply chain networks. Journal of Cleaner Production;40:1471-91,2005.

[4] Lee D-H, Dong M. Dynamic network design for reverse logistics operations under uncertainty. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review;45:61-71,2009.

[5] Dehghanian F, Mansour S. Designing sustainable recovery network of end-of-life products using genetic algorithm. Resources, Conservation and Recycling;53:559-70,2009.

[6] Klibi W, Martel A, Guitouni A. The design of robust value-creating supply chain networks: A critical review. European Journal of Operational Research;203:283-93,2010.

[7] Birge JR, Louveaux FV. Introduction to Stochastic programming: Springer; 1997.

[8] Mohammadi Bidhandi H, Mohd Yusuff R. Integrated supply chain planning under uncertainty using an improved stochastic approach. Applied Mathematical Modelling;35:2618-30,2011.

[9] Bojarski AD, Laínez JM, Espuña A, Puigjaner L. Incorporating environmental impacts and regulations in a holistic supply chains modeling: An LCA approach. Computers & Chemical Engineering;33:1747-59,2009.

[10] Chaabane A, Ramudhin A, Paquet M. Designing supply chains with sustainability considerations. Production Planning & Control;22:727-41,2011.

[11] Abdallah T, Farhat A, Diabat A, Kennedy S. Green supply chains with carbon trading and environmental sourcing: Formulation and life cycle assessment. Applied Mathematical Modelling;36:4271-85,2012.

[12] Kannan D, Diabat A, Alrefaei M, Govindan K, Yong G. A carbon footprint based reverse logistics network design model. Resources, Conservation and Recycling;67:75-9,2012.

[13] Chaabane A, Ramudhin A, Paquet M. Design of sustainable supply chains under the emission trading scheme. International Journal of Production Economics;135:37-49,2012.

[14] Guillén-Gosálbez G, Grossmann IE. Optimal design and planning of sustainable chemical supply chains under uncertainty. AIChE Journal;55:99-121,2009.

[15] Pishvaee MS, Torabi SA, Razmi J. Credibility-based fuzzy mathematical programming model for green logistics design under uncertainty. Computers & Industrial Engineering;62:624-32,2012.

[16]Giarola S, Shah N, Bezzo F. A comprehensive approach to the design of ethanol supply chains including carbon trading effects. Bioresource Technology;107:175-85,2012.