دوره و شماره: دوره 16، شماره 45، آذر 1393 (358) 
زمان‌بندی بارکش‌ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی

صفحه 50-57

ابراهیم رضایی نیک؛ مهرداد یزدان‌پناه؛ محمدتقی اسعدی؛ زهرا محمودی یکتا