سیاست بهینه سفارش‌دهی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم

نویسندگان

1 دامغان-شهرک گلستان.ابتدای بلوار نسترن-سمت چپ- ساختمان گلستان هدیش 2-طبقه 1-واحد 2

2 تهران پونک عدل حیدری مقدم پ57 واحد 7

چکیده

در این مقاله یک مدل موجودی برای اقلام فاسد شدنی با فرض برقراری یک اعتبار تجاری دو سطحی در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی نه فقط خرده‌فروش از مزایای تأخیر در بازپرداخت از جانب تأمین‌کننده بهره می‌برد بلکه به مشتریان خود نیز دوره اعتباری پیشنهاد می‌دهد. نرخ تقاضای اقلام تابع خطی از سطح موجودی خرده‌فروشی فرض شده است. ارزش زمانی پول و اثر تورم نیز در نظر گرفته شده است و اقلام به‌ محض اینکه به موجودی تبدیل می‌شوند شروع به فاسد شدن می‌نمایند. نخست مدل ریاضی مسئله توسعه داده شده و پس از آن شیوه بهینه‌سازی در قالب یک مثال ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Economic Ordering Policy for Deteriorating Items under Two-level Trade Credit and Inflation

چکیده [English]

In this paper, we develop an inventory model with delay in payments for deteriorating items. In our model, retailer who purchases the items enjoys a fixed credit period offered by his/her supplier and, in turn, also offers a credit period to his/her customers in order to promote the market competition. The demand is assumed to be linear function of the retailer's current-stock level. The effect of both inflation and time value of money are taken into account. The items start deteriorating from the moment they are put into the inventory. The mathematical model is developed and numerical example is presented to illustrate optimization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory Control
  • Deteriorating Items
  • inflation
  • Two Level Trade Credit

[1] Goyal, S.K; Economic order quantity under conditions of permissible delay in payments, J. Oper. Res. Soc. 36, 335– 338, 1985.

[2] Chung, K.J; A theorem on the determination of economic order quantity under conditions of permissible delay in payments, Comput. Oper. Res. 25, 49–52, 1998.

[3] Aggarwal, S.P; Jaggi, C.K; Ordering policies of deteriorating items under permissible delay in payments, J. Oper. Res. Soc. 46, 658–662, 1995.

[4] Jamal, A.M.M; Sarker, B.R; Wang, S; An ordering policy for deteriorating items with allowable shortages and permissible delay in payment, J. Oper. Res.Soc. 48, 826–833, 1997.

[5] Jamal, A.M.M; Sarker, B.R; Wang, S; Supply chain model for perishable products under inflation and permissible delay in payment, Comput. Oper. Res.27, 59–75, 2000.

[6] Chang, C.T.; An EOQ model with deteriorating items under inflation when supplier credits linked to order quantity, Int. J. Prod. Econ. 88, 307–316, 2004.

[7] Chung, K.J; Huang, Y.F; The optimal cycle time for EPQ inventory model under permissible delay in payments, Int. J. Prod. Econ. 84, 307–318, 2003.

[8] Levin, R.I; Mclaughlin, C.P; Lamone, R.P; Kottas, J.F; Productions/Operations Management: Contemporary Policy for Managing Operating Systems, McGraw Hill, New York, 1972.

[9] Silver, E.A; Peterson, R; Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, second ed., Wiley, New York, 1985.

[10] Liao, H.C; Tsai, C.H; Su, C.T; An inventory model with deteriorating items under inflation when a delay in payment is permissible, Int. J. Prod. Econ. 63, 207–214, 2000.

[11] Sana, S.S; Chaudhuri, K.S; A deterministic EOQ model with delays in payments and price-discount offers, Eur. J. Oper. Res. 184, 509–533, 2008.

[12] Soni, H; Shah, N.H; Optimal ordering policy for stock-dependent demand under progressive scheme, Eur. J. Oper. Res. 184, 91–100, 2008.

[13] Huang, Y.F; Optimal retailer’s ordering policies in the EOQ model under trade credit financing, J. Oper. Res. Soc. 54, 1011–1015, 2003.

[14] Huang, Y.F; An inventory model under two levels of trade credit and limited storage space derived without derivatives, Appl. Math. Model. 30, 418–436, 2006.

[15] Huang, Y.F; Optimal retailer’s replenishment decisions in the EPQ model under two levels of trade credit policy, Eur. J. Oper. Res. 176, 1577–1591, 2007.

[16] Urban,T.L; An extension of inventory models incorporating financing agreements with both suppliers and customers, Applied Mathematical Modelling 36, 6323–6330, 2012.

[17] Min,J; Zhou,Y; Zhao,J; An inventory model for deteriorating items under stock-dependent demand and two-level trade credit, Applied Mathematical Modelling 34, 3273–3285, 2010.

[18] Ghare, P.N; Schrader G.F; A model for exponentially decaying inventories, The Journal of Industrial Engineering, 238–243, 1963.