شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز نایین

چکیده

در سال‌های اخیر، به دنبال صنعتی شدن سریع جوامع، توجه زیادی به کاستی‌های زیست‌محیطی شده است و دولت‌ها شروع به اعمال قوانین حفاظت از محیط‌زیست کرده‌اند. امروزه، با توجه به ضرورت‌های موجود توجه به مدیریت زنجیره تأمین سبز امری اجتناب‌ ناپذیر است. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن زنجیره تأمین شرکت‌های قطعه‌ساز در صنعت خودرو و ارائه مزایا و معایب سبز بودن زنجیره تأمین در شرکت­های مذکور انجام شده است. در این مقاله پس از شناسایی عوامل مؤثر بر سبز بودن زنجیره تأمین و ارائه راه­کارهای مناسب، سعی شده به مدیران این صنعت به‌منظور مدیریت محیطی بهتر یاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Classifying Factors Affecting on Being Green in the Parts Manufacturing Company Iran Khodro

چکیده [English]

In recent years, following the rapid industrialization of communities is of great interest to environmental deficiencies and governments have started to enforce environmental laws. According to requirements of today's world, Green supply chain management is inevitable. This study was aimed to identify and prioritize the factors affecting green supply chain in the automotive industry companies, and provide the benefits and disadvantages of greening the supply chain in mentioned companies. In this study, after identifying the factors affecting green supply chain, we tried to propose some proper strategies to help managers of the industry for a better environmental management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain Management
  • Environmental Management
  • Green Purchase
  • Green Design
  • Green Production
  • Reprocessing
[1]       چینی‌ فروش، حامد؛ شیخ‌زاده، حسین، (1389)."رابطه عملکرد سازمان و زنجیره تأمین سبز در پتروشیمی کشور". ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 69، تیر 89، ص 26-33.
[2]         رضایی امیر، (1390)."بررسی و ارائه راه­کارهای تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت ساختمان ایران". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
[3]       الفت، لعیا؛ خاتمی فیروزآبادی، علی؛ خداوردی، روح‌الله، (1390)."مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، بهار 1390، ص 122-140.
[4]        Wu, J., S, Dunn. H, Forman (2012). A Study of Gren Supply Chain management Practices among Large Global Corporations.Journal of Supply Chain and Operations Management, Vol 10, N 1.
[5]       زنجیرچی، سید محمود؛ اسدیان اردکانی، فائزه؛ عزیزی، فاطمه؛ مروج، سمیه، (1392)." ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی بر اساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی، فولاد و نسجی استان یزد)"، مجله محیط‌شناسی شماره 1، بهار 92، ص 39-52.
[6]        Vachon, S., R.D., Klassen.2006b. Green project partnership in the supply chain: the case of package printing industry, Journal of Cleaner production, Vol. 14, PP. 661–71.
[7]       اسدیان اردکانی، فائزه؛ میرغفوری، سید حبیب‌الله، (1391)، "پیش‌بینی ریسک در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه‌ی موردی: شرکت فولاد آلیاژی ایران-یزد)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
[8]        McWilliams, A. and Siegel, D. 2000. Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification, Strategic Management Journal, 21, PP. 603–609.
[9]        Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., Simchi-Levi, E., (2000), Designing and managing the Supply chain, Boston, MA: Irwin McGraw-Hill.
[10]    جعفری­نژاد، سید ابوالفضل، (1388)." بررسی فرایندهای عمده مدیریت زنجیره تأمین در سازمان"، صنعت خودرو، نسخه شماره 16، دی ماه 1388، ویژه نامه زنجیره تأمین.
[11]    احمدی، سید علی‌اکبر؛ شکاری، حمیده، (1388)."ارائه مدلی جهت سنجش موفقیت سازمان­ها در مدیریت زنجیره تأمین سبز (مورد: شرکت فولاد آلیاژی ایران)".
[12]    ایمانی، دین محمد؛ احمدی، افسانه، (1388)."مدیریت زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی"، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 10.
[13]     Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of Operation Management, 22, 265-289.
[14]     Srivastava, S. K. (2007). Green supply-chain management: A state-of- the-art literature review. International Journal of Management Review, 9(1), 53-80
[15]     Bowen, F.E., et al. 2001. The role of supply management capabilities in green supply, Production and Operations Management, Vol. 10, No. 2, PP. 174-189.
[16]     Tseng, M.L., J.H., Chiang, L.W., Lan.2009. Selection of optimal supplier in supply chain management strategy with analytic network process and choquet integral, Computers and Industrial Engineering, Vol. 57, No.1, PP. 330-340.
[17]     Kainuma, Y., N., Tawara.2006. A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management, International Journal of Production Economics, Vol. 101, PP. 99-108.
[18]     Hwa, Tay Joo, (2001). Green Productivity & Supply Chain Management, Conference on Enhancing Competitiveness through Green Productivity, China, 25-27.
[19]     Beard, C., S, Rees, (2000). Green teams and the management of environmental change in a UK county council, Environmental Management and Health, Vol. 11, No. 1, pp. 27-38.
[20]     Rao, P. (2004). Greening production: a South-East Asian experience. International Journal of Operations & Production Management, 24(3), 289-320.
[21]     Koshibu, H, (2001) Greening the Market: The Effort by Fuji Xerox & The Green Purchasing Network, Japan, Conference on Enhancing Competitiveness Through Green Productivity, China, 25-27.
[22]    نبی بیدهندی، غلامرضا، حسن هویدی، تورج نصرآبادی و شاهین محمدنژاد، 1385، "معرفی رویکرد تولید پاک­تر به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، مطالعه موردی: صنایع غذایی"، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط‌زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط‌زیست.
[23]     Kuo, R.J., F.C., Tein.2010. Integration of artificial neural network and MADA methods for green supplier selection, Journal of Cleaner Production, Vol. 18, PP. 1161-1170.
[24]     Lai, K.H., C., Wong.2012. Green logistics management and performance: Some empirical evidence from Chinese manufacturing exporters, Omega, Vol. 40, PP. 267-282.
[25]     Shang, K-C., Lu, C.H., S., Li, 2010. A taxonomy of green supply chain management capability among electronic-related manufacturing firms in Taiwan, Journal of Environmental Management, Vol. 91, PP. 1218-1226.
[26]     Hervani, A.A., M.M., Helms, J., Sarkis.2005. Performance measurement for green supply chain management, Benchmarking: An International Journal, Vol. 12, No. 4, PP. 330-363.
[27]     Zhu, Q. & Sarkis, J. (2006). An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: Drivers and practices. Journal of Cleaner Production, 14, 472-486.
[28]     Hsu, C. W. & Hu, A. H. (2008). Green supply chain management in the electronic industry, International Journal of Environmental Science & Technology, 5(2), 205-216.
[29]     Eltayeb, T., S, Zailani, T, Ramayah.2010. Green Supply Chain initiatives among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 55, PP. 495-506.
[30]     Ninlawan, C., et al.2010. The Implementation of Green Supply Chain Management Practices in Electronics Industry, Proceeding of the International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, PP. 17-19.
[31]     Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. (2008). Green supply chain management implications for closing the loop. Journal of Transportation Research, Part E, 44, 1-18.
[32]     Webb, A. (2009). How green is my supply chain? Logistics and Transport Focus, 11.
[33]     Stokes, S., & Tohamy, N. (2009), 7 Traits of a green supply chain, Supply Chain Management
Review, 13, 722-752.Mj
[34]     Zhu, Q., Sarkis, J., & Geng, Y. (2005). Green supply chain management in China: Pressures, practices and performance. International Journal of Operations &Production Management, 25(5), 449-468.
[35]     Boks, C., A, Stevels.(2009).Essential Perspectivs for Design Environment: Experiences from the Electronics Indusry.Intrnational Journal of Production Research,4021-4039.
[36]     Huang, Niven, Eco-Efficiency and an Overview of Green Productivity, Conference on Enhancing Competitiveness Through Green Productivity, China, 25-27 May, 2001.
[37]     Carter& Rogers. 2008. Sustainability impacts Supply Professionals' Decisions and Suppliers Relationships. Institute for Supply Management.
[38]     Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. (2007). Initiatives and outcomes of green supply chain management implementation by Chinese manufacturers. Journal of Environmental Management, 85, 179-189.
[39]    توکلی، مهناز؛ میرفخرالدین، سید حیدر، (1392)، "بررسی عوامل مؤثر بر مایل مدیران به پیاده­ سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد.