دوره و شماره: دوره 16، شماره 46، اسفند 1393 (380) 
طراحی مدل فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات در چرخه تجهیز سپاه

صفحه 4-13

منصور جان‌محمدی؛ فرهاد عابدینی؛ سید محمدعلی کمالی


مسیریابی از میان موانع جابه جاشونده

صفحه 14-23

شکرانه خشخاشی مقدم؛ الیپس مسیحی


شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر سبز بودن شرکت‌های قطعه‌ساز ایران خودرو

صفحه 52-61

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی؛ معصومه فرخ؛ مهدیه جلال‌پور