شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 جامع امام حسین (ع)

چکیده

امروزه، آمایش و مکان­ یابی ازجمله مفاهیمی است که جایگاه ویژه­ای یافته و موفقیت کسب‌ و کار تا اندازه زیادی به این مفاهیم وابسته است. بالطبع، از موضوعات بسیار مهم در آمایش دفاعی به علت مؤثر بودن در انجام مأموریت­ های محوله در هر منطقه، استقرار سرزمینی واحدهای نیروهای مسلح و تجهیزات مربوطه می­ باشد. این رویکرد باعث استقرار نیروهای مسلح و امکانات آنها در مناطق مختلف به‌ گونه‌ای می­ شود که حداکثر امنیت و قابلیت دفاعی برای کشور فراهم شود. بنابراین در این مقاله تلاش می­شود تا به‌عنوان بخشی از پروژه "امکان‌سنجی، طراحی ایجاد و پیاده­ سازی مراکز فروش مهمات شکاری" به شناسایی و اولویت­ بندی معیارهای مؤثر در مکان­یابی اماکن فروش این نوع از مهمات پرداخته شود. بنابراین ابتدا با انجام مطالعات اولیه و شناسایی عوامل مؤثر در مکان­یابی، پرسشنامه­ هایی تهیه شده و بعد ازجمع­ آوری نظرات کارشناسان و خبرگان امر در قالب پرسشنامه­ ها، با استفاده از روش آماری نسبت به تعدیل پرسشنامه و حذف سؤالات غیر مؤثر اقدام شده است. در پایان مقاله نیز با استفاده از روش میانگین حسابی به تعیین اوزان هر یک از معیارها و نرمال­ سازی آنها اقدام گردیده­ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize the Criteria to be Addressed Effectively in Locating Places Selling of Ammunition

چکیده [English]

Planning and site selection is of those concepts that now a days and in modern theories has achieved a special place and business success largely depends on the context. Naturally, the territorial establishment of units of armed forces and their equipment’s due to effectiveness in carrying out their assigned mission in each zone, is one of the very important subject in defense planning.
This approach causes armed forces and their equipment deployed in different areas, in ways which the maximum security and defense capability of the country will be provided. Therefore, in this paper, we will try as a part of the project “Feasibility study, design of implementing and establishing the hunting ammunition sales center “to identify and prioritize the criteria to be addressed effectively in locating places selling this type of ammunition.
In the beginning, by doing initial studying and verifying the effective factors in site selecting, some questionnaires have been prepared and after gathering the experts’ points of view, by using statistical approach, infective questions in the questionnaires have been modified and deleted. And at the end of the paper, by using the arithmetic mean, the weights of each criterion and normalization have been made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Site selection
  • Ammunition
  • Addressed
  • Prioritize
[1]    جعفر نژاد، احمد، "مدیریت تولید و عملیات"، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
[2]    انتظاری هروی، رسول، "طراحی ایجاد واحدهای صنعتی"، دانشگاه امام حسین (ع)، 1389.
[3]    طالقانی، محمد، "مقدمه­ای بر آمایش و مکانیابی صنایع و توسعه فضایی"، مجله روش؛ شماره 63، 1379.
[4]    قره­نژاد، حسین، "مقدمه­ ای بر جغرافیای صنعتی"، جهاد دانشگاهی اصفهان، 1379.
[1]    سپندی، امیر، "تئوری­های نوین مدیریت"، انتشارات نوین، 1390.
[2]    کمالی محمدرضا، مهاجرزاده سیدمحمد، معصومی رحیم، "اصول و معیارهای مکان­یابی صنایع راهبردی"، انتشارات مبنای خرد، 1389.
[3]    زارع، علی، "جزوه مکان­یابی زاغه و آمادگاه مهماتی"، معاونت آماد و پشتیبانی سپاه (اداره مهمات)، 1390.
[4]    طلوعی اشلقی، عباس و محدثه مجریان، "ارائه روش مکان­یابی بهینه با استفاده از مدل­سازی ریاضی"، پژوهش­های مدیریت، شماره 87، 1389.
[5]    آذر، عادل و منصور مؤمنی، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1385.
[6]    مستندات مرتبط با آمایش و مکان­یابی موجود در معاونت آماد و پشتیبانی سپاه و اداره مهمات.
[7]    Nordin,N.N., & Zainuddin,Z.M., & Salim,S., & Rajeswari,R., Mathematical Modeling and Hybrid Heuristic for Unequal Size Facility Layout Problem, Journal of Fundamental Sciences, 2009.
[8]    Drira,A., Pierreval,H., Hajri-Gabouj, S., Facility Layout Problem: A survey, Annual Reviews in control, 2007.
[9]    Ahmad, Abdul Rahim, An intelligent Expert System for Decision Analysis & Support in Multi Attribute layout Optimization, Engineering application of artificial intelligent, 2005.