شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌برداری از خودروهای سبک تاکتیکی نظامی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

چکیده

در این مقاله، چارچوبی برای بهبود بهره­ برداری از خودروهای سبک تاکتیکی در یک نیروی دفاعی ارائه می‌گردد. مدل­های بسیاری برای بهبود بهره­ برداری وجود دارد که با بررسی تعدادی از مدل­های موجود، مدل پیشنهادی ارائه گردید. فرآیندهای اصلی این چارچوب شامل، "انتخاب معیارها و شاخص­ های مربوطه و اولویت­ بندی آنها" می‌باشد. جهت گردآوری داده­ ها، از روش خبرگی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان، متخصصان و مدیران شاغل در آماد و پشتیبانی آشنا با حوزه ترابری و تحرک، می‌باشند. جهت تأیید معیارها، یک سری پرسشنامه بین 50 خبره توزیع شد و 44 عدد آن جمع­ آوری گردید که برای تعیین روایی پرسشنامه­ ها از فرمول لاوشه استفاده شد و با اصلاحاتی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه­ ها نیز با کمک نرم­ افزار تحلیل آماریSPSS بررسی شده و مقدار آلفای کرونباخ بزرگ­تر از 7/0 به‌دست آمد که نشان پایایی مطلوب آن است. در این مقاله، معیارهای اصلی بهبود بهره­ برداری از خودروهای سبک تاکتیکی شامل، "تأمین و خرید، توزیع، ذخیره­ سازی، تعمیرات و نگهداری و بهره­ برداری"شناسایی شده و با استفاده از مدل تصمیم­ گیری تاپسیس4 این علت­ها و نیز علت­های فرعی آنها رتبه­ بندی گردید. در نهایت خروجی این پروژه جهت پیاده­ سازی به نیروی دفاعی مربوطه ارسال گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Improvement Use of Military Tactical Vehicles

نویسنده [English]

  • Peyman Bozorgi 3
3 M.S Student in Industrial Engineering, University of Imam Hossein (PBHU), Corresponding Author
چکیده [English]

In this paper, a framework for optimizing operation of light tactical vehicles in corps of Defense Force offered. There are many models for optimizing operation and check the number of existing models, the proposed model was presented. The main processes include the "relevant selection criteria and priorities" is. In terms of data collection, interviews and questionnaires have been distributed.
The population of experts and managers working in the field of transportation, logistics and support that is familiar to them. Criteria for approval, a questionnaire were distributed among 50 experts and 44 completed questionnaires were collected to determine the validity by using lavshh formula and were approved with modifications. The reliability of the statistical analysis software SPSS was assessed using Cronbach's alpha value was greater than 0.7, indicating that it is reliable.
The main measures optimizing utilization of light tactical vehicles in this study consisted of "supply and procurement, distribution, storage, maintenance and operation" is detected And analyzed using the Friedman (nonparametric) and TOPSIS conceptual model of the causes and the reasons for their subsidiary's ratings. The output of this project was to implement the appropriate Corps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimizing Operation
  • Light Tactical Vehicles
  • Logistics
  • Transport and Mobility
  • TOPSIS Model

]1[ وردی­زاده دلداری، احمدالله، "ارائه بهبود بهره‌برداری و انواع ابزار بهبود"، 1390.

]2[ استاندارد بین­المللی ISO 3833 – 1977 (E)

]3[ شایان، حمید. احمدی، اردشیر، "ارائه مدلی جدید برای تعیین سیاست‌ها و ابزارهای بهینه به‌منظور کاهش مصرف سوخت در شرکت‌های حمل‌ونقل باری با چند نوع وسیله نقلیه و چند دپو"، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1391.

]4[ توکلی، رضا. سنائی نسب، هرمز، "شیوع و عوامل مؤثر بر حوادث رانندگی در نیروی دفاعی"، تهران: دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، 1385.

]5[ غلامی، محمدرحیم، "ارائه مدل مناسب علت‌یابی مغایرت آماری خودروها و ماشین‌آلات در یک نیروی دفاعی"، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1392.

]6[ منتظری، مرتضی. فتوحی، عباس. نادرپور، اکبر. "مشخصه‌های رانندگی و تأثیر آنها بر میزان مصرف سوخت و آلاینده­های خودروی دو رگه برقی،" تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1388.

]7[ اصلانی، جواد. کاشانی، بهناز، "بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران"، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، 1389.

]8[ رضوی، حمیده، "تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به‌منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن"، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

[9] Park,Y.,Choi,JK.,Zhang,A., Evaluating competitiveness of air cargo express services,Transportation Rresearch part E 45,pp.321-334, 2009.

[10] Sustainable mobility for our continent.Mid-term reviw of the European Commissions 2001 transport White Paper, european Commissin, luxemborg, 2006.

[11] Cities on the Move. A World Bank Urban Transport Strategy Review, World Bank, Washington, 2002.

[12] D. Abmann, N.Sieber, Transport in Developing Countries: Renewable energy versus Energy Reduction,Transport Reviews,vol.25,No.6, pp719-738, 2005.