دوره و شماره: دوره 17، شماره 47، خرداد 1394 (410) 
مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین

صفحه 70-83

علی عباسی رائی؛ همت مراد قلندری؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی