ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

موفقیت سازمان­ها و شرکت­ها به‌طور فزآینده­ای با موفقیت زنجیره­های تأمین آنها گره خورده است و براین اساس ارتقاء و بهبود زنجیره‌های تأمین به عنوان دغدغه اصلی مدیران سازمان­ها به شمار می­آید. در حال حاضر بهره­گیری از رویکردهای نوین ناب، چابک و ناب چابک در هدایت و مدیریت زنجیره­های تأمین، موفقیت آنها را در تضمین اهداف سازمانی از جمله سودآوری، جلب رضایت­مندی مشتریان و کاربران نهایی محصولات و حضور مستمر و موفق در بازار به اثبات رسانده است. ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین به سازمان­ها و شرکت­ها کمک می­کند تا ضمن شناسایی و اولویت­بندی شاخص­ها و معیارهای ناب- چابکی زنجیره تأمین، رویکرد مناسب زنجیره تأمین را از بین رویکردهای مطرح، انتخاب نموده و شاخص­ها و معیارهای ناب- چابکی مشخص شده را بر حسب اولویت­بندی آنها، در بین اجزاء و عناصر زنجیره تأمین سازمان توسعه دهند. در این پژوهش ضمن شناسایی و دسته­بندی معیارهای تلفیقی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک"پاسخ­گویی و حساسیت به­ بازار، انعطاف‌پذیری، کیفیت محصول و خدمات، یکپارچگی فرآیندها، هزینه­ها و اتلاف­ها، فناوری اطلاعات" و رتبه­بندی و مقایسه آنها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، مدلی برای ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک و در نهایت انتخاب رویکرد مناسب زنجیره تأمین پوشاک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lean Supply Chain Agility Evaluation Model for Apparel

چکیده [English]

The success of companies and organizations are increasingly tied to the success of their supply chains and thus improving supply chain managers are the main concern. Currently enjoying the new approaches lean , agile and leagile supply chain management guidance, success in ensuring organizational objectives such as profitability, customer satisfaction and end users of products and continuous presence in the market and has proved successful. Lean supply chain agility assessment helps companies and organizations to identify and prioritize the criteria Lean Supply Chain Agility Supply Chain approach of the proposed approaches, selection and criteria specified in terms of pure agility prioritize they develop the components and elements of the supply chain organization.
In The research in addition to the identification and classification of the apparel supply chain agility pure fusion "responsiveness and sensitivity to market, flexibility, quality products and services, process integration, cost and waste, IT" and rank and comparing them with techniques of analytic network process (ANP), a model for the assessment of lean supply chain agility clothing and picking the proper approach to the apparel supply chain is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supply Chain Management (SCM)
  • Agile Supply Chain
  • Lean Supply Chain
  • Leagile Supply Chain
  • Analytic Network Process (ANP(

[1] صفائی قادیکلایی، ع. ؛ اکبرزاده، ز. ؛ احمدی، ا. "ارزیابی مقایسه‌ ای استراتژی­ های زنجیره تأمین ناب، چابک و ناب-چابک"، سال سوم، شماره 6، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1390.

[2] زنجیرچی، م. ؛ خوانچه مهر، ل. ؛ خوانچه مهر، ر. "جایگزینی نقطه تعادل با نقطه تفکیک؛ رویکردی جدید در به کارگیری الگوی ناب- چابک"، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،- 1390.

[3] عیسایی، ح. ؛ بیطرف، ا. "رویکردهای نوین لجستیک"، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی، 1391.

[4] گودرزی، غ. ؛ محمدی، م. ؛ بختیاری، ح. "زنجیره تأمین چابک، مفاهیم، الزامات و موانع"، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، 1385.

[5] نورنگ، ا. ؛ مهریار ایردیموسی، ح. "ارائه برخی راهکارها به­ منظور ناب­ سازی قسمت­ های یاز مدیریت زنجیره تأمین"، تهران: پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین(ع)، 1390.

[6] مدرس یزدی، م. ؛ یدالهی، ج. ؛ جعفرنژاد، ا. ؛ جمالی، غ. "طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول"، فصلنامة دانش مدیریت، سال 19، شماره 75، زمستان 1385.

[7] تیزرو، ع. "طراحی مدل زنجیره تأمین چابک (مطالعه موردی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)"، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1390.

[8] کزازی، ا. ؛ سهرابی، ر. "ارائه مؤلفه­ ها و شاخص­ های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفت خیز جنوب)"، پژوهش­نامه مدیریت تحول، سال دوم، شمارة 4، نیمه دوم 1389.

[9] مرادی، م. ؛ ولیپور، م. ؛ اسفندیاری، ن. "نابی، چابکی، زنجیره تأمی نناب-چابک و نقش تأخیرانداز یو نقطه انفصال"، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان،1392.

[10] سلیمانی سدهی، م. "انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تأمین: ناب بودن یا چابک شدن؟"، ماهنامه لجستیک و زنجیره تأمین، شماره 31، مهر 1393.

[11] Saaty, T. L. "The analytic network process-decision making with dependence and feedback", Pittsburgh, PA: RWS Publications., 1996.

[12] سکاران، ا. "روش­های تحقیق در مدیریت"، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، 1390.

[13]Eyong Michael E. "CREATING A COMPETITIVE SUPPLY CHAIN:EVALUATING THE IMPACT OF LEAN & AGILESUPPLY CHAIN"MASTERS THESIS WORK (KPP 231)PRODUCT & PROCESS DEVELOPMENT", PRODUCTION &LOGISTICS MANAGEMENT, 2011.

[14] کاترین، مارشال "روش تحقیق کیفی"، پارسائیان، ع. ؛ اعرابی، مترجم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1378.

[15] عطایی، م. "تصمیم­ گیری­ های چند معیاره"، چاپ اول، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1389.