دوره و شماره: دوره 17، شماره 49، پاییز 1394 (545) 
1. ارائه مدل ارزیابی ناب- چابکی زنجیره تأمین پوشاک

صفحه 4-17

سعید امام وردی ملک؛ حسینعلی حسن پور؛ احمد نورنگ