ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی؛ با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی

نویسندگان

1 معاونت آماد و پشتیبانی سپاه

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

این مقاله، با هدف ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی انجام شده است. در این مقاله از هدف کاربردی و روش گردآوری اطلاعات توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل عاملی مرتبه دوم4 استفاده شده است؛ زیرا مقاله پیش­رو، روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّی مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان  معاونت آمادوپشتیبانی سپاه می­باشند. کلیه کارکنان این معاونت به صورت مستقیم از سیستم­های اطلاعاتی برون‌سپاری شده در حوزه کاری خود استفاده کرده و به عبارتی کاربر نهایی سیستمهای برون‌سپاری شده معاونت آمادوپشتیبانی سپاه در طی 10 سال اخیر می‌باشند. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله، پنج معیار رضایت کاربر، دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد سیستم، استفاده کاربر، تأثیرات فردی و تأثیرات سازمانی به ترتیب به عنوان معیارها و مؤلفه‌های ارزیابی مدل اندازه‌گیری میزان موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی شناسایی و مورد آزمون قرار گرفته است. معیارها و مؤلفه‌های این الگو دارای بارهای عاملی معنی‌داری بر ارزیابی موفقیت برون‌سپاری نرم‌افزارهای لجستیکی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Success of the Outsourcing Model for Logistics Softwares, with Emphasis on Critical Success Factors of Information Systems

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the success of the outsourcing model for Logistics softwares, with emphasis on critical success factors of information systems has been performed.
The purpose of this research is applied and methods of data collection is descriptive and correlational research design is second-order factor analysis. Because in this study, causal relationships between variables in the model is investigated.
The study population are all employees in logistic department of  IRGC in Tehran.
All personnel of logistics department of  IRGC directly have been worked by outsourced logistics softwares. In other words, They are end-user of outsourced softwares in the last 10 years.
According to Cochran formula sample size was selected. To collect data, a questionnaire was used.
In the present study, five criteria of user satisfaction, positive attitudes towards the system, the user use, individual and organizational effectiveness, have been identified for evaluating successfully outsourcing logistics softwares and then measurement model was tested.
In this model, the criterias have significant factor loadings on the success of outsourcing logistics softwares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • logistics softwares
  • Information Systems outsourcing
  • evaluating success of outsourcing logistics softwares