مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

یکی از مباحث مهمی که در سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیکی کاربرد و اهمیت زیادی یافته است، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه می‌باشد و به مسئله‌ای اطلاق می‌شود که در آن هدف، تعیین مسیرهای بهینه برای تعدادی وسیله نقلیه مستقر در قرارگاه است که باید به مجموعه‌ای از مشتریان که هر یک دارای تقاضای معینی هستند، مراجعه نموده و خدمتی ارائه دهند. از طرفی در طول چند دهه اخیر به علت افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، مسائل اقتصادی و فشارهای قانونی، توجه خاصی به لجستیک معکوس شده است.لجستیک معکوس تمام فعالیت­ های زنجیره تأمین را شامل می‌شود که به‌صورت معکوس اتفاق می‌افتد. یکی از موضوعات حیاتی در پیشبرد لجستیک معکوس در سطح عملیاتی، مسئله مسیریابی در آن است. در این راستا، مسئله مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه با در نظر گرفتن میزان عرضه کالا از مشتریان (مراکز جمع‌آوری) به‌ عنوان شرط صلاحیت یافتن آنها برای سرویس‌دهی بررسی می­ شود. برای این مسئله یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته پیشنهاد گردیده است. همچنین به‌ منظور اعتبارسنجی مدل ارائه‌ شده، تعدادی مثال نمونه تولید گردیده و با نرم‌افزارGAMSحل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Periodic Vehicle Routing Problem in Reverse Logistics with Qualified Customers

چکیده [English]

One of the important issues in transportation and logistics systems is vehicle routing problem (VRP). The vehicle routing problem is concerned with finding efficient routes of minimum total cost, beginning and ending at a central depot, for a fleet of vehicles to serve a number of customers. On the other hand, as a result of the increasing environmental concerns, economic problems and pressure of laws, reverse logistics (RL) has received increasing attention during recent years. Reverse logistics includes all the activities in supply chain that happen as reverse manner. One of the critical issues in the development of reverse logistics at the operational level is routing problem. In this regard, the present study introduced a periodic vehicle routing with circumstance to supply of customer (collection centers) goods as a qualification condition for serving them. For this problem, a mixed integer nonlinear programming model is proposed.  Finally, to validate the proposed model, some examples have been solved by GAMS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse logistics
  • Vehicle Routing Problem
  • Periodic
  • Collection Centers
[1] Lenstra J.K. and  RinnooyKan A.H.G. "Complexity of vehicle  routing and scheduling problem", Networks, vol.  11, pp. 221-227. 1981.

[2] Dantzig G.B. and Ramser  J.M. "The truck dispatching problem, Management Science", vol. 6, pp. 81–91. 1959.

[3] FarzanehDaneshzand. "The Vehicle-Routing Problem", Logistics Operations and Management, pp. 127-153, 2011.

[4] Lin C, Choy KL, Ho GTS, Chung SH, Lam HY. "Survey of Green Vehicle Routing Problem: Past and future trends". Expert System Applications.vol 41, pp. 1118-1138. 2014.

[5] Privé, J., Renaud, J., Boctor, F., &Laporte, G. "Solving a vehicle-routing problem arising in soft-drink distribution". Journal of the Operational Research Society, vol. 57, pp. 1045–1052. 2006.

[6] Gribkovskaia, I., Laporte, G., &Shyshou, A. "The single vehicle routing problem with deliveries and selective pickups". Computers & Operations Research, vol. 35, pp. 2908–2924. 2008.

[7] Aras, N., Aksen, D., &Tekin, M. T. "Selective multi-depot vehicle routing problem with pricing". Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 19, pp. 866–884. 2011.

[8] Beltrami, E. J., &Bodin, L. D. "Networks and vehicle routing for municipal waste collection". Networks, vol. 4, pp. 65–94. 1974.

[9] Sculli, D., Mok, K. C., & Cheung, S. H. "Scheduling vehicles for refuse collection". Journal of the Operational Research Society, vol. 38, pp. 233–239. 1987.

[10]           Mansini, R., &Speranza, M. G. "A linear programming model for the separate refuse collection service". Computers & Operations Research, vol. 25, pp. 659–673. 1998.

[11]           Ramos, T., & Oliveira, R. "Delimitation of service areas in reverse logistics networks with multiple depots". Journal of the Operational Research Society, vol. 62, pp.1198–1210. 2011.

[12]           Mar-Ortiz, J., Adenso-Diaz, B., & González-Velarde, J. "Design of a recovery network for WEEE collection: the case of Galicia", Spain. Journal of the Operational Research Society, vol. 62, pp. 1471–1484. 2011.

[13]           Tania Rodrigues Pereira Ramos, Maria Isabel & Ana Paula Barbosa Povoa. "A multi- product, multi-depot periodic vehicle routing problem in a reverse logistics system". POMS 21st  Annual conference. Vancouver, Canada. 2010.

[14]           Schultmann, F., Zumkeller, M., &Rentz, O. "Modeling reverse logistic tasks within closed-loop supply chains: an example from the automotive industry". European Journal of Operational Research, vol. 171, pp. 1033–1050. 2006.

[15]           le Blanc, I., van Krieken, M., Krikke, H., &Fleuren, H. "Vehicle routing concepts in the closed-loop container network of ARN – a case study". OR Spectrum, vol. 28, pp.53–71. 2006.

[16]           Kim, H., Yang, J., & Lee, K. "Vehicle routing in reverse logistics for recycling end-of-life consumer electronic goods in South Korea". Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 14, pp. 291–299. 2009.

[17]           Kim, H., Yang, J., &Lee, K. "Reverse logistics using a multi-depot VRP approach for recycling end-of-life consumer electronic products in South Korea". International Journal of Sustainable Transportation, vol. 5, pp. 289–318. 2011.

[18]           Dell’Amico, M., Righini, G., &Salani, M. "A branch-and-price approach to the vehicle routing problem with simultaneous distribution and collection". Transportation Science, vol. 40, pp. 235–247. 2006.

[19]           Alshamrani, A., Mathur, K., &Ballou, R. H. "Reverse logistics: simultaneous design of delivery routes and returns strategies". Computers & Operations Research, vol. 34, pp. 595–619. 2007.

[20]           Dethloff, J. "Vehicle routing and reverse logistics: the vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up". OR Spectrum, vol. 23, pp. 79–96. 2001.

[21]           Çatay, B. "A new saving-based ant algorithm for the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery". Expert Systems with Application, vol. 37, pp. 6809–6817. 2010.

[22]           Tasan, A. S., & Gen, M. "A genetic algorithm based approach to vehicle routing problem with simultaneous pick-up and deliveries". Computer & Industrial Engineering, vol. 62, pp. 755–761. 2012.

Sally Kassem&Mingyuan Chen. "Solving reverse logistics vehicle routing problems with time windows". Int J AdvManufTechnol, vol. 68, pp.57–68. 2013