طراحی زنجیره تأمین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران)

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در طول تاریخ زمین­ لرزه‌ها علاوه بر تخریب منازل و گرفتن­ جان بسیاری از انسان‌ها، افراد بسیاری را نیز بی‌خانمان و نیازمند امدادهای پزشکی نموده است. از مهم‌ترین مسائلی که همواره در زمان وقوع این بحران از اهمیت زیادی برخوردار است، تأمین خون مورد نیاز افراد متقاضی واحدهای خونی می‌باشد. لذا در این مقاله با طراحی زنجیره تأمین خون در زمان وقوع بحران زلزله سعی بر این شده است که نیاز افراد متقاضی واحدهای خونی به نحو شایسته‌ای برآورده شود. علاوه­براین جهت طراحی این مسئله مطابق با دنیای واقعی، شهر تهران به­عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده و از اطلاعات شبکه انتقال خون این شهر استفاده شده است. از طرفی با توجه به اینکه عدم قطعیت نقش مهمی را در زنجیره تأمین خون در زمان وقوع بحران زلزله ایفا می‌کند، این مسئله با استفاده از برنامه‌ریزی فازی مدل­سازی شده است. همچنین نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که با در نظر گرفتن زنجیره تأمین خون مطابق با دنیای واقعی و تحت شرایط عدم قطعیت، می‌توان تصمیم‌گیرندگان شبکه انتقال خون را در مواقع وقوع بحران زلزله یاری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Blood Supply Chain in Times of Earthquake Disaster under Uncertainty (Case study: Tehran city)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Supply Chain
  • Earthquake Disaster
  • Uncertainty
  • Tehran City
  1. ]1[ الهیاری، س.، سالاری، م.، طالبیان شریف، م.، اشتهادی، ر. "طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه بحران: مدلسازی و حل ابتکاری". فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه امام حسین، شماره 41، دوره 3، صفحه 24-31، 1392.##]2[ سازمان انتقال خون ایران، http://www.ibto.ir/.##[3] American Association of Blood banks. “Disaster operations handbook-Hospital”, Chapter 3, AABB Pub. Co., New York, 2008.##[4] Jennings, J.B., “Blood bank inventory control”, Management Science, vol. 19, pp. 637-645, 1973.##[5] Nahmias, S., “Perishable inventory theory: A review”, Operations research, vol. 30, no. 4, pp. 680-708, 1982.##[6] Jacobs, D.A., Silan, M.N., & Clemson, B.A., “An analysis of alternative locations and service areas of American Red Cross blood facilities”. Interfaces, vol. 26, no. 3, pp. 40-50, 1996.##[7] Daskin, M.S., Coullard, C.R., & Shen, Z.J.M., “An inventory-location model: Formulation, solution algorithm and computational results”, Annals of Operations Research, vol. 110, nos. 1-4, pp. 83-106, 2002.##[8] Shen, Z.J.M., Coullard, C., & Daskin, M.S. “A joint location-inventory model”, Transportation Science, vol. 37, no. 1, pp. 40-55, 2003.##[9] Pierskalla, W.P., “Supply chain management of blood banks”, Operations research and health care, Springer US, pp. 103-145, 2004.##[10] Şahin, G., Süral, H., & Meral, S., “Locational analysis for regionalization of Turkish Red Crescent blood services”, Computers & Operations Research, vol. 34, no. 3, pp. 692-704, 2007.##[11] Cetin, E., & Sarul, L.S., “A blood bank location model: A multiobjective approach”, European Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 2, no. 1, pp. 112-124, 2009.##[12] Hemmelmayr, V., Doerner, K.F., Hartl, R.F., & Savelsbergh, M.W. “Vendor managed inventory for environments with stochastic product usage”, European Journal of Operational Research, vol. 202, no. 3, pp. 686-695.##[13] Hemmelmayr, V., Doerner, K.F., Hartl, R.F., and Savelsbergh, M.W., “Vendor Managed Inventory for Environments with Stochastic Product Usage”, European Journal of Operational Research, vol. 202, no. 3, pp. 686–695, 2010.##[14] Beliën, J., & Force, H., “Supply chain management of blood products: A literature review”, European Journal of Operational Research, vol. 217, no. 1, pp. 1-16, 2012.##[15] Nagurney, A., Masoumi, A.H., & Yu, M., “Supply chain network operations management of a blood banking system with cost and risk minimization”, Computational Management Science, vol. 9, no. 2, 205-231, 2012.##[16] Gunpinar, S., “Supply Chain Optimization of Blood Products”, Doctoral dissertation, University of South Florida, 2013.##[17] Jabbarzadeh, A., Fahimnia, B., & Seuring, S., “Dynamic supply chain network design for the supply of blood in disasters: A robust model with real world application”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 70, pp. 225-244, 2014.##[18] Gunpinar S. & Centeno, G. “Stochastic integer programming models for reducing wastages and shortages of blood products at hospitals”, Computers & Operations Research, vol. 54, pp. 129-141, 2015.##[19] Osorio, A.F., Brailsford, S.C., & Smith, H.K. “A structured review of quantitative models in the blood supply chain: a taxonomic framework for decision-making”, International Journal of Production Research, ahead of print, pp. 1-22, 2015.##]20[ آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا)، "پروژه ریز پهنه بندی تهران بزرگ"، 1379.##[21] Aghezzaf, E.H., Sitompul, C., & Najid, N.M. “Models for robust tactical planning in multi-stage production systems with uncertain demands”, Computers & Operations Research, vol. 37, no. 5, pp. 880-889.##[22] Jimenez, M., Arenas, M. & Bilbao, A. “Linear programming with fuzzy parameters: an interactive method resolution”, European Journal of Operational Research, vol. 177, no. 3, pp. 1599-1609.##[23] Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M.S., & Al-e-Hashem, S.M., “A multi-objective robust stochastic programming model for disaster relief logistics under uncertainty”, OR spectrum, vol. 35, no. 4, pp. 905-933, 2013.##]24 [زنگی آبادی، ع. و تبریزی، ن. "زلزلة تهران و ارزیابی فضایی آسیب‌پذیری مناطق شهری". فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 56، صفحه 130-115، 1385.##[25] Motamedi, N., Shirazi, M.M., & Nouraei, N., “Designing a Rescue System for Earthquake-Stricken Area with the Aim of Facilitation and Accelerating Accessibilities (Case Study: City of Tehran)”, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science, Engineering and Technology, no. 69, 2012.##[26] Nateghi-A, F., “Earthquake scenario for the mega-city of Tehran”, Disaster Prevention and Management, vol. 10, no. 2, pp. 95-100, 2001.##[27] “http://map.tehran.ir.##