دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، زمستان 1394 (598) 
3. ارائه مدلی برای لجستیک امداد در شرایط عدم قطعیت

صفحه 40-51

احمد محمدی؛ سعید یعقوبی؛ آرمین جبارزاده