دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، اسفند 1394 (598) 
ارائه مدلی برای لجستیک امداد در شرایط عدم قطعیت

صفحه 40-51

احمد محمدی؛ سعید یعقوبی؛ آرمین جبارزاده