ارائه مدلی برای لجستیک امداد در شرایط عدم قطعیت

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

برای مدیریت مؤثر بحران، وجود ارتباطات مخابراتی مناسب که لازمه عکس‌العمل سریع در زمان بحران می‌باشد، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بنابراین، عدم وجود ارتباطات مخابراتی مناسب، باعث پایین آمدن سطح آگاهی مدیران ارشد از شرایط بحران شده و امدادگران را در امدادرسانی در محل سانحه دچار مشکل می‌نماید که افزایش زمان رسیدگی به مصدومان و افزایش مرگ و میر را دربر خواهد داشت. مساله مکان‌یابی نقاط انتقال از مباحث جدید در ادبیات مدیریت بحران می‌باشد که جهت افزایش سرعت واکنش در بحران به کارگرفته می‌شود. بدین منظور در این مقاله یک مدل برنامه ریزی فازی تصادفی جهت مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی و نقاط انتقال به منظور تسهیل در امر امدادرسانی ارائه شده است. در نهایت با ارائه مثال عددی، مدل مذکور با روش محدودیت اپسیلون، حل و به مقایسه و تحلیل نتایج پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Relief Logistic under Uncertainty Conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telecommunication Tower
  • Transfer Point Location
  • Credibility-Based Chance-Constrained
  1. Berman, O., Drezner, Z., and Wesolowsky, G. O., "The facility and transfer points location problem". International Transactions in Operational Research., vol. 12, pp. 387-402 , 2005.##]2 [الهیاری، سمیه؛ سالاری، مجید؛ طالبیان شریف، مجتبی؛ اشتهادی، رضا. "طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه بحران: مدل‌سازی و حل ابتکاری". فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه امام حسین، شماره 41، دوره 3، صص24-31. 1392.##[3] Berman, O., Drezner, Z., and Wesolowsky, G. O., "The transfer point location problem". European Journal of Operational Research, vol. 179, pp. 978-989, 2007.## [4] Berman, O., Drezner, Z., and Wesolowsky, G. O., "The multiple location of transfer points". Journal of the Operational Research Society, vol. 59, pp. 805-811, 2007.##[5] Sasaki, M., Furuta,T., and Suzuki, A., "Exact optimal solutions of the minisum facility and transfer points location problems on a network". International Transactions in Operational Research,vol. 15, pp. 295-306, 2008.##[6] Hosseinijou, S, A. and Bashiri .M "Stochastic models for transfer point location problem". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. vol. 58, pp. 211-225, 2011.##]7[ آراسته، ک؛ جبل عاملی، س؛ بزرگی امیری، ع. "مدل مکان‌یابی نقاط انتقال در شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وصنعت ایران، 1391.##[7] Kalantari, H., Yousefli, A., Ghazanfari, M., and Shahanaghi, K., "Fuzzy transfer point location problem: a possibilistic unconstrained nonlinear programming approach,". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013.## [8] Mohamadi, A., Yaghoubi, S. Derikvand, H. "A credibility-based chance-constrained transfer point location model for the relief logistics design (A Case Study)". International Journal of Supply and Operations Management. 2015 (In Press).##]9[ محمدی، ا؛ یعقوبی، س؛ نهفتی، ج. "ارائه مدل ریاضی دوهدفه لجستیک امداد با نقاط انتقال و تسهیلات پشتیبان (مطالعه موردی: بحران زلزله در منطقه یک تهران)". مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، شماره 11 دوره 4 صفحه 119-138، 1394.##[10] Altinel, I. K., Aras, N., Guney, E., & Ersoy, C. “Effective coverage in sensor networks: binary integer programming formulations and heuristics”. IEEE . Vol. 9, pp. 4014-4019, 2006.##[11] Mavrotas, G. "Effective implementation of the< i> ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems". Applied Mathematics and Computation, 213(2), 455-465, 2009.##[12] Liu, B., & Liu, Y. K. "Expected value of fuzzy variable and fuzzy expected value models". Fuzzy Systems, IEEE Transactions on, 10(4), 445-450. 2002.##[13] Liu, B. "Uncertainty Theory". An Introduction to its Axiomatic Foundations. 2004.##[14] Zhu, H., & Zhang, J. "A credibility-based fuzzy programming model for APP problem". In Artificial Intelligence and Computational Intelligence. AICI'09. International Conference on (Vol. 1, pp. 455-459). IEEE. , 2009.##[15] Pishvaee, M. S., Torabi, S. A., & Razmi, J. "Credibility-based fuzzy mathematical programming model for green logistics design under uncertainty". Computers & Industrial Engineering, 62(2), 624-632. 2012.##