طراحی مدل چندهدفه چند سطحی زنجیره تأمین خون در شرایط بحران

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

چکیده

این مقاله، در طی چند دوره، یک مدل برنامه ­ریزی خطی چندهدفه در زنجیره تأمین خون پس از وقوع بحران ارائه می­کند. این مدل تعداد و مکان تسهیلات و نیز نحوه تخصیص خون به تسهیلات مختلف را تعیین می ­کند. در این مقاله، یک مدل سه سطحی ارائه شده­است به ­طوری­که خون از تسهیلات موقت و دائم خون­ گیری جمع ­آوری و به مرکز خون منتقل می ­شود. واحدهای خونی در مرکز خون آزمایش و فرآوری شده و سپس به مراکز درمانی منتقل می ­شود. باتوجه به هدف مسئله، کمینه ­سازی هزینه ­ها و کمبودها، مسئله دوهدفه می ­باشد که این دو هدف باهم در تقابل اند. بنابراین با استفاده از روش برنامه ­ریزی آرمانی و به­ کارگیری داده ­های واقعی تهیه ­شده از مطالعه موردی در شهرستان قائم شهر، مسئله حل گردید. نتایج به ­دست ­آمده نشان داد که با صرف هزینه نه­ چندان زیاد، می ­توان برای داشتن یک زنجیره تأمین خون مناسب برنامه ­ریزی کرد.

کلیدواژه‌ها


  1. Jabbarzadeh, A., Behnam, F., Stefan, Seuring., "Dynamic supply chain network design for the supply of blood in disasters: A robust model with real world application". Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.70, 225-244, 2014.##[2] Beliën, J., Force, H., "Supply chain management of blood products" .European Journal of Operational Research. 217.1, 2012.##[3] Kumudu, K.S., Kuruppu., "Managment of blood system in disasters". 87-90, 2010.##[4] Gunpinar, S., Centeno, G., "Stochastic integer programming models for reducing wastages and shortages of blood products at hospitals". Computers & Operations Research.54, 129-141, s2015.##[5] Hsieh, C., "An Evolutionary-Based Optimization for a Multi-Objective Blood Banking Supply Chain Model". Springer International Publishing Switzerland2014. Part I. LNAI 8481, 511–520, 2014.##[6] Wahab, U., "Approximate dynamic programming modeling for a typical blood platelet bank". Abdulwahab, M.I.M., Computers & Industrial Engineering.78, 259-270, 2014.##[7] Wang, H., Du, L., Ma, S., "Multi-objective open location-routing model with split delivery for optimized relief distribution in post-earthquake". Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.69, 160-179, 2014.##]8 [صدری‌اقدم، م. توکلی‌مقدم. ر. "مدل زنجیره تأمین دو سطحی برای پلاکت خون با در نظرگرفتن جریان بین مراکز مصرف". همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، 1393.##]9 [زنده‌دل، م . بزرگی امیری، ع .عمرانی،ه. "ارائه مدل مکان‌یابی پایگاه های اهدای خون با در نظر گرفتن اختلال در محل استقرار". نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 48، 33-43، 1393.##]10[ زنده‌دل، م. بزرگی امیری، ع. "مکان‌یابی مجدد پایگاه‌های انتقال خون در بحران". دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 1392.##[11] Sha,Y.,Huang,J., "The Multi-period Location-allocation Problem of Engineering Emergency Blood Supply Systems". Systems Engineering Procedia.5,21-28, 2012.##[12] Duan, Q., Liao, T.W., "Optimization of blood supply chain with shortened shelf lives and ABO compatibility". International Journal of Production Economics.153, 113-129, 2014.##