ارائه مدلی مبتنی بر تفکر ناب برای مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی با در نظر گرفتن کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده: )مطالعه موردی شهرستان آمل(

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه بجنورد

3 دانشگاه تهران

چکیده

تفکر ناب یک استراتژی مدیریتی است که در تمام سازمان­ها از جمله سازمان های ارائه­ دهنده خدمات بهداشتی- درمانی قابل به­ کارگیری بوده و ایده اصلی آن شناسایی و حذف اتلاف ­­ها است. مکان ­یابی درست یک تسهیل درمانی در زنجیره تأمین سلامت، نقش مهمی در پیاده ­سازی این تفکر در سازمان دارد، چرا که نزدیکی این مراکز به تأمین کنندگان از یک سو متضمن تأمین سریع و کم هزینه نیازهای بیماران و از سوی دیگر نزدیکی آنها به مراکز جمعیتی موجب دسترسی سریع و ارزان بیماران به این مراکز می­ شود. بدین ترتیب مکان ­یابی درست مراکز بهداشتی- درمانی می ­تواند تا حدود زیادی موجب کاهش اتلاف در وقت و هزینه شود. در این مقاله یک مدل برنامه ‏ریزی ریاضی چندهدفه جدید به ­منظور مکان‏یابی و تخصیص خدمات ارائه‌شده در مراکز درمانی و بیمارستانی ارائه شده است. این مدل با ترکیب هم ­زمان مدل مکان ‏یابی تسهیلات و تحلیل پوششی داده ‏ها، خدمات با کیفیتی را با حداقل هزینه برای مراجعین فراهم می ­نماید. در ادامه نیز از روش محدودیت اپسیلون اصلاح‌شده برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است. همچنین مکان ­یابی خدمات قابل ارائه در بیمارستان‏های شهرستان‏ های آمل و تخصیص آنها به مراکز جمعیتی در قالب یک مطالعه موردی انجام و نتایج حاصل تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. R. McIvor, "Lean supply: the design and cost reduction dimensions". Eur. J. Purch. Supply Manag., vol. 7, no. 4, pp. 227–242, Dec, 2001.##[2] D. Retzlaff-Roberts, C. F. C. Chang, and R. M. R. Rubin, "Technical efficiency in the use of health care resources: a comparison of OECD countries". Health Policy (New. York)., vol. 69, no. 1, pp. 55–72, Jul. 2004.##[3] C. Stummer, K. Doerner, A. Focke, and K. Heidenberger, "Determining Location and Size of Medical Departments in a Hospital Network: A Multiobjective Decision Support Approach". Health Care Manag. Sci., vol. 7, no. 1, pp. 63–71, Feb. 2004.##[4] N. Kontodimopoulos, P. Nanos, and D. Niakas, "Balancing efficiency of health services and equity of access in remote areas in Greece". Health Policy (New. York)., vol. 76, no. 1, pp. 49–57, Mar. 2006.##[5] V. Aletras, N. Kontodimopoulos, A. Zagouldoudis, and D. Niakas, "The short-term effect on technical and scale efficiency of establishing regional health systems and general management in Greek NHS hospitals". Health Policy (New. York)., vol. 83, no. 2–3, pp. 236–45, Oct. 2007.##[6] T. P. Young and S. I. McClean, "A critical look at Lean Thinking in healthcare". Qual. Saf. Health Care, vol. 17, no. 5, pp. 382–6, Oct. 2008.##[7] H. K. Smith, P. R. Harper, C. N. Potts, and A. Thyle, "Planning sustainable community health schemes in rural areas of developing countries". Eur. J. Oper. Res., vol. 193, no. 3, pp. 768–777, Mar. 2009.##[8] M. M. H. Vahidnia, A. a Alesheikh, and A. Alimohammadi, "Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives". J. Environ. Manage., vol. 90, no. 10, pp. 3048–56, Jul. 2009.##[9] S. S. R. Shariff, N. H. Moin, and M. Omar, "Location allocation modeling for healthcare facility planning in Malaysia". Comput. Ind. Eng., vol. 62, no. 4, pp. 1000–1010, May 2012.##[10] A. Ghaderi and M. M. S. Jabalameli, "Modeling the budget-constrained dynamic uncapacitated facility location–network design problem and solving it via two efficient heuristics: A case study of health care". Math. Comput. Model., vol. 57, no. 3–4, pp. 382–400, Feb. 2013.##[11] P. Mitropoulos, I. Mitropoulos, and I. Giannikos, "Combining DEA with location analysis for the effective consolidation of services in the health sector". Comput. Oper. Res., vol. 40, no. 9, pp. 2241–2250, Sep. 2013.##[12] P. Mitropoulos, I. Mitropoulos, and I. Giannikos, "Combining DEA with location analysis for the effective consolidation of services in the health sector". Comput. Oper. Res., vol. 40, no. 9, pp. 2241–2250, 2013.##[13] R. Klimberg and S. Ratick, "Modeling data envelopment analysis (DEA) efficient location/allocation decisions". Comput. Oper. Res., 2008.##[14] N. Saidani, F. Chu, and H. Chen, "Competitive facility location and design with reactions of competitors already in the market". Eur. J. Oper. Res., vol. 219, no. 1, pp. 9–17, May 2012.##[15] G. Mavrotas and K. Florios, "An improved version of the augmented ε-constraint method (AUGMECON2) for finding the exact pareto set in multi-objective integer programming problems". Appl. Math. Comput., vol. 219, no. 18, pp. 9652–9669, May 2013.##