روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، برای اولین بار در ادبیات موضوع، مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون تعریف شده و یک فرمول ­بندی مختلط عددصحیح خطی برای آن ارائه شده است. این کار به کمک استفاده از مفاهیمی چون موجودی تخصیص ­یافته، نسبت انتقال به کراس­مچ واحدهای خون و زمان رهاسازی واحدهای کراس­مچ شده و مدل­ سازی و گنجاندن آنها در به­روزترین مدل ­های موجودی – مسیریابی توسعه ­یافته برای اقلام فسادپذیر حاصل شده است. در انتها داده ­های مربوط به مصرف خون مرکز انتقال خون ساری برای سه ماه متوالی آورده شده و مسئله موجودی – مسریابی مربوطه به کمک روش شاخه و برش ابداعی به صورت بهینه حل شده است. نکته برجسته در مورد روش شاخه و برش پیشنهادی، استفاده از تکنیک جدید برای شناسایی و اضافه نمودن محدودیت ­های مربوط به حذف زیردورها است. در نهایت برتری مدل پیشنهادی نسبت به جدیدترین مدل­ های موجود در ادبیات موضوع به کمک مثال عددی نشان داده شده است. در انتها دستاوردهای مقاله جمع ­بندی شده و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. Bell, Walter J, Louis M Dalberto, Marshall L Fisher, Arnold J Greenfield, Ramchandran Jaikumar, Pradeep Kedia, Robert G Mack, and Paul J Prutzman. "Improving the distribution of industrial gases with an on-line computerized routing and scheduling optimizer". Review of. Interfaces 13 (6):4-23, 1983.##[2] L. C. Coelho, J.-F. Cordeau, and G. Laporte, "Thirty years of inventory routing". Transportation Science, vol. 48, pp. 1-19, 2013.##[3] L. C. Coelho and G. Laporte, Optimal Joint Replenishment and Delivery of Perishable Products, 2013.##[4] T. Le, A. Diabat, J.-P. Richard, and Y. Yih, "A column generation-based heuristic algorithm for an inventory routing problem with perishable goods". Optimization Letters, vol. 7, pp. 1481-1502, 2013.##[5] A. Al Shamsi, A. Al Raisi, and M. Aftab, "Pollution-Inventory Routing Problem with Perishable Goods". in Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability, ed: Springer, pp. 585-596, 2014.##[6] T. Jia, X. Li, N. Wang, and R. Li, "Integrated Inventory Routing Problem with Quality Time Windows and Loading Cost for Deteriorating Items under Discrete Time". Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, p. 14, 2014.##[7] C. Coelho and G. Laporte, "Optimal joint replenishment, delivery and inventory management policies for perishable products". Computers & Operations Research, vol. 47, pp. 42-52, 2014.##[8] J. Beliën and H. Force, "Supply chain management of blood products: A literature review". European Journal of Operational Research, vol. 217, pp. 1-16, 2012.##[9] W. Pierskalla, "Supply Chain Management of Blood Banks". in Operations Research and Health Care. vol. 70, M. Brandeau, F. Sainfort, and W. Pierskalla, Eds., ed: Springer US, pp. 103-145, 2004.##[10] G. Şahin, H. Süral, and S. Meral, "Locational analysis for regionalization of Turkish Red Crescent blood services". Computers & operations research, vol. 34, pp. 692-704, 2007.##[11] V. Hemmelmayr, K. F. Doerner, R. F. Hartl, and M. W. Savelsbergh, "Delivery strategies for blood products supplies". OR spectrum, vol. 31, pp. 707-725, 2009.##[12] V. Hemmelmayr, K. F. Doerner, R. F. Hartl, and M. W. Savelsbergh, "Vendor managed inventory for environments with stochastic product usage". European Journal of Operational Research, vol. 202, pp. 686-695, 2010.##[13] S. Gunpinar, "Supply Chain Optimization of Blood Products". Doctoral dissertation, University of South Florida, 2013.##[14] D. A. Jacobs, M. N. Silan, and B. A. Clemson, "An analysis of alternative locations and service areas of American Red Cross blood facilities". Interfaces, vol. 26, pp. 40-50, 1996.##[15] P. Sivakumar, K. Ganesh, and P. Parthiban, "Multi-phase composite analytical model for integrated allocation-routing problem–application of blood bank logistics". International Journal of Logistics Economics and Globalisation, vol. 1, pp. 251-281, 2008.##[16] P. Ghandforoush and T. K. Sen, "A DSS to manage platelet production supply chain for regional blood centers". Decision Support Systems, vol. 50, pp. 32-42, 2010.##[17] E. Cetin and L. S. Sarul, "A blood bank location model: A multiobjective approach". European Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 2, pp. 112-124, 2009.##[18] P. Chaiwuttisak, H. Smith, Y. Wu, and C. Potts, "Blood supply chain with insufficient supply: a case study of location and routing in Thailand". Lecture Notes in Management Science, vol. 6, pp. 23-31, 2014.##