مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات به منظور بهبود پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان ها

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

چکیده

بسیاری از سازمان‌ها در اثر فشارهایی که نیروهای رقابتی بر سازمان وارد می‌کنند، به استفاده از راهبرد برون‌سپاری راغب شده­اند. برون‌سپاری فناوری اطلاعات می‌تواند برای سازمان‌ها منافع بی‌شماری داشته باشد ولی چنانچه در تصمیمات برون‌سپاری دقت و تأمل کافی صورت نپذیرد، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر سازمان وارد ‌سازد. این مقاله نشان می­دهد، پشتیبانی فناوری اطلاعات در سازمان، به­عنوان یک گزینه مناسب برای برون­سپاری فعالیت­ های فناوری اطلاعات سازمان به شمار می ­آید. در واقع، پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان، از سوی مدیران نشان می­ دهد، مدیران سازمان تمایل دارند با پشتیبانی فناوری اطلاعات، علاوه­بر اینکه از مزایای برون ­سپاری فناوری اطلاعات استفاده نمایند از کاهش کنترل مدیریتی، ناتوانی بازار در ارائه خدمات و همچنین از ریسک­ های امنیتی که با برون­ سپاری به پیمانکاران داخلی و خارجی سازمان را تهدید می­ نماید، جلوگیری نمایند. هدف این مقاله، ارائه مدل ترکیبی ANP و SWOT برای تصمیم‌گیری منابع فناوری اطلاعات به­ منظور بهبود پشتیبانی (لجستیک) فناوری اطلاعات سازمان ­ها می‌باشد. به‌­دلیل وجود وابستگی میان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات، روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی، پیشنهاد می‌شود. مطالعه موردی این مقاله مربوط به تصمیم‌گیری در مورد درون‌سپاری یا برون‌سپاری ساخت و توسعه وب‌سایت بانک مهر اقتصاد است. نتایج نشان می‌دهد که از انگیزه ­ها و دلایل پشتیبانی فناوری اطلاعات در سازمان مورد مطالعه (بانک مهر اقتصاد) می­توان به تمرکز بر فعالیت­ های اصلی سازمان، بهبود عملکرد سازمان، افزایش انعطاف ­پذیری سیستم ­های اطلاعاتی، استفاده از فناوری روز، افزایش قدرت پاسخ­گویی به مشتریان و تحول سریع و دسترسی به نوآوری های روز، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


  1. T. K. Sung, "Application of information technology in creative economy: Manufacturing vs. creative industries". Technological Forecasting and Social Change, vol. 96, pp. 111-120, 2015.##[2] O. Stoica, S. Mehdian, and A. Sargu, "The Impact of Internet Banking on the Performance of Romanian Banks: DEA and PCA Approach". Procedia Economics and Finance, vol. 20, pp. 610-622, 2015.##[3] A. R. Montazemi and H. Qahri-Saremi, "Factors affecting adoption of online banking: A meta-analytic structural equation modeling study". Information & Management, vol. 52, pp. 210-226, 2015.##[4] C. Yang and J.B. Huang, "A decision model for IS outsourcing". International Journal of Information Management, vol. 20, pp. 225-239, 2000.## [5] M. Akbari, "Factors affecting outsourcing decisions in Iranian industries". Ph.D. Thesis. College of Business, Victoria University of Australia, 2013.##[6] D.H. Yang, S. Kim, C. Nam, and J.W. Min, "Developing a decision model for business process outsourcing". Computers & Operations Research, vol. 34, pp. 3769-377 2007.##[7] M. Weidenbaum, "Outsourcing: Pros and cons". Business Horizons, vol. 48, pp. 311-315, 2005.##[8] A. G. Thomas and C. M. Matherly, "Outsourcing: an operational auditing perspective". Managerial Auditing Journal, vol. 12, pp. 116-122, 1. 1997.##[9] K. Ketler and J. Walstrom, "The outsourcing decision". International Journal of Information Management, vol. 13, pp. 449-459, 1993.##[10] W. M. Lankford and F. Parsa, "Outsourcing: a primer". Management Decision, 37(4), 310-316 1999.##[11] W. R. King, "Developing a sourcing strategy for IS: a behavioral decision process and framework". Engineering Management, IEEE Transactions on, vol. 48, pp. 15-24, 2001.##[12] J. W. Lee and S. H. Kim, "Using analytic network process and goal programming for interdependent information system project selection". Computers & Operations Research, vol. 27, pp. 367-382, 2000.##[13] W. Jian-jun, L. Hui-Fen, D. Xin-Jun, and Y. De-li, "Developing a Decision Support Model for Information Systems Outsourcing". in Innovative Computing, Information and Control, 2007. ICICIC '07. Second International Conference on, pp. 533-533, 2007.##[14] M. Nguyen Dang, "Empirical make-or-buy decision making model in the Japanese automobile industry". in Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2011 Winter, pp. 647-658, 2011.##[15] J.J. Wang and D.L. Yang, "Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information systems outsourcing". Computers & Operations Research, vol. 34, pp. 3691-3700, 2007.##[16] İ. Kaya, "Evaluation of outsourcing alternatives under fuzzy environment for waste management". Resources, Conservation and Recycling, vol. 60, pp. 107-118, 2012.##[17] S. Nazari-Shirkouhi, A. Ansarinejad, S. Miri-Nargesi, V. M. Dalfard, and K. Rezaie, "Information systems outsourcing decisions under fuzzy group decision making approach". International Journal of Information Technology & Decision Making, vol. 10, pp. 989-1022, 2011.##[18] Y. Tjader, J. H. May, J. Shang, L. G. Vargas, and N. Gao, "Firm-level outsourcing decision making: A balanced scorecard-based analytic network process model". International Journal of Production Economics, vol. 147, Part C, pp. 614-623, 2014.##[19] W.H. Tsai, J.D. Leu, J.Y. Liu, S.J. Lin, and M. J. Shaw, "A MCDM approach for sourcing strategy mix decision in IT projects". Expert Systems with Applications, vol. 37, pp. 3870-3886, 2010.## [20] X. Bu and J. Xu, "Developing a Decision Model for It Outsourcing Using Analytic Hierarchy Process". in Management and Service Science, 2009. MASS '09. International Conference on, 2009, pp. 1-5.##[21] L. Zhaohui, "Marketing Outsourcing of Chinese Sports Clubs: A SWOT-AHP Analysis". in Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE), 2011 Fourth International Conference on, 2011, pp. 169-174.##[22] J.j. Wang, Z.k. Lin, and G.Q. Zhang, "A Decision Model for IS Outsourcing Based on AHP and ELECTREIII". in Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM'08. 4th International Conference on, 2008, pp. 1-4.##[23] W. Jian-jun, L. Zheng-kui, and Z. Guang-Qian, "A Decision Model for IS Outsourcing Based on AHP and ELECTREIII". in Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM '08. 4th International Conference on, 2008, pp. 1-4.##[24] K. Ketler and J. R. Willems, "A study of the outsourcing decision: preliminary results". in Proceedings of the 1999 ACM SIGCPR conference on Computer personnel research, 1999, pp. 182-189.##[25] K. Tibor, T. Oya Icmeli, and O. R. Walter, "Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors". Supply Chain Management: An International Journal, vol. 11, pp. 467-482, 2006.##[26] B. Xinyi and X. Jingjing, "Developing a Decision Model for It Outsourcing Using Analytic Hierarchy Process". in Management and Service Science, 2009. MASS'09. International Conference on, 2009, pp. 1-5.##[27] S. Lee and P. Walsh, "SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport". Sport Management Review, vol. 14, pp. 361-369, 2011.##[28] S. Assaf, M. A. Hassanain, A. M. Al‐Hammad, and A. Al‐Nehmi, "Factors affecting outsourcing decisions of maintenance services in Saudi Arabian universities". Property Management, vol. 29, pp. 195-212, 2011.##[29] M. Y. N. Attari, M. Bagheri, and E. N. Jami, "A decision making model for outsourcing of manufacturing activities by ANP and DEMATEL under FUZZY environment". International Journal of Industrial Engineering, vol. 23, pp. 163-174, 2012.##[30] C. Kahraman, N. Ç. Demirel, T. Demirel, and N. Y. Ateş, "A SWOT-AHP application using fuzzy concept: e-government in Turkey". in Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, ed: Springer, 2008, pp. 85-117.##[31] T. L. Saaty and M. Takizawa, "Dependence and independence: From linear hierarchies to nonlinear networks". European Journal of Operational Research, vol. 26, pp. 229-237, 1986.##