هماهنگ سازی توأم سیاست سفارش دهی و سطح خدمت در زنجیره تأمین غیرمتمرکز با وجود نامعینی در زمان های تحویل

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش، نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، پردیس بین-المللی کیش

چکیده

در این مقاله یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک خریدار و یک فروشنده مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض شده است که زمان تحویل احتمالی و تقاضا نیز معین و قطعی باشد. در حالت غیرمتمرکز مشاهده می­ شود هنگامی ­که اعضای زنجیره تأمین هرکدام به ­گونه ­ای تصمیم ­گیری می­ کنند که سود خود را بیشینه کرده و بر دیگر اعضاء زنجیره تأمین اثر بگذارند و در مقایسه آن در حالت متمرکز با در نظر گرفتن فروشنده به ­عنوان رهبر زنجیره تأمین، تصمیمات توسط فروشنده اتخاذ گردیده و مشاهده می­ شود که سود کل زنجیره تأمین بسیار بیشتر از سود کل زنجیره تأمین در حالت غیرمتمرکز باشد. در این رویکرد با تعیین مقدار بهینه سفارش ­دهی و سطح خدمت شاهد نتایجی خواهید بود که نه فقط سود کل زنجیره تأمین افزایش می ­یابد، بلکه سطح سرویس ­دهی به مشتری نیز رشد چشمگیری پیدا می­ کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Heydari, J., “Lead time variation control using reliable shipment equipment: An incentive scheme for supply chain coordination”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,63, 44-58, 2014.
 2. S. Kamal Chaharsooghi, Jafar Heydari., “Supply chain coordination for the joint determination of order quantity and reorder point using credit option”, European Journal of Operational Research,204, 86–95, 2010.
 3. Jafar Heydari., “Coordinating Supplier’s reorder point: a coordination mechanism for supply chains with long supplier lead time”, Computers & Operations Research, 2014.
 4. Yina Li, Xuejun Xu, Fei Ye., “ Supply chain coordination model with controllable lead time and service level constraint”, Computers & Industrial Engineering,61, 858–864, 2011.
 5. Jack C. Hayya , Terry P. Harrison , X. James He., “ The impact of stochastic lead time reduction on inventory cost under order crossover”, European Journal of Operational Research,211, 274–281, 2011.
 6. Mohsen S. Sajadieh, Mohammad R. Akbari Jokar, Mohammad Modarres., “ Developing a coordinated vendor–buyer model in two-stage supply chains with stochastic lead-times”, Computers & Operations Research,30, 2484 – 2489, 2009.
 7. Christoph H. Glock., “ Lead time reduction strategies in a single-vendor–single-buyer integrated inventory model with lot size-dependent lead times and stochastic demand”, Int. J. Production Economics,136, 37–44, 2012.
 8. Yina Li , Xuejun Xu , Xiande Zhao, Jeff Hoi Yan Yeung , Fei Ye., “ Supply chain coordination with controllable lead time and asymmetric information”, European Journal of Operational Research,217, 108–119, 2012.
 9. Ali Arkan, Seyed Reza Hejazi., “ Coordinating orders in a two echelon supply chain with controllable lead time and ordering cost using the credit period”, Computers & Industrial Engineering,62, 56–69, 2012.
 10. Fei Ye , Xuejun Xu., “ Cost allocation model for optimizing supply chain inventory with controllable lead time”, Computers & Industrial Engineering,59, 93–99, 2010.
 11. S. Kamal Chaharsooghi, Jafar Heydari , Isa Nakhai Kamalabadi., “ Simultaneous coordination of order quantity and reorder point in a two-stage supply chain”, Computers & Operations Research,38, 1667–1677, 2011.