مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم

نویسندگان

1 استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، نویسنده مسئول

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

چکیده

سازمان‌ها در سرتاسر جهان به دنبال تاکتیک و تکنیک‌هایی برای بقا در فضای رقابتی پرتلاطم امروزی هستند. یکی از این رویکردها، برون‌سپاری عملیات لجستیکی زنجیره تأمین در قالب شرکت ­های لجستیکی طرف سوم است. نتایج مطالعات صورت­ گرفته در حوزه زنجیره تأمین، مؤید اهمیت شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و ارزش ­افزایی این شرکت‌ها برای کاربران خود است. این نوع شرکت‍ ها با توجه به مکان و زمان در حوزه‍ های متفاوتی همچون دریایی، هوایی، فناوری اطلاعات و محصولات خطرناک فعالیت می‍ کنند. یکی از این زمینه‍ ها فعالیت در حوزه محصولات فاسدشدنی مانند صنعت لبنیات می‍ باشد. مطالعه صورت­ گرفته در این تحقیق، در ارتباط با یکی از شرکت‌های تازه تأسیس زیرمجموعه شرکت کاله ایران است که برای ایجاد مراکز پخش و توزیع محصولات لبنی در ایران برنامه‌ریزی می‌نماید. در این تحقیق پانزده مکان کاندید مناسب برای ایجاد مراکز پخش این شرکت لجستیکی طرف سوم درنظرگرفته ­شده است. سپس از بین این پانزده مکان مختلف در ایران با استفاده نظرات خبرگان و بهره‌گیری از روش‌های جدید تصمیم‌گیری، تجزیه و تحلیل نسبت تخصیص وزن به صورت پله‌ای و تخصیص مجموع ضرب تجمعی، هشت مکان برای ایجاد مرکز پخش انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Wang, W., Li, T., Zhao, W., & Dai, W. “Mobile Agent System for Supply Chain Management”. In The 2009 International Symposium Computer Science and Computational Technology (ISCSCT 2009) (p. 525), 2009.
 2. Tezuka, K. “Rationale for utilizing 3PL in supply chain management: A shippers' economic perspective”. IATSS Research, 35(1), 24-29, 2011.
 3. 18th Annual State of Logistics Report,2013.
 4. Wallenburg, C. M., Cahill, D. L., Michael Knemeyer, A., & Goldsby, T. J. “Commitment and trust as drivers of loyalty in logistics outsourcing relationships: cultural differences between the United States and Germany”. Journal of Business Logistics, 32(1), 83-98, 2011.
 5. Lieb, R., & Bentz, B. A. “The use of third-party logistics services by large American manufacturers: the 2004 survey”. Transportation Journal, 5-15, 2005.
 6. Carbone, V., & Stone, M. A. “Growth and relational strategies used by the European logistics service providers: Rationale and outcomes”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 41(6), 495-510, 2005.
 7. Bottani E, Rizzi A, “A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services Supply Chain Management”. International Journal, 11(4), pp. 294-308, 2006.
 8. Wagner, S. M., & Sutter, R. “A qualitative investigation of innovation between third-‐party logistics providers and customers”. International Journal of Production Economics, 140(2), 944-958, 2012.
 9. Gattorna, J. “Strategic supply chain alignment: best practice in supply chain management”. Gower Publishing, Ltd, 1998.
 10. Mehmann, J., & Teuteberg, F. “A Fourth Party Logistics Provider within an Inter-Organizational Network”. An explorative Study with the Example of the Agricultural Bulk Logistics Industry, 2015.
 11. A. Mohammad pour, B. shirazi. “Knowledge management in Companies generations of logistics”. Seventh Iranian & first international knowledge management. Tehran. Iran, 2015.
 12. Sarfaraz Hashemkhani Zolfani a,b , Mohammad Hasan Aghdaie et all. “Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating”. Expert Systems with Applications 40 , pp. 7111–7121, 2013.
 13. 19th Annual State of Logistics Report, 2015.
 14. Keršuliene˙ , V., & Turskis, Z. “Integrated fuzzy multiple criteria decision-making model for architect selection”. Technological and Economic Development of Econom, , 17(4), 645–66, 2011.