دوره و شماره: دوره 18، شماره 53، آذر 1395 (665) 
مطالعه موردی انتخاب مراکز پخش یک شرکت لجستیکی طرف سوم

صفحه 4-13

عبدالستار صفائی؛ احمد محمدپور لاریمی؛ قاسم افضلی حاجی دلا


مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران

صفحه 56-68

پیمان قاسمی؛ مهدی ابراهیمی؛ میلاد نوروززاده؛ علی اصغر غیبی