بهینه سازی زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته چند سطحی، چند محصولی و چند دوره‌ای با هدف کاهش هزینه های زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت آمادبهینه‌ساز)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده فنی ‌و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، نویسنده مسئول

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه، توجه به لجستیک مستقیم و معکوس نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه­ های زنجیره تأمین ایفا می­ کند. در این مقاله به ­منظور ارائه یک شبکه زنجیره‌تأمین حلقه بسته که شامل مراکز تأمین، تولید، توزیع، جمع‌آوری، بازیافت و دفن ‌و انهدام است از یک مدل خطی برنامه ­ریزی عدد صحیح مختلط استفاده شده است. این مقاله حالت چند دوره­ای و چند محصولی را در زنجیره تأمین چند سطحی در نظر گرفته و هزینه ­های پردازش نیز در مکان­ ها لحاظ شده است و کل کالاهای مرجوعی که قابلیت اصلاح دارند به مراکز تولید و توزیع منتقل می ­­شوند تا در فرآیند لجستیک مستقیم به ­دست مصرف کننده برسند. هدف مدل کاهش هزینه ­های اجاره مراکز، هزینه ­های حمل و نقل بین مراکز و هزینه پردازش داخل مراکز می ­باشد. مدل پیشنهادی با استفاده از نرم ­افزار 3.CPLEX 12 در قالب یک مطالعه موردی حل گردیده است. مدل مربوطه براساس چند نمونه مسئله آزمایشی و همچنین براساس تعداد محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان نتیجه ­گیری کلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Bagheri-neghad Z., Kazemzadeh R., Asadi R, “Identifying and ranking of success factors in automotive reverse logistics through interpretive structural modeling (ISM)”. jourrnal of Management Research in Iran, Vol. 17, No. 1, 2013.
 2. Meade L., Sarkis J., Presley A., “The theory and practice of reverse logistics”. International Journal of Logistics Systems and Management, Vol. 3, 2007.
 3. Cruz-Rivera, R. and Ertel, J., “Reverse logistics network design for the collection of End-of-Life Vehicles in Mexico”. European Journal of Operational Research, Vol. 196, PP. 930–939, 2009.
 4. Kannan, G., “ Fuzzy approach for the selection of third party reverse logistics provider”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 21, No. 3. PP. 397-416, 2009.
 5. Fleischmann, M., Beullens, P., Bloemhof-Ruwaard, JM. and Wassenhove, L., “The impact of product recovery on logistics network design”. Production and Operations Management, Vol. 10, No. 2, PP. 156-173, 2001.
 6. Lu,Z., Bostel,N., “A facility location model for logistics systems including reverse flows: The case of remanufacturing activities”. Computers & Operations Research,34, 299–323, 2007.
 7. Pishvaee, M.S., Jolai, F. and Razmi, J., “A stochastic optimization model for integrated forward/reverse logistics network design”. Journal of Manufacturing Systems, Vol. 28, PP. 107-114, 2009.
 8. Chopra S., “Designing the distribution network in a supply chain”. Transportation Research - Part E,Vol. 39, 2003.
 9. Ramezani, M. Bashiri, M. and Tavakkoli-Moghaddam, R., “A new multi-objective stochastic model for a forward/reverse logistic network design with responsiveness and quality level”. Applied Mathematical Modelling., vol. 37, no. 1–2, pp. 328–344, 2013.
 10. Amin, S. H. and Zhang, G., “A multi-objective facility location model for closed-loop supply chain network under uncertain demand and return”. Applied Mathematical Modelling, Vol. 37 , No. 6, 4165-4176, 2013.
 11. Pishvaee, M.S. Razmi, J. and Torabi, S.A., “An accelerated Benders decomposition algorithm for sustainable supply chain network design under uncertainty:A case study of medical needle and syringe supply chain”. Transportation Research Part E; Vol. 67: 14–38, 2014.
 12. Demirel. N, Özceylan. E, Paksoy. T, and Gökçen. H., “A genetic algorithm approach for ptimizati a closedloop supply chain network with crisp and fuzzy objectives”. International Journal of Production Research., Vol. 52, No. 12, 3637–3664, 2014.
 13. بشیری، م. شرافتی، م. "طراحی دو هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن معیارهای هم‌بسته در محیط فازی". نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، سال اول، شماره اول، تابستان 1392.
 14. صحرائیان، ر. طاهری مقدم، ع. "ارائه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ε-Constraint". نشریه مدیریت تولید و عملیات، دوره پنجم، شماره 1، تابستان 1393.
 15. بشیری، م. شیری، م. "طراحی شبکه زنجیره‌تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع‌آوری چندبخشی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با دو الگوریتم ابتکاری و فراابتکاری". نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، سال سوم، شماره پنجم، تابستان 1394.
 16. صفار، م. شکوری گنجوی، ح. رزمی، ج. "طراحی یک زنجیره‌تامین حلقه‌بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک‌های عملیاتی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با الگوریتم فراابتکاری NSGAII". نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 49، شماره1. تابستان 1394.
 17. Vahdani, B. Sharifi, M., “An Inexact-Fuzzy-Stochastic Optimization Model for a Closed Loop Supply Chain Network Design Problem”. Journal of Optimization in Industrial Engineering.,Vol. 12, 7-16, May. 2013.
 18. Karimi, R. Ghezavati, V. Khalili Damghani, K., “Optimization of multi-product, multi-period closed loop supply chain under uncertainty in product return rate: case study in Kalleh dairy company”. Journal of Industrial and Systems Engineering.,Vol. 8, 95-113, 2015.
 19. Saffari, H. Makui, A. Mahmoodian, V. Pishvaee, M., “Multi-objective robust optimization model for social responsible closed-loop supply chain solved by non-dominated sorting genetic algorithm”. Journal of Industrial and Systems Engineering.,Vol. 8, 42-59, 2015.
 20. توکلی مقدم، ر. امیدی رکاوندی، م. قدرت نما، ع. "مدل‌سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس". پژوهش‌های مدیریت در ایران،دوره17، شماره 4، زمستان 1392.
 21. جهرمی، ح. فلاح‌نژاد، م. صادقیه، ا. احمدی یزدی، ا. "مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار در طراحی زنجیره‌تأمین حلقه بسته پایدار". نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، سال اول، شماره3. تابستان 1393.
 22. غایب‌لو، س. تارخ م. "طراحی شبکه زنجیره‌تأمین مستقیم و معکوس سازگار با محیط زیست". نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 49، شماره1. تابستان 1394.
 23. سلطانی تهرانی، م. حسن‌پور، ح. رمضانی، س. "مدل بهینه‌سازی دوهدفه هزینه‌ و کربن‌دی‌اکسید در زنجیره‌ تأمین حلقه بسته". نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 1، بهار 1394.