مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، نویسنده مسئول

2 کارشناس مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان

چکیده

از آن‌جایی ­که خون یکی از مهم‌ترین نیازهای هر بیمار در شرایط بحرانی مختلف محسوب می­ شود، لذا یکی از دغدغه‌های مراکز درمانی، پدیده کمبود یا فساد خون می‌باشد. از این رو مدیریت زنجیره تأمین خون سعی در رفع شکاف بین تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خون دارد که نتیجه آن عدم مواجهه با کمبود و حداقل رساندن فساد فرآورده‌های خونی و کاهش هزینه‌ها است. در این مقاله سعی بر این شده است تا مشکلات ذکرشده را به ­وسیله استقرار به ­جا و مناسب پایگاه‌های جدید خون و احداث پایگاه‌های پشتیبان و استفاده از تجهیزات در دسترس اعم از پایگاه‌ها و اتوبوس‌های سیار موجود جهت دریافت خون در شرق استان مازندران مورد بررسی قرار داده، تا این مشکلات به حدود مطلوبی به حداقل رسانده شوند. از این رو یک مدل برنامه ­ریزی ریاضی سه‌هدفه بر پایه کمینه‌سازی کمبود‌ها، هزینه‌ها و بیشینه‌سازی دریافت به موقع خون با استفاده از نرم­ افزار گمز و راه­حل‌های پارتو مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Van Zyl, G.J.J., “Inventory control for perishable commodities”. University of North Carolina at Chapel Hill, 1963.
 2. Nahmias, S., “Perishable inventory theory: A review”.Operations Research,30(4):p. 680-708, 1982.
 3. Prastacos, G.P., “Blood inventory management: an overview of theory and practice”. Management Science, 30(7): p. 777-800, 1984.
 4. Sirelson, V, Brodheim, E., “A computer planning model for blood platelet production and distribution”. Computer methods and programs in biomedicine, 35(4): p. 279-291, 1991.
 5. Yongming Zhu., “A brief introduction to American blood taking system”. Clinical transfusion and inspection, 1:3, 1999.
 6. Marianov V, Serra D., “Location-allocation of multiple-server service centers with constrained queues or waiting times”. Annals of Operations Research, 111, 35-50, 2002.
 7. Haijema, R, Van der Wal, J., “Blood platelet production”. optimization by dynamic programming and simulation. Comput & Oper Res, Vol. 34, No. 3, PP. 760 -771, 2007.
 8. Kopach, R, Balcıoglu, B, Carter, M., “Tutorial on constructing a red blood cell inventory management system with two demand rates”. European Journal of Operational Research, 185(3): p. 1051-1059, 2008.
 9. Hemmelmayr, V, Doerner, KF, Hartl, RF ,Savelsbergh, WP., “Vendor managed inventory for environments with stochastic product usage”. Eur J Oper Res, Vol. 202, No. 3, PP. 686-695, 2010.
 10. Stanger, S.H, et al., “What drives perishable inventory management performance? Lessons learnt from the UK blood supply chain”. Supply Chain Management, An International Journal, 17(2): p. 107-123, 2012.
 11. Li, Y.-C, Liao H.-C., “The optimal parameter design for a blood supply chain system by the Taguchi method”. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 8(11): p. 7697-7712, 2012.
 12. Jeroen Belien, Hein Force., “Supply chain management of blood products”. A literature review. European Journal of Operational Research 217(1): 1-16, 2012.
 13. Alfonso, E, et al., “Modeling and simulation of blood collection systems”. Health care management science, 15(1): p. 63-78, 2012.
 14. Sapountzis, C., “Allocating blood to hospitals from a central blood bank”. Eur. J. Oper. Res, Vol. 16,No. 2, PP. 157-162, 1984.
 15. Nagurney, Masoumi, A.A.H., “Supply chain network design of a sustainable blood banking system”. in Sustainable Supply Chains, Springer. p. 49-72, 2012.
 16. Jabbarzadeh, A, Fahimnia, B, Seuring, S., “Dynamic supply chain network design for the supply of blood in disasters, A robust model with real world application”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 70: p. 225-244, 2014.
 17. Duan, Q, Liao, T.W., “Optimization of blood supply chain with shortened shelf lives and ABO compatibility”. International Journal of Production Economics, 153: p. 113-129, 2014.
 18. قاسمی، پیمان، محمدیان خباز کاظمی، امیر، علی‌پور، مهدی. "مدیریت زنجیره تأمین خون در هنگام زلزله مطالعه موردی: شهر پکن". تهران: کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، 1394.
 19. قاسمی، علی، پایان‌نامه" مسیریابی و تخصیص وسایل نقلیه امدادی در فاز پاسخگویی زلزله در منطقه 9 تهران". تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393
 20. Nahofti, J, Teymoury, E, Pishvaee, S., “Blood products supply chain design considering disaster circumstances (Case study: earthquake disaster in Tehran)”. Journal of Industrial and systems engineering, Volume 9, special issue on supply chain, Winter , p. 51-72, 2016.
 21. Fereiduni, M, Shahanaghi, K., “A robust optimization model for blood supply chain in emergency situations”. Quarterly Publication, Volume 7, p. 535-554 , 2016.
 22. Zahiri, B, Mousazadeh, M, Bozorgi-Amiri, A., “A Robust Stochastic Programming Approach for Blood Collection and Distribution Network Design”. International Journal of Research in Industrial Engineering, Volume 3, Number2, p.22-33, 2014.
 23. Zahraee, M, Jafri, R, Firouzi, A., “Efficiency Improvement of Blood Supply Chain System Using Taguchi Method and Dynamic Simulation”. Procedia Manufacturing, Volume 2, 2015, p. 1-5, 2015.
 24. Arvan, M, Tavakkoli-Moghaddam, R, Abdollahi, M., “Designing a bi-objective and multi-product supply chain network for the supply of blood”. Quarterly Publication ,Volume 3, p. 57-68 , 2015.