پایداری زنجیره تأمین: رویکرد مدیریت ریسک (ترجمه و تلخیص)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، نویسنده مسئول

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دماوند، گروه مدیریت اجرایی، دکترای مدیریت

چکیده

این مقاله چشم‌انداز عملیاتی از زنجیره تأمین پایدار را با در نظر گرفتن رویکرد مدیریت ریسک فراهم می‌کند. در این بررسی به ماهیت پایداری – ریسک‌های مرتبط به زنجیره تأمین پرداخته شده و آنها را از زنجیره‌های تأمین معمولی مجزا نموده و فرآیندهای تحلیلی موردنیاز برای مدیریت آنها را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه تجربی صورت­ گرفته در این مبحث به ایجاد بینش در مورد چگونگی پایداری در ارتباط با ریسک می‌پردازد و آن را به شیوه‌ای یکپارچه بیان می‌کند. با مرور ادبیات و انجام مصاحبه، تعداد 30 ریسک در سه بعد اصلی (زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفتند. در یک نظرسنجی در دو مطالعه موردی در دو صنعت نساجی، نتایج ارزیابی و تحلیل‌های انجام‌شده در ابعاد مختلف پایداری مرتبط به ریسک ارائه شد. به‌منظور ارزیابی اهمیت نسبی ریسک‌های انتخاب‌شده و شناسایی علل بالقوه و تأثیرات آن و همچنین رابطه همبستگی بین ریسک‌های شناسایی‌شده از تکنیک حالات شکست و اثرات آن (FMEA) استفاده شده است. بر مبنای یافته‌های این مطالعه، راهبردهای درمان ریسک برای تمام ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین مورد ارزیابی قرارگرفتند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ریسک‌های زیست‌محیطی درون‌زا می‌توانند از مهم‌ترین موارد در صنایع محسوب شوند و بسیار تحت تأثیر مواردی همچون پیوستگی چندین ریسک و پایداری زنجیره قرار می‌گیرد. این نکات برای ادغام رویکردهای مدیریتی ریسک بسیار حائز اهمیت هستند تا بتوان راهبردهای پایدار و تأثیرگذاری را توسعه داد.

کلیدواژه‌ها


 1. Narasimhan, R., and Talluri, S., “Perspectives on risk management in supply chains”. Journal of Operations Management, 27 (2), 114-118, 2009.
 2. Gurnani, H., Ray, S. and Wang, Y., “Global Supply Chain Risk Management”. Special Issue of Production and Operations Management: Production and Operations Management, 20 (5), 786, 2011.
 3. Tang, O., Matsukawa, H., Nakashima, K., “Supply chain risk management”. International Journal of Production Economics, 139(1), 1-2, 2012.
 4. Trkman, P., and McCormack, K., “Supply chain risk in turbulent environments: A conceptual model”. International Journal of Production Economics, 119, 247-258, 2009.
 5. Hoffman, H., Busse, C., Bode, C and Henke, M., “Sustainability-related supply chain risks: conceptualization and management”. Business Strategy and the Environment, 23(3), 160-172, 2014.
 6. Cousins, P. D., Lamming, R. C. and Bowen, F., “The role of risk in environment-related supplier initiatives”. International Journal of Operations and Production Management, 24 (6), 554-565, 2004.
 7. Teuscher, P., Grüninger, B. and Ferdinand, N., “Risk management in sustainable supply chain management: lessons learnt from case of GMO-free soybeans”. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 13, 1-10, 2006.
 8. Anderson, D. R., “Corporate Survival: The critical importance of sustainability risk management”. New York: iUniverse Publishing, 2005.
 9. Foerstl, K., Reuter, C., Hartmann, E., and Blome, C., “Managing supplier sustainability risks in a dynamically changing environment - Sustainable supplier management in the chemical industry”. Journal of Purchasing and Supply Management, 16(2), 118-130, 2010.
 10. Spedding, L. S. and Rose, A., “Business risk management handbook a sustainable approach”. CIMA publishing, 2007.
 11. Blackburn, W. R., “The sustainability handbook: the complete management guide to achieving social, economic and environmental responsibility”. London: Earthscan, 2007.
 12. United Nations Global compact and BSR, “Supply Chain Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement”. United Nations (UN), 2010.
 13. MacMinn, R.D., “Value and risk”. Journal of Banking & Finance, 26 (2–3), 297-301, 2002.
 14. Krysiak, F., “Risk management as a tool for sustainability”. Journal of Business Ethics. 85, 483-492, 2009.
 15. Wu, T., and Blackhurst, J., “Managing Supply Chain Risk and Vulnerability: Tools and Methods for Supply Chain Decision Makers”. New York: Springer.17, 2009.
 16. Chapman, R. J., “Simple tools and techniques for enterprise risk management”. Chichester: Wiley, 2006.
 17. Faisal, M. N., “Prioritization of risks in supply chains in Wu, T., Blackhurst, J. (eds.)”. Managing Supply Chain Risk and Vulnerability 41-66, Springer, 2009.
 18. Hallikas, J., Virolainen, V-M., and Tuominen, M., “Risk analysis and assessment in network environments: a dyadic case study”. International Journal of Production Economics, 78 (1), 45-55, 2002.
 19. Miller, K.D., “A framework for integrated risk management in international business”. Journal of International Business Studies, 23 (2), 311-331 16, 2013.
 20. Vose, D., 2008. Risk Analysis: A Quantitative Guide 3rd Ed. Wiley, 1992.
 21. Tuncel, G., & Alpan, G., “Risk assessment and management for supply chain networks: A case study”. Computers in Industry,61(3), 250-259, 2010.
 22. Jensen, M. and Meckling, W. H., “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360, 1976.
 23. Kleindorfer, P. R., Singhal, K. and Van Wassenhove, L. N., “Sustainable operations management”. Production and Operations Management, 14 (4), 482-489, 2005.
 24. Heckmann, I, Comes, T., and Nickel, S., “A critical review on supply chain risk – Definition, measure and modeling”. Omega,52, 119–132, 2015.
 25. Wiengartena, F., Humphreys, P., Gimeneza, C., and McIvor, R., “Risk, risk management practices, and the success of supply chain integration”. International Journal of Production Economics, In Press, 2015.
 26. Pullman, M. E., Maloni, M. J. and Carter, C. R., “Food for thought: social versus environmental sustainability practices and performance outcomes”. Journal of Supply Chain Management, 45: 38–54, 2009.
 27. Wang, Z. and Sarkis, J., “Investigating the relationship of sustainable supply chain management with corporate financial performance”. International Journal of Productivity and Performance Management 63(8), 871-888, 2013.
 28. Sinha, P. R., Whitman, L. E., & Malzahn, D., “Methodology to mitigate supplier risk in an aerospace supply chain”. Supply Chain Management: An International Journal, 9(2), 154-168, 2004.