تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز)

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های صنایع غذایی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان برخی شرکت‌های صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی شیراز می‌باشند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت توسط مدیران و کارکنان شرکت‌ها توزیع و جمع‌آوری‌شده است. روش مورد استفاده ترکیبی از دو رویکرد تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی است. در راستای هدف پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین پرداخته شد. پس از بررسی ادبیات تحقیق 26 عامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین شناسایی شد که در مرحله اول با نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت از طریق تحلیل عاملی تأییدی 22 عامل مهم شناسایی و در مرحله دوم از تکنیک آنتروپی شانون برای به دست آوردن وزن اهمیت نظرات خبرگان و از تکنیک تاپسیس فازی  برای رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین استفاده‌ شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عوامل "انتخاب تأمین‌کننده"، "تحویل به‌موقع کالا"، "زمان چرخه سفارش خرید" ، "کیفیت" و "قدرت" مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین در این صنعت می‌باشد و در رتبه بالاتری نسبت به دیگر عوامل قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. رحمان‌سرشت، حسین و افسر، امیر. "اثر تسهیم اطلاعات بر استراتژی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین"، مدیریت فناوری اطلاعات.1(1)،37-48، 1387.
 2. S. K. Patil and R. Kant., “Evaluating the impact of Knowledge Management adoption on Supply Chain performance by BSC-FANP approach: An empirical case study”, Tekhne, 2016.
 3. H. Balfaqih, Z. M. Nopiah, N. Saibani, and M. T. Al-Nory., “Review of supply chain performance measurement systems: 1998–2015”, Comput. Ind., vol. 82, pp. 135–150, 2016.
 4. همت‌جوی، ولی الله؛ کرد، باقر و خسروی‌محمد‌سلطان، مریم. "شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سیبک سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان"، مدیریت زنجیره تأمین.0(16).24-33، 1393.
 5. نژادنوری، مهدی؛ دهقان، نبی‌الله و موافقی،احمد. "مقایسه عملکرد زنجیره تأمین در مدل‌های سنتی و لایه‌ای (مورد مطالعه: سازمان صنایع هوافضا)"، دانش راهبردی, 17(5).7-26، 1393.
 6. R. Katiyar, M. K. Barua, and P. L. Meena., "Modelling the measures of supply chain performance in the Indian automotive industry", Benchmarking An Int. J., vol. 22, no. 4, pp. 665–696, 2015.
 7. فیض‌آبادی، جواد و جعفرنژاد، احمد. "ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با تأکید بر یک پارچگی"، دانش مدیریت.1(18)،93-117، 1384.
 8. V. G. R. C. Govindaraju, V. P. Kaliani Sundram, A. B. MUHAMMAD, and A. Gunasekaran., "Supply chain practices and performance: the indirect effects of supply chain integration", Benchmarking An Int. J., vol. 23, no. 6, 2016.
 9. T. Supeekit, T. Somboonwiwat, and D. Kritchanchai., "DEMATEL-modified ANP to evaluate internal hospital supply chain performance", Comput. Ind. Eng., 2016.
 10. N. Anand and N. Grover., "Measuring retail supply chain performance: Theoretical model using key performance indicators (KPIs)", Benchmarking An Int. J., vol. 22, no. 1, pp. 135–166, 2015.
 11. Y.-J. . Seo, J. . Dinwoodie, and D.-W. . Kwak., "The impact of innovativeness on supply chain performance: is supply chain integration a missing link?", Supply Chain Manag., vol. 19, pp. 733–746, 2014.
 12. H. H. Chang, Y.-C. Tsai, and H. Che-Hao., "E-procurement and supply chain performance", Supply Chain Manag., vol. 18, no. 1, pp. 34–51, 2013.
 13. P. J. Zelbst, K. W. Green, V. E. Sower, and P. Reyes., "Impact of supply chain linkages on supply chain performance", Ind. Manag. Data Syst., vol. 109, no. 5, pp. 665–682, 2009.
 14. جوادیان، نیکبخش؛ خانی،مهدی؛ و مهدوی، ایرج. "شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر"، پژوهش‌های مدیریت در ایران.16(3)،39-58، 1391.
 15. آزادی‌خواه‌سلیمی، مجید. "شناسایی و اولویت بندی زیرساخت‌های مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تأمین"، اقتصاد و تجارت نوین , 1(2)،159-191، 1386.
 16. C. W. Lee, I.-W. G. Kwon, and D. Severance., "Relationship between supply chain performance and degree of linkage among supplier, internal integration, and customer", Supply Chain Manag. An Int. J., vol. 12, no. 6, pp. 444–452, 2007.
 17. R. Bhagwat and M. K. Sharma., "Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach", Comput. Ind. Eng., vol. 53, no. 1, pp. 43–62, 2007.
 18. L. T. Lee., "The effects of team reflexivity and innovativeness on new product development performance", Ind. Manag. Data Syst., vol. 108, no. 4, pp. 548–569, 2007.
 19. شفیعی نیک آبادی، محسن؛ فرج پور خاناپشتانی، حبیب؛. افتخاری، حسین، و سعدآبادی، علی اصغر. "به-کارگیری رویکرد ترکیبیFA ، AHP ، TOPSIS برای انتخاب و رتبه‌بندی استراتژی‌های مناسب نگهداری و تعمیرات"، مطالعات مدیریت صنعتی،13(39)،35-62، 1394.
 20. L. J. Cronbach., "Coefficient alpha and the internal structure of tests", Psychometrika, vol. 16, no. 3, pp. 297–334, 1951.
 21. A. Hatami-Marbini and M. Tavana., "An extension of the Electre I method for group decision-making under a fuzzy environment", Omega, vol. 39, no. 4, pp. 373–386, 2011.
 22. C.-T. Chen., "Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment", Fuzzy sets Syst., vol. 114, no. 1, pp. 1–9, 2000.
 23. میرکاظمی، سیده عذرا؛قلیزاده، محمد حسن؛ سهیلی پیشکناری، سحر. "رتبه‌بندی باشگاه‌های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌ معیاره"، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش.6(2)،19-30، 1394.
 24. M. P. Amiri., "Project selection for oil-fields development by using the AHP and fuzzy TOPSIS methods", Expert Syst. Appl., vol. 37, no. 9, pp. 6218–6224, 2010.