دوره و شماره: دوره 18، شماره 54، زمستان 1395 (717)