افزایش کارایی خط تولید و مونتاژ رگلاتور گاز با بهبود فرآیند تخصیص نیروی کار به عملیات با بهره گیری از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری گسسته پیشامد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی(مربی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، گروه مهندسی صنایع

2 مسئول سیستم ها و روش های مجتمع فولاد ویان

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی صنایع

چکیده

همواره یکی از دغدغه ­های اصلی برنامه­ریزان عملیات، تخصیص انسان - ماشین محسوب می­ شود. بهره­ گیری از شیوه مناسب به­ کارگیری نیروی انسانی در شرایطی که عملیات وابسته به توانمندی­ های نیروی کار است می ­تواند به ارتقاء شاخص ­های کارائی و بهره ­وری سیستم­ ها بیانجامد. از آنجایی­ که این مسائل در دسته­ بندی مسئله­ هایnp-hard قرار می­ گیرند، لذا بهینه­ سازی و حل دقیق مدل ریاضی این مسائل پیچیده است. در تحقیق حاضر با رویکرد شبیه­ سازی کامپیوتری به این موضوع توجه شده است و بر اساس داده­ های جمع­ آوری شده و مطالعه دقیق جریان عملیات با بهره ­گیری از آزمون ­های فرض آماری، الگوها و مدل­های عملیات و فرآیندها شناسائی شده­ اند. همچنین با استفاده از آزمون آماری ناپارامتری مناسب اعتبار مدل شبیه ­سازی احراز و میزان تولید روزانه گزینه ­های شدنی گوناگون تخصیص انسان – ماشین از طریق مدل شبیه­ سازی کامپیوتری با هم مقایسه گردیده است، بر این اساس مناسب­ ترین گزینه در خط تولید و مونتاژ رگلاتورهای گاز معرفی شده است. در این رویکرد نتایج شبیه­سازی نشان داد که می ­توان با انتخاب شیوه مناسب در کارگماری نیروی انسانی با سطح اطمینان 95 درصد متوسط تولید روزانه را 25 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


 1. حسین زاده، یعقوب. "بهینه سازی خطوط چند محصولی با استفاده از ابزار شبیه سازی"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1387.
 2. Kabir, M.A. and M.T. Tabucanon, Batch-model assembly line balancing: A multiattribute decision making approach. International Journal of Production Economics, 1995. 41(1–3): p. 193-201.
 3. McMullen, P.R. and G.V. Frazier, A heuristic for solving mixed-model line balancing problems with stochastic task durations and parallel stations. International Journal of Production Economics, 1997. 51(3): p. 177-190.
 4. JrJung Lyu, A Single-Run Optimization Algorithm for Stochastic Assembly Line Balancing Problems. Journal of Manufacturing Systems, 1997. 16(3): p.203-210.
 5. خدابنده، مهدی؛ حجازی، سیدرضا؛ راستی برزکی، مرتضی. "یک الگوریتم ژنتیک برای مسئله زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره تأمین"، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، شماره دوم، 14(3)، صفحه 181-167، 1392.
 6. M.T. Sze, P. Ji and, W.B. Lee, Modeling the component assignment problem in PCB assembly. Assembly Automation, 2001. 21(1) :p.55-60.
 7. H. Pierreval, C. Caux, J.L. Paris, F. Viguier, Evolutionary approaches to the design and organization of manufacturing systems. Computers & Industrial Engineering, 2003. 44 :p.339–364.
 8. Fan, W., et al., Balancing and simulating of assembly line with overlapped and stopped operation.Simulation Modelling Practice and Theory, 2010. 18(8): p. 1069-1079.
 9. Shwetank Avikal, Rajeev Jain, P.K. Mishra, H.C. Yadav, A heuristic approach for U-shaped assembly line balancing to improve labor productivity. Computers & Industrial Engineering, 2013. 64(4) :p.891-901.
 10. ملایی، نجمه. "بهینه سازی خط مونتاژ با رویکرد فراابتکاری چند هدفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکترمقصود امیری، دانشگاه علامه طباطبایی، رشته مدیریت صنعتی،1391.
 11. T.A. Spedding, W.L. Lee, R. de Souza and S.S.G. Lee, Adaptive simulation of a keyboard assembly cell. Integrated Manufacturing
 12. Systems, 1997. 8(1):p.50-58.
 13. Sameh M. Saad, Mike D. Byrne, Comprehensive simulation analysis of a flexible hybrid assembly system. Integrated Manufacturing Systems, 1998. 9(3): p.156-167.
 14. S. Rajakumar, V.P. Arunachalam, V. Selladurai, Simulation of workflow balancing in assembly shopfloor operations. Journal of Manufacturing Technology Management, 2005. 16(3): p.265-281.
 15. Mendes, A.R., et al., Combining heuristic procedures and simulation models for balancing a PC camera assembly line. Computers & Industrial Engineering, 2005. 49(3): p. 413-431.
 16. Wang, J., et al., Data driven production modeling and simulation of complex automobile general assembly plant. Computers in Industry, 2011. 62(7): p. 765-775.
 17. Ferreira, L., et al., Analysis and optimisation of a network of closed-loop automobile assembly line using simulation. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012. 59(1-4): p. 351-366.
 18. افشار کاظمی، محمد علی؛ البرزی، محمود.، محجوب، شادی. "روش شبیه سازی خط تولید میلگرد و تعیین تعداد جواب های غیرمسلط برای جرثقیل های خط تولید"، فصلنامه پژوهش های مدیریت،14 شماره 94،13(1)، صفحه 13-26، 1391.
 19. Tiacci, L., Event and object oriented simulation to fast evaluate operational objectives of mixed model assembly lines problems. Simulation Modelling Practice and Theory, 2012. 24(0): p. 35-48.
 20. Banu Sungur , Yasemin Yavuz , Assembly line balancing with hierarchical worker assignment, 2014. 9(0).
 21. Mayron Cesar O. Moreira , Cristobal Miralles, Alysson M. Costa, Model and heuristics for the Assembly Line Worker Integration and Balancing Problem, Computers & Operations Research, 2015. 10(0): p.64-73.
 22. Reza.Ramezanian, Abdullah.Ezzatpanah, Modeling and solving multi-objective mixed-model assembly line balancing and worker assignment problem. Computers & Industrial Engineering, 2015. 14: p. 233-244
 23. Ibrahim Kucukkoc, David Z. Zhang, Balancing of parallel U-shaped assembly lines. Computers & Operations Research, 2015. 64:p.233-244.
 24. Kadir Buyu kozkana, IbrahimKucukkocb, SuleItir Satoglua, David Z. Zhang, Lexicographic bottle neck mixed-model assembly line balancing problem: Artificial bee colony and tabu search approaches with optimized parameters. Expert Systems with Applications, 2016. 16:p.151-166.