نقش تسهیم میان شرکتی دانش در برون سپاری خدمات لجستیک (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، دانشکده علوم اجتماعی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین-المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

امروزه، فرآیند تسهیم دانش از مرزهای سازمانی فراتر رفته و مسئله تسهیم دانش میان شرکت­ها و سازمان­ های مختلف برای بهبود عملکرد آنها مطرح است. با پیدایش فرآیند برون­ سپاری و توجه سازمان­ها به آن، اشتیاق مدیران به برون­ سپاری خدمات شرکت و سازمان افزایش می ­یابد، اما آنچه ذهن آنها را به خود مشغول می‌کند، نحوه تعامل با ارائه­دهندگان خدمات برون­ سپاری می­ باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش تسهیم دانش میان شرکت­های برون­ سپار و شرکت ­های ارائه ­دهنده خدمات لجستیک در رضایت از عملکرد ارائه­ دهندگان خدمات لجستیک در شهرک‌های صنعتی استان گیلان می ­باشد. این پژوهش با مشارکت 165 نفر از مدیران شرکت­ های مستقر در شهرک­ های صنعتی استان گیلان که حداقل یکی از فعالیت ­های خود را برون­ سپاری کرده و تعداد کارکنان آنها متجاوز از 20 نفر می ­باشد، انجام شده است. جهت آزمون فرضیه ­ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت تسهیم میان شرکتی دانش، تعامل رابطه متقابل با تسهیم میان شرکتی دانش و فرآیندهای ارتباطی بر رضایت و تسهیم میان شرکتی دانش بر فرآیندهای ارتباطی است. در­حالی­که تأثیر تسهیم میان شرکتی دانش بر مشارکت میان شرکتی و تأثیر مشارکت میان شرکتی بر رضایت، تأثیر معناداری را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Law, C. and Ngai, E., “An empirical study of the effect of knowledge sharing and learning on farm performanc”. Expert system with application, Vol 34, 2342-2349, 2008.
 2. دانایی فرد، ح. خائف الهی، ا و حسینی، س. م. "تأملی بر ارتقای دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه وترابری)". پژوهش های مدیریت عمومی، سال 4، شماره 14، صص 84-63، 1390.
 3. Rafele, C., “Logistic service measurement: a reference framework”. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 15, 280 – 290, 2004.
 4. Baudi, M., “Lean logistic: the nuts and bolts of delivering materials and goods”. Productivity press book, a division of Kraus Productivity organization, 2004.
 5. Greaver.F, M., “Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives”. AMACOM Div American Mgmt Assn, 1999.
 6. مهرگان، م. مانیان، ا. رحیمیان، ح و شامی زنجانی، م. "ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها برمبنای ویژگی های آنها". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، شماره 49، صص 258- 235، 1389.
 7. نوری کوهانی، پ. نورالسنا، ر. عظیمی، ن و صیاد، م. "تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری فعالیت های سازمانی". مدیریت زنجیره تأمین، شماره 43، صص40-45، 1393.
 8. مهرگان، م. سلامی، ه و خواجه، م. "ارائه یک مدل تصمیم گیری چندشاخصه جهت برون سپاری فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای". مدیریت توسعه و تحول، شماره6، صص 17-30، 1390.
 9. صالحی، س.م. "لجستیک در سازمان". فصلنامه لجستیک، سال اول، شماره 1، صص 1-6، 1378.
 10. سیدحسینی، س. م و یدرنجی‌اقدم، ب. "مدل مبتنی برمدیریت دانش درحلقه توزیع زنجیره تأمین". حمل و نقل و لجستیک، مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی، شماره 2، صص 96-84، 1388.
 11. شفیعی نیک آبادی، م. "چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین". پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 3، صص 642-611، 1392.
 12. رهنورد، ف و خاوندکار، ج. "تأثیر اشتراک دانش بر توفیق در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات". نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، صص 64-49، 1387.
 13. Lawson Benn, Potter Antony., “Determinants of knowledge transfer in inter-firm new product development projects”. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 32 Iss: 10, 1228 – 124, 2012.
 14. Soinio, J.; Tanskanen, K. and Finne, M., “How logistics-service providers can develop value-added services for SMEs: a dyadic perspective”. The International Journal of Logistics Management, Vol. 23 Iss: 1, 31 – 49, 2012.
 15. Herna´ndez-Espallardo, M.; Rodrı´guez-Orejuela, A. and Sa´nchez-Pe´rez, M., “Inter-organizational governance, learning and performance in supply chains, Supply Chain Management”. An International Journal1,5/2 , 101–114, 2010.
 16. Rollins, M.; Pekkarinen, S. and Mehtala, M., “Inter-firm customer knowledge sharing in logistics services: an empirical study”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.41, 956-971, 2011.
 17. Prajogo, D. and Olhager, j., “Supply chain integration and performance: The effect of long-term relationships, information technology, sharing and logistics integration”. Production Economics, 514-522, 2012.
 18. Yang, C.C.; Marlow, P.B. and Lu, C.S., “Knowledge management enablers in liner shipping”. Transportation Research Part E, 45, 893–903, 2009.
 19. Li-Jun, Z., “Research on Analysis and Control of Enterprise Logistics Outsourcing risks”. Energy Procedia, 1268-1273, 2012.
 20. Lee H.W. and Yu, C.F., “Effect of organizational relationship style on the level of knowledge sharing”. International Journal of Manpower, 677-686, 2011.
 21. فارسیجانی، ح. فیضی، ک و شفیعی نیک آبادی، م. "تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو". چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 6، 92- 71. 1390.
 22. Yang, S.B. and Kim, Y.G., “Inter-organizational Knowledge Transfer in the Buyer-Supplier Relationship: A Buyer’s Perspective”. Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10, 2007.
 23. Tian, Y.; Lai, F. and Daniel, F., “An examination of the nature of trust in logistics outsourcing relationship Empirical evidence from China”. Industrial Management & Data Systems, Vol. 108 No. 3, 346-367, 2008.
 24. Tu, Q., Vonderembse, M.A., Ragu-Nathan, T.S. and Ragu-Nathan, B., “Measuring modularity-based manufacturing practices and their impact on mass customization capability: a customer-driven perspective”. Decision Sciences, Vol. 35 No. 2, pp. 147-68, 2004.