تحلیلی بر موانع مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های تاپسیس فازی و دیمتل فازی (مورد مطالعه: صنعت سنگ آهن)

نویسندگان

1 دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی، دکتری مدیریت تولید و عملیات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج)

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی، اولویت‌بندی و تحلیل موانع اجرای مدیریت زنجیره‌تأمین سبز در صنعت سنگ آهن کشور با استفاده از تکنیک‌های تاپسیس فازی و دیمتل فازی است. جامعه این تحقیق را 20 نفر از خبرگان (شامل 15 کارشناس شاغل در صنایع معدنی و 5 تن از پژوهشگران در حوزه  مدیریت سبز) تشکیل می‌دهند. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات پژوهش، موانع مدیریت زنجیره‌تأمین استخراج گردید. جهت افزایش روایی محتوا این عوامل توسط خبرگان با صنعت مورد بررسی تطبیق داده شد و مورد بازبینی قرار گرفت. سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی به اولویت‌بندی این موانع پرداخته شد. در ادامه از تکنیک دیمتل فازی، اثر‌گذاری و اثر‌پذیری موانع، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به ­دست آمده می‌توان بیان کرد که شاخص عدم حمایت دولت برای اتخاذ مدیریت زنجیره‌تأمین سبز، از لحاظ اولویت‌بندی، رتبه نخست را به ­دست آورده است. همچنین شاخص عدم آگاهی از محیط‌زیست مهم‌ترین علت (تأثیرگذارترین شاخص) و ترس از شکست در اجرا مهم‌ترین معلول (تأثیرپذیرترین شاخص) تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. Govindan,K.,Khodaverdi,R.,&Vafadarnikjoo, A., "Intuitionistic fuzzy based DEMATEL method for developing green practices and performances in a green supply chain", Expert Systems with Applications, vol. 42, pp. 7207-7220, 2015.
 2. Lin, R., "Using fuzzy DEMATEL to evaluate the green supply chain management practices", Journal of Cleaner Production, vol. 40,pp. 32-39, 2013.
 3. Govindan, K., Kaliyan, M., Kannan, D.,& Haq, A.N, "Barriers analysis for green supply chain management implementation in Indian industries using analytic hierarchy process", Int. J. Production Economics, vol. 148, pp. 555-568, 2014.
 4. Tyagi, M., Kumar, P.,& Kumar, D, "Parametric selection of alternatives to improve performance of green supply chain management system", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 189, pp. 449-457,2015.
 5. Chin, T.A., Tat, H.H.,& Sulaiman, Z, "Green Supply Chain Management, Environmental Collaboration and Sustainability Performance", Procedia CIRP, vol. 26, pp. 695-699, 2015.
 6. Teller, C., Kotzab, H.,& Grant, D.B, "Improving the execution of supply chain management in organizations", Int. J. Production Economics, Vol. 140, pp. 713-720, 2012.
 7. Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A., "The impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: An empirical investigation of Indian automobile
 8. Industry", Journal of Cleaner Production, Vol. 121, pp. 142-158,2016.
 9. Uygun, O., Dede, A.,"Performance Evaluation of Green Supply Chain Management Using IntegratedFuzzy Multi-Criteria Decision Making Techniques", Computers & Industrial Engineering, Vol., pp., 2016.
 10. Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A., "An analysis of interactions among critical success factors to implement green supply chain management towards sustainability: An Indian perspective", Resources Policy, Vol. 46, pp. 37-50,2015.
 11. Jabbour, A.B.L.D.S., Frascareli, F.C.D.O., & Jabbour, C.J.C., "Green supply chain management and firms’ performance: Understanding potential relationships and the role of green sourcingand some other green practices”, part E:Resources, Conservation and Recycling, Vol. 104, pp. 366-374,2015.
 12. Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., & Geng, Y., "Barriers to green supply chain management in Indian mining industries: a graph theoretic approach", Journal of Cleaner Production, Vol. 47, pp. 335-344, 2013.
 13. Jayant, A., Azhar, M., "Analysis of the barriers for implementing green supply chain management (GSCM) Practices: An Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach", Procedia Engineering, Vol. 97, pp. 2157-2166,2014.
 14. Mathiyazhagan, K., Govindan, K., NoorulHaq, A., & Geng, Y., "An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management", Journal of Cleaner Production, Vol. 47, pp. 283-297, 2013.
 15. Al Khidir, T., Zailani, S., "Going Green in Supply Chain Towards Environmental Sustainability", Global Journal of Environmental Research 3, Vol. 3, pp. 246-251,2009.
 16. Sharma, B.P., Singh, M.D., & Neha, "Modeling the Knowledge Sharing Barriers using an ISM approach", International Journal of Knowledge-based organizations, Vol. 5, pp. 16-33,2015.
 17. Ravi, V., Shankar, R., "Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics", Technological Forecasting & Social Change, Vol. 72, pp. 1011-1029, 2005.
 18. Hsu, C.W., Hu, A.H., "Green supply chain management in the electronic industry", International Journal of Environmental Science & Technology, Vol. 5, pp. 205-216,2008.
 19. Emiliani, M.L., "Historical lessons in purchasing and supply relationship management", Journal of Management History, Vol. 16, pp. 116-136,2010.
 20. Gibbon, P.,"Of saviours and punks: The political economy of the Nile perch marketing chain in Tanzania", Copenhagen: Centre for Development Research, Danish Institute for International Studies, 1997.
 21. Perron, G.M.,"Barriers to Environmental Performance Improvements in Canadian SMEs", Canada, Dalhousie University, 2005.
 22. Bowen, F., Cousins, P., Lamming, R., Faruk, A., "The role of supply management capabilities in green supply", Production and Operations Management, Vol. 10, pp. 174-189, 2009.
 23. Revell, A., Rutherfoord, R., "UK environmental policy and the small firm: broadening the focus", Business Strategy and the Environment, Vol. 12, pp. 26–35, 2003.
 24. Chen, C.T.,”Extension of TOPSIS for Group Decision-Making under Fuzzy Environment”, Fuzzy Sets and Systems. vol 114(1):pp.1-9,2000.
 25. Opricovic, S., Tzeng, G. H. “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS“, European Journal of Operational Research, vol.156.pp.445-455,2010.