معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1395

نویسنده

دانشگاه تبریز، کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

در این قسمت به معرفی دو کتاب با عناوین "شناسایی و نشانه گذاری مهمات کالیبر کوچک و "آشنایی با نقش و فنون بسته بندی در زنجیره تأمین کالا" مربوط به سال 1395 پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. نیازی به ارائه مرجع ندارد.
  2. نیازی به ارائه مرجع ندارد.
  3. نیازی به ارائه مرجع ندارد.
  4. نیازی به ارائه مرجع ندارد.
  5. نیازی به ارائه مرجع ندارد.