بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در شرکت سایپا

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

3 فارغ التحصیل مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و قابل جایگزین در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت‌ها انجام گرفته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و انتخاب عوامل مؤثر بر «انتخاب تأمین‌کننده پایدار» در صنعت خودرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نظر شیوه‌ی گردآوری اطلاعات «توصیفی» است. در این پژوهش برای انتخاب عوامل مؤثر، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش 58 شاخص برای ارزیابی تأمین‌کننده پایدار شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان زنجیره تأمین در صنعت خودرو تنها 17 شاخص مناسب تشخیص داده شدند. نتایج پژوهش مدلی جامع برای انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار در صنعت خودرو ارائه کرده است که می‌تواند مورداستفاده صنعت گران و پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation Of Affecting Factors In Sustainable Suppliers Selection In SAIPA Company

چکیده [English]

Today, ensuring the sustainable development of any country depends on the preservation and efficient use of renewable resources in the country and various practices taken place by the governments to deal with this problem. The main aim of this study is to identify and select the affecting factors of "Sustainable Supplier Selection" in the automotive industry. This study is aimed at "Applied Study" and the method of data collection is "descriptive". In this study for affecting factors selection, based on a comprehensive literature review, 58 indicators were identified to assess the sustainable suppliers. After checking the indicators by automotive industry's supply chain experts, only 17 indicators were verified. The results of research offer a comprehensive model to select sustainable suppliers in the automotive industry, which can be useful for both business and academia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suppliers Selection
 • Sustainable Supply Chain
 • Questionnaire Weighting Method
 • Automotive Industry
 • SAIPA Company
 1. Mendoza, A., & Ventura, J. A. "Analytical models for supplier selection and order quantity allocation". Applied Mathematical Modelling, 36(8), 3826-3835, 2012.
 2. Chen, C. T., Lin, C. T., & Huang, S. F. "A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management". International journal of production economics, 102(2), 289-301, 2006.
 3. Bai, C., & Sarkis, J. "Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies". International Journal of Production Economics, 124(1), 252-264, 2010.
 4. Sarkis, J., & Talluri, S. "A model for strategic supplier selection". Journal of supply chain management, 38(1), 18, 2002.
 5. Lin, Y. H., & Tseng, M. L. "Assessing the competitive priorities within sustainable supply chain management under uncertainty". Journal of Cleaner Production, 2014.
 6. Cowell, S. J., & Parkinson, S. "Localisation of UK food production: an analysis using land area and energy as indicators". Agriculture, Ecosystems & Environment, 94(2), 221-236, 2003.
 7. ]7[ اشرفی، م؛ و چهارسوقی، س. ک؛ "معیارهای انتخاب تأمین‌کننده پایدار". دومین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین، 2011.
 8. Chaharsooghi, S. K., & Ashrafi, M. "Sustainable Supplier Performance Evaluation and Selection with Neofuzzy TOPSIS Method". International Scholarly Research Notices, 2014.
 9. Carter, C. R., & Rogers, D. S. "A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory". International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387, 2008.
 10. Seuring, S., & Müller, M. "From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management". Journal of cleaner production, 16(15), 1699-1710, 2008.
 11. ]11[ هاشمی پطرودی، س. ح؛ "ارزیابی تأمین‌کنندگان و تخصیص سفارش در یک زنجیره تأمین پایدار (موردمطالعه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)، مهرگان، محمدرضا، دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. 1392.
 12. ]12[ قاسمی، ر؛ "بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروی ایران (موردمطالعه: شرکت سایپا)". محقر، علی، دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. 1389.
 13. New, S. J. "The scope of supply chain management research". Supply Chain Management: An International Journal, 2(1), 15-22, 1997.
 14. Roberts, S. "Supply chain specific? Understanding the patchy success of ethical sourcing initiatives". Journal of Business Ethics, 44(2-3), 159-170, 2003.
 15. Gabzdylova, B., Raffensperger, J. F., & Castka, P. "Sustainability in the New Zealand wine industry: drivers, stakeholders and practices". Journal of Cleaner Production, 17(11), 992-998, 2009.
 16. Ciliberti, F., Pontrandolfo, P., & Scozzi, B. "Investigating corporate social responsibility in supply chains: a SME perspective". Journal of cleaner production, 16(15), 1579-1588, 2008.
 17. ]17[ آقا محمدعلی کرمانی، م؛ سعید، م؛ و محمدرضا، آ؛ "ارائه مدل برنامه‌ریزی چندهدفه انتخاب تأمین‌کننده در فضای توسعه‌ی پایدار". هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 10-1، 1389.
 18. Gold, S., Seuring, S., & Beske, P. "Sustainable supply chain management and inter‐organizational resources: a literature review". Corporate social responsibility and environmental management, 17(4), 230-245, 2010.
 19. Carter, C. R., & Liane Easton, P. "Sustainable supply chain management: evolution and future directions". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 46-62, 2011.
 20. Golicic, S. L., & Smith, C. D. "A Meta‐Analysis of Environmentally Sustainable Supply Chain Management Practices and Firm Performance". Journal of Supply Chain Management, 49(2), 78-95, 2013.
 21. ]21[ صفایی قادیکلائی، ع؛ و غلامرضا تبار دیوکلایی، ز؛ "تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره‌ی تأمین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (موردمطالعه: شرکت‌های منتخب تولیدی فراورده‌های گوشتی استان مازندران)". نشریه مدیریت صنعتی، 6(3)، 554-535، 1393.
 22. Pagell, M., & Shevchenko, A. "Why research in sustainable supply chain management should have no future". Journal of Supply Chain Management. 50 (1), 44-55, 2014.
 23. Mani, V., Agarwal, R., & Sharma, V. "Supplier selection using social sustainability: AHP based approach in India". International Strategic Management Review, 2(2), 98-112, 2014.
 24. Brandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & Seuring, S. "Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions". European Journal of Operational Research, 233(2), 299-312, 2014.
 25. Azadi, M., Jafarian, M., Saen, R. F., & Mirhedayatian, S. M. "A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and effectiveness of suppliers in sustainable supply chain management context". Computers & Operations Research, 54, 274-285, 2015.
 26. ]26[ سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ و حجازی، ا؛ "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیست و ششم)". تهران: نشر آگه، 1393.
 27. Keskin, G. A., İlhan, S., & Özkan, C. "The Fuzzy ART algorithm: A categorization method for supplier evaluation and selection". Expert Systems with Applications, 37(2), 1235-1240, 2010.
 28. Kuo, R. J., Wang, Y. C., & Tien, F. C. "Integration of artificial neural network and MADA methods for green supplier selection". Journal of Cleaner Production, 18(12), 1161-1170, 2010.
 29. Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. "Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review". European Journal of Operational Research, 202(1), 16-24, 2010.
 30. Liao, C. N., & Kao, H. P. "An integrated fuzzy TOPSIS and MCGP approach to supplier selection in supply chain management". Expert Systems with Applications, 38(9), 10803-10811, 2011.
 31. Büyüközkan, G., & Çifçi, G. "A novel fuzzy multi-criteria decision framework for sustainable supplier selection with incomplete information". Computers in Industry, 62(2), 164-174, 2011.
 32. Chang, B., Chang, C. W., & Wu, C. H. "Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria". Expert Systems with Applications, 38(3), 1850-1858, 2011.
 33. Punniyamoorthy, M., Mathiyalagan, P., & Parthiban, P. "A strategic model using structural equation modeling and fuzzy logic in supplier selection". Expert Systems with Applications, 38(1), 458-474, 2011.
 34. Amindoust, A., Ahmed, S., Saghafinia, A., & Bahreininejad, A. "Sustainable supplier selection: A ranking model based on fuzzy inference system". Applied Soft Computing, 12(6), 1668-1677, 2012.
 35. ]35[ آزاد شهرکی، س؛ و همایونی، س. م؛ "تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان با رویکرد پایداری". دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، 396-385، 1393.
 36. Ghadimi, P., & Heavey, C. "Sustainable Supplier Selection in Medical Device Industry: Toward Sustainable Manufacturing". Procedia CIRP, 15, 165-170, 2014.
 37. Lee, A. H., Kang, H. Y., Hsu, C. F., & Hung, H. C. "A green supplier selection model for high-tech industry". Expert systems with applications, 36(4), 7917-7927, 2009.
 38. Zhu, Q., Dou, Y., & Sarkis, J. "A portfolio-based analysis for green supplier management using the analytical network process". Supply Chain Management: An International Journal, 15(4), 306-319, 2010.
 39. Cetinkaya, B., Cuthbertson, R., Ewer, G., Klaas-Wissing, T., Piotrowicz, W., & Tyssen, C. "Sustainable supply chain management: practical ideas for moving towards best practice". Springer Science & Business Media, 2011.
 40. Tseng, M. L., & Chiu, A. S. "Evaluating firm's green supply chain management in linguistic preferences". Journal of cleaner production, 40, 22-31, 2013.
 41. Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. "A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach". Journal of Cleaner Production, 47, 345-354, 2013.
 42. Enarsson, L. "Evaluation of suppliers: how to consider the environment". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(1), 5-17, 1998.
 43. Dumay, J., Guthrie, J., & Farneti, F. "GRI sustainability reporting guidelines for public and third sector organizations: A critical review". Public Management Review, 12(4), 531-548, 2010.
 44. Gilbert, D. U., & Rasche, A. "Discourse ethics and social accountability: The ethics of SA 8000". Business Ethics Quarterly, 17(02), 187-216, 2007.
 45. Lozano, R., & Huisingh, D. "Inter-linking issues and dimensions in sustainability reporting". Journal of Cleaner Production, 19(2), 99-107, 2011.
 46. Erol, I., Sencer, S., & Sari, R. "A new fuzzy multi-criteria framework for measuring sustainability performance of a supply chain". Ecological Economics, 70(6), 1088-1100, 2011.
 47. Voces, R., Diaz-Balteiro, L., & Romero, C. "Characterization and explanation of the sustainability of the European wood manufacturing industries: A quantitative approach". Expert Systems with Applications, 39(7), 6618-6627, 2012.
 48. Humphreys, P. K., Wong, Y. K., & Chan, F. T. S. "Integrating environmental criteria into the supplier selection process". Journal of Materials Processing Technology, 138(1), 349-356, 2003.
 49. Handfield, R. B., & Nichols, E. L. "Introduction to supply chain management (Vol. 999)". Upper Saddle River, NJ: prentice Hall, 1999.