بکارگیری رویکرد خاکستری برای ارزیابی موانع استقرار زنجیره تأمین تاب آور در صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانایر

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور و نیاز به هموارسازی و ایجاد اطمینان از تداوم کسب و کار که هدف اصلی این صنعت است و  اهمیت وجود یک ساختار کارآمد برای تداوم کسب و کار صنایع، پژوهش حاضر می ­تواند در راستای پایداری این صنایع، گامی اساسی بردارد؛ چرا که ارائه رویکردهای تاب­آوری می‌تواند به تداوم کسب و کار صنعت، کمک بزرگی نماید.‏ همچنین این صنعت به دلیل فراهم نمودن غذای مورد استفاده در پرورش دام و طیور، نقش حساس و کلیدی در تأمین پروتئین جامعه دارد و هرگونه تعلل و قصور، هزینه‌های گزافی را برای کل زنجیره تأمین مواد غذایی در برخواهد داشت. بنابراین بررسی موانع استقرار زنجیره تأمین تاب آور در این صنعت حائز اهمیت می‌باشد.  در این پژوهش پس از مرور ادبیات تحقیق، مهم ترین موانع پیاده سازی زنجیره تامین تاب آور شناسایی شد و به کمک تکنیک دیمتل خاکستری و نظرات خبرگان این صنعت، مورد تحلیل قرار گرفت. مطابق با نتایج پیچیدگی تاثیرگذارترین و کمبود  هماهنگی تاثیرپذیرترین مانع  استقرار شناسایی شد. در نهایت پیشنهادهایی به شرکت صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور به منظور غلبه بر این موانع و کاهش اثرات آن‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


 1. S. C. Resilience, “3rd Annual Survey, Business Continuity Institute.” 2011.
 2. H. Kunreuther, “Risk and reaction,” Harvard Int. Rev., vol. 28, no. 3, p. 38, 2006.
 3. T. J. Pettit, “Supply chain resilience: development of a conceptual framework, an assessment tool and an implementation process,” phdthesis, The Ohio State University, 2008.
 4. Y. Sheffi, “Building a Resilient Supply Chain,” October, vol. 1, no. 8, pp. 1–14, 2005.
 5. P. P. Datta, M. Christopher, and P. Allen, “Agent-based modelling of complex production/distribution systems to improve resilience,” Int. J. Logist. Res. Appl., vol. 10, no. 3, pp. 187–203, 2007.
 6. U. Soni, V. Jain, and S. Kumar, “Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach,” Comput. Ind. Eng., vol. 74, no. 1, pp. 11–25, 2014.
 7. C. S. Holling, “Resilience and Stability of Ecological Systems Author ( s ): C . S . Holling Source : Annual Review of Ecology and Systematics , Vol . 4 ( 1973 ), pp . 1-23 Published by : Annual Reviews Stable URL :
 8. W. B. Clapham, “Natural ecosystems.,” 1983.
 9. W. E. Westman, “Measuring the inertia and resilience of ecosystems,” Bioscience, vol. 28, no. 11, pp. 705–710, 1978.
 10. C. Perrings, “Ecological resilience in the sustainability of economic development,” in Models of sustainable development: exclusive or complementary approaches of sustainability? International symposium, 1994, pp. 27–41.
 11. ]11 [ ا. ج. ن. چقوشی, ع. کاظمی, and ع. عرب, “شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان بر پایه روش بهترین-بدترین,” چشم انداز مدیریت صنعتی, vol. 5, no. 23, 2016.
 12. M. Christopher, D. Towill, C. Martin, and T. Denis, “An Integrated Model for the Design of Agile Supply Chains,” Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., vol. 31, no. 4, pp. 235–246, 2001.
 13. H. C. Pfohl, H. Köhler, and D. Thomas, “State of the art in supply chain risk management research: Empirical and conceptual findings and a roadmap for the implementation in practice,” Logist. Res., vol. 2, no. 1, pp. 33–44, 2010.
 14. S. Y. Ponomarov and M. C. Holcomb, Understanding the concept of supply chain resilience, vol. 20, no. 1. 2009.
 15. H. Carvalho, A. P. Barroso, V. H. MacHado, S. Azevedo, and V. Cruz-Machado, “Supply chain redesign for resilience using simulation,” Comput. Ind. Eng., vol. 62, no. 1, pp. 329–341, 2012.
 16. J. U. and M. S., “Supply chain resilience in the global financial crisis: An empirical study,” Supply Chain Manag., vol. 16, no. 4, pp. 246–259, 2011.
 17. R. XIAO, T. YU, and X. GONG, “Modeling and Simulation of Ant Colony’S Labor Division With Constraints for Task Allocation of Resilient Supply Chains,” Int. J. Artif. Intell. Tools, vol. 21, no. 3, p. 1240014, 2012.
 18. I. Golgeci and S. Y. Ponomarov, “Does firm innovativeness enable effective responses to supply chain disruptions? An empirical study.,” Supply Chain Manag., vol. 18, no. 6, pp. 604–617, 2013.
 19. E. J. S. Hearnshaw and M. M. J. Wilson, “A complex network approach to supply chain network theory Edward,” Int. J. Oper. Prod. Manag., vol. 33, no. 4, pp. 442–469, 2013.
 20. T. J. Pettit, K. L. Croxton, and J. Fiksel, “Ensuring supply chain resilience: Development and implementation of an assessment tool,” J. Bus. Logist., vol. 34, no. 1, pp. 46–76, 2013.
 21. T. Sawik, “Selection of resilient supply portfolio under disruption risks,” Omega (United Kingdom), vol. 41, no. 2, pp. 259–269, 2013.
 22. N.-O. Hohenstein, E. Feisel, E. Hartmann, and L. C. Giunipero, Research on the phenomenon of supply chain resilience: A systematic review and paths for further investigation, vol. 45, no. 1/2. 2015.
 23. J. B. Rice and F. Caniato, “Building a secure and resilient supply network,” Supply Chain Manag. Rev., vol. 7, no. 5, pp. 22–30, 2003.
 24. T. J. Pettit, J. Fiksel, and K. L. Croxton, “Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework,” J. Bus. Logist., vol. 31, no. 1, pp. 1–21, 2010.
 25. A. Wieland, “Selecting the right supply chain based on risks,” J. Manuf. Technol. Manag., vol. 24, no. 5, pp. 652–668, 2013.
 26. Y. Sheffi and J. B. Rice Jr., “A Supply Chain View of the Resilient Enterprise,” MIT Sloan Manag. Rev., vol. 47, no. 1, pp. 41–48, 2005.
 27. G. a. Zsidisin and S. M. Wagner, “Do Perceptions Become Reality? the Moderating Role of Supply Chain Resiliency on Disruption Occurrence,” J. Bus. Logist., vol. 31, no. 2, pp. 1–20, 2010.
 28. J. Blackhurst, K. S. Dunn, and C. W. Craighead, “An empirically derived framework of global supply resiliency,” J. Bus. Logist., vol. 32, no. 4, pp. 374–391, 2011.
 29. T. Wu, S. M. Huang, J. Blackhurst, X. L. Zhang, and S. S. Wang, “Supply Chain Risk Management: An Agent-Based Simulation to Study the Impact of Retail Stockouts,” Ieee Trans. Eng. Manag., vol. 60, no. 4, pp. 676–686, 2013.
 30. W. Klibi, A. Martel, and A. Guitouni, “The design of robust value-creating supply chain networks: A critical review,” Eur. J. Oper. Res., vol. 203, no. 2, pp. 283–293, 2010.
 31. M. Christopher and H. Peck, “Building the resilient supply chain,” Int. J. Logist. Manag., vol. 15, no. 2, pp. 1–14, 2004.
 32. A. Wieland and C. M. Wallenburg, “The influence of relational competencies on supply chain resilience: A relational view,” Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., vol. 43, no. 4, pp. 300–320, 2013.
 33. H. Peck, “Reconciling supply chain vulnerability, risk and supply chain management,” Int. J. Logist. Res. Appl., vol. 9, no. 2, pp. 127–142, 2006.
 34. M. Christopher and M. Holweg, “‘Supply Chain 2.0’: managing supply chains in the era of turbulence,” Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., vol. 41, no. 1, pp. 63–82, 2011.
 35. M. Christopher, C. Mena, O. Khan, and O. Yurt, “Approaches to managing global sourcing risk,” Supply Chain Manag. An Int. J., vol. 16, no. 2, pp. 67–81, 2011.
 36. C. Y. Yi, E. W. T. Ngai, and K.-L. Moon, “Supply chain flexibility in an uncertain environment: exploratory findings from five case studies - Business and Economics,” Supply Chain Manag., vol. 4, no. March, pp. 271–283, 2011.
 37. E. S. Simangunsong, L. Hendry, and M. Stevenson, “Supply chain uncertainty: a review and theoretical foundation for future research,” Int. J. Prod. Res., vol. 50, no. 16, pp. 4493–4523, 2012.
 38. P. Taylor, V. L. M. Spiegler, M. M. Naim, and J. Wikner, “A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience,” Ijpr, vol. 50, no. July, pp. 37–41, 2012.
 39. T. . Fiksel, Joseph; Polyviou, M; Croxton, K.L; Pettit, “Creating businesses that adapt and flourish in a changing world,” MIT Sloan Manag. Rev., vol. 56, no. 2, pp. 79–86, 2015.
 40. B. R. Tukamuhabwa, M. Stevenson, J. Busby, and M. Zorzini, “Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study,” Int. J. Prod. Res., vol. 53, no. 18, pp. 5592–523, 2015.
 41. R. Rajesh and V. Ravi, “Modeling enablers of supply chain risk mitigation in electronic supply chains: A Grey-DEMATEL approach,” Comput. Ind. Eng., vol. 87, pp. 126–139, 2015.
 42. R. Rajesh and V. Ravi, “Supplier selection in resilient supply chains: A grey relational analysis approach,” J. Clean. Prod., vol. 86, pp. 343–359, 2015.
 43. A. Gunasekaran, N. Subramanian, and S. Rahman, “Supply chain resilience: role of complexities and strategies,” Int. J. Prod. Res., vol. 53, no. 22, pp. 6809–6819, 2015.
 44. K. Scholten and S. Schilder, “Supply Chain Management: An International Journal‘Research on the phenomenon of supply chain resilience: A systematic review and paths for further investigation’ For Authors The role of collaboration in supply chain resilience,” Int. J. Iss An Int. J. Int. J. Phys. Distrib. & Logist. Manag. An Int. J., vol. 20, no. 2, pp. 471–484, 2015.
 45. M. Kamalahmadi and M. M. Parast, “A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research,” Int. J. Prod. Econ., vol. 171, pp. 116–133, 2016.
 46. L. Urciuoli, S. Mohanty, J. Hintsa, and E. G. Boekesteijn, “The resilience of energy supply chains: a multiple case study approach on oil and gas supply chains to Europe,” Supply Chain Manag. Int. J., vol. 19, no. 1, pp. 46–63, 2014.
 47. A. Azadeh, H. R. Soufi, M. H. Farahani, and M. Abdollahi, “Green-Resilient Supplier Selection : An Integrated Approach,” in International IEEE Conference, Istanbul.
 48. A. M. Fakoor, L. Olfat, K. Feizi, and M. Amiri, “A Method for Measuring Supply Chain Resilience in the Automobile Industry,” J. Basic. Appl. Sci. Res, vol. 3, no. 2, pp. 537–544, 2013.
 49. S. Chan and G. N. Larsen, “A framework for supplier-supply chain risk management: Tradespace factors to achieve risk reduction - Return on investment,” 2010 IEEE Int. Conf. Technol. Homel. Secur. HST 2010, pp. 29–34, 2010.
 50. E. Hofmann, “Natural hedging as a risk prophylaxis and supplier financing instrument in automotive supply chains,” Supply Chain Manag. An Int. J., vol. 16, no. 2, pp. 128–141, 2011.
 51. C. W. Craighead, J. Blackhurst, M. J. Rungtusanatham, and R. B. Handfield, “The severity of supply chain disruptions: Design characteristics and mitigation capabilities,” Decis. Sci., vol. 38, no. 1, pp. 131–156, 2007.
 52. A. Haldar, A. Ray, D. Banerjee, and S. Ghosh, “A hybrid MCDM model for resilient supplier selection,” Int. J. Manag. Sci. Eng. Manag., vol. 7, no. 4, pp. 284–292, 2012.
 53. G. A. Zsidisin, A. Panelli, and R. Upton, “Purchasing organization involvement in risk assessments, contingency plans, and risk management: an exploratory study,” Supply Chain Manag. An Int. J., vol. 5, no. 4, pp. 187–198, 2000.
 54. S. Liu and Y. Lin, Grey information: theory and practical applications. Springer Science & Business Media, 2006.
 55. M. Mulej, Y. Dang, S. Liu, and C. Mi, “Multi-attribute grey incidence decision model for interval number,” Kybernetes, vol. 35, no. 7/8, pp. 1265–1272, 2006.
 56. D. Julong, “Introduction to Grey System Theory,” J. Grey Syst., vol. 1, pp. 1–24, 1989.
 57. G.-D. Li, D. Yamaguchi, and M. Nagai, “A grey-based decision-making approach to the supplier selection problem,” Math. Comput. Model., vol. 46, no. 3–4, pp. 573–581, 2007.
 58. عرب, ق. صاحبی, and ایمن, “ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری‌های دفع پسماند در زنجیره تأمین بیمارستانی,” فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین, vol. 17, no. 50, pp. 52–67, 2016.