راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های تولیدی (مورد مطالعه تعاونی های استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، استان خراسان جنوبی، ایران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، استان خراسان جنوبی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت ­های زنجیره ارزش بر ارزش اقتصادی تعاونی­ های تولیدی فعال استان خراسان جنوبی می‌باشد. سؤالات و فرضیه‌های پژوهش بر مبنای مدل پورتر در بسط فعالیت­ های زنجیره ارزش است. در مدل پورتر، فعالیت ­های سازمان، به دو بخش اصلی و حمایتی(پشتیبان) طبقه بندی شده است. فعالیت ­های اصلی سبب ارتقای ارزش محصول می­ شود و فعالیت ­های حمایتی از فعالیت­ های اصلی حمایت می­ کنند. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی-همبستگی و از نظر جمع ­آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده ­های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع ­آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 220 نفر از مدیران تعاونی­ های تولیدی فعال استان خراسان جنوبی تشکیل می­ دهد که بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی 136 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شده است و پرسشنامه­ های پژوهش بین مدیران آنها توزیع شده است. داده ­های پژوهش با استفاده از نرم­افزارهای SPSS  و PLS و از طریق مدل حداقل مربعات جزئی و رگرسیون  برازش شده است. یافته­ های این پژوهش نشان می دهد که فعالیت ­های زنجیره ارزش بر ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Value Chain in Production Cooperatives (Studied Cooperatives in South Khorasan Province)

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of the value chain activities on the economic value of active cooperatives in Birjand city. Questions and hypotheses are based on the value chain model of Porter in the development activities. In Porter's model, activities of organizations are classified into two main parts: primary and supporting. The primary activities improve the product value and supporting activities support primary activities. The present research, is applied from the goal perspective, is cross-correlation from implementation viewpoint and from data collection point of view is field-work. The data is collected by questionnaire. The study sample is 220 active cooperatives managers from the city of Birjand. The sample of 136 cooperatives is selected randomly from Morgan table and research questionnaires were distributed among managers. Research data is fitted through the software SPSS and PLS using partial least squares and regression model. The findings of this study suggest that value chain activity affects the economic added value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value Chain
 • Cooperation
 • Economic Added Value
 1. ]1[ احمدامینی، زهرا؛ امانی تهرانی، محمد؛ سقزچی، محمدابراهیم(1389). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرین ی با رویکرد زنجیره ارزش. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 14. صص 35-47.
 2. ]2[ نظام شهیدی، مهراندخت، نگاهی دیگر به اصول مدیریت تعاونی ها در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات اندیشگان، 1386.
 3. ]3[ حسنی، حسن، حقوق تعاون و حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1392.
 4. ]4[ صرافی زاده، اصغر، فناوری اطلاعات در سازمان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات میر، 1390.
 5. ]5[استرکی، مرضیه. زنجیره ارزش و حسابداری مدیریت. ارائه شده در همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت. دورود،1389.
 6. ]6[کرد نائیج، اسدا...؛ زالی، محمدرضا؛ شناسایی و موفقترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران با توجه به شرایط بومی کشور، گزارش منتشر نشده: سازمان ملی جوانان، 1386.
 7. ]7[مونان، ژانگ(1392) ، معمای زنجیره جهانی ارزش. روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰.
 8. ]8[اسداله، هوشنگ؛ ماکویی، احمد؛ شاهرودی، کامبیز (1384). مدل سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه. دانش مدیریت. شماره 71. ص‌ص 3-40.
 9. ]9[اصغرزاده, فریدون؛ طبری و مهرداد ضیاء بری(۱۳۹۳). تحلیل مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر در رشد اقتصادی واحدهای صنعتی، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 10. ]10[منصوری، سعیده؛ ریاضی، کاترین(1392). بررسی مدل های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های تهران). مدیریت فناوری اطلاعات. دوره پنجم. شماره3. صص 191-202.
 11. 1[بحرینی، کیومرث؛ هوشنگی، مهدی(1388). بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت). دوره بیستم. شماره 83.. دوره 20. ص‌ص 99-120.
 12. ]12[بحرینی زارج، محمدعلی؛ صالحی یزدی، فاطمه؛ ابوالحسنی، زهرا(1391). بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکتهای نانوفناوری ایرانی. فصلنامه سیاست علم و فناوری. سال چهارم. شماره3. ص‌ص 71-121.
 13. ]13[قدمی، محسن؛ نیازمند، مسعود(1386). زنجیره ارزش نوآوری. گزیده مدیریت، سال هشتم، شماره73.صص 86-99.
 14. ]14[حجت ‌الله، حمیدی؛ عماد، روغنیان؛ علی، کمانکش(1395). مدل تصمیم گیری برای برون سپاری فناوری اطلاعات به منظور بهبود پشتیبانی فناوری اطلاعات سازمان ها. فصلنامه مدیریت زنجیره تامین. سال هجدهم، شماره 51. صص 71-86.
 15. Hitt, Michael A.; Ireland R. Duane and Hoskisson, Robert E. (2001). “Strategic Management: Competitiveness and Globalization”; South- Western College Publishing.
 16. Michael H. Morris; Pamela S. Lewis; Donald L. Sexton; "Reconceptualizing entrepreneurship: an input-output perspective", SAM Advanced Management Journal, vol. 59, Wntr, 1994.
 17. Maine, E. and Garnsey, E., 2006, “Commercializing generic technology: The case of advanced materials ventures”, Research Policy, 35 (3), pp. 375-393..
 18. Maine, E., Lubik, S. and Garnsey, E., 2012, “Processbased vs. product-based innovation: Value creation by nanotech ventures”, Technovation, 32(3/4), pp. 179-192.
 19. Porter, E. Michael (2001), Estrategy and the Internet, Harvard Business School Publishing Corporation.
 20. Farfan, Oscar H (2005), “Understanding and Escaping Commodity-Dependency: A Global Value Chain Perspective”, Prepared for the Investment Climate Unit International Finance Corporation The World Bank Group.