ارزیابی نت یگانی جهت پیشنهاد برنامه تعالی نت یک دانشگاه نظامی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

یکی از ویژگی های مهم سازمان های پویا، تعالی سیستم‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات است. مدل‌های تعالی مختلفی در سطح دنیا اعم از بومی و بین المللی طراحی و اجرایی شده است. بدیهی است این مدل ها باید جهت هر سازمان بومی‌سازی شوند. در این تحقیق، با توجه به شرایط سازمان مورد مطالعه که یک دانشگاه نظامی است، مدل تعالی کمپبل معروف به آپتایم انتخاب شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی و مصاحبه‌ای و مطالعه میدانی بوده و سیستم نت در 10 جنبه با استفاده از پرسش‌نامه حاصل از مصاحبه با خبرگان و متخصصین مورد ارزیابی قرارگرفته و پایایی پرسش‌نامه‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS محاسبه و تایید شده است. سپس نمودار عنکبوتی پارامترهای سیستم مدیریت نت در وضعیت موجود ترسیم و با انجام ممیزی میزان فاصله این دانشگاه نظامی از استانداردهای مدل تعالی آپتایم در هر معیار تعیین شده است. نتایج این تحقیق علاوه بر فاصله از مدل تعالی نامتوازن بودن رشد در معیارهای مختلف را نیز نشان داد. در ادامه، راه‌کارها و اقدامات مورد نیاز برای تحقق الزامات مدل مشخص گردید. آنگاه این اقدامات با توجه به میزان تاثیرگذاری آن‌ها توسط پرسش‌نامه دیگری به روش TOPSIS اولویت‌بندی شد. در نهایت با توجه به اولویتها، یک برنامه زمان‌بندی شده برای تعالی دانشگاه نظامی مورد مطالعه پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unary Maintenance Assessment to Proposal Excellence Program Maintenance for a Military University

چکیده [English]

One of the important features of a dynamic organization is excellence maintenance management systems. Various models of excellence across the world, both local and international have been designed and implemented. Obviously, these models should be localized to any organization. In this study, considering the conditions of the studied organization that is a military academy, campbell excellence model known as uptime is selected. The research method is descriptive, analytical, interview and field study and the maintenance system is evaluated on 10 aspects using a questionnaire from interviews with experts. The reliability of questionnaires has been calculated and confirmed with SPSS software. Then the spider diagram of the parameters of maintenance management system is drawn in the existing situation and  the distance of the military university from excellence model uptime standards for each criterion by performing the audit is determined. The results of this study in addition to the distance from the excellence model, also indicated unbalanced growth in different metrics. In addition,  strategies and actions needed to fulfill the requirements of the model were determined. Then these actions according to their impact factor by another questionnaire werer prioritized using TOPSIS method. Finally,  a schedule was proposed for studied military university excellence with regard to priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Excellence
 • Maintenance
 • Asset Management
 • Roadmap
 1. 1حاج شیرمحمدی، علی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات(مدیریت فنی در صنایع)، تهران، نشرارکان دانش،1395
 2. 2محمدی جلالی، ناصر، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، چهارم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،1387.
 3. 3خدابخشیان، محسن، مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین‌های راه سازی، تهران، پنجمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران،1387.
 4. 4محمدی، کاظم ، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در نت خودرویی ناجا، دکتر آقایی اصغر ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم اداری و پشتیبانی، 1390.
 5. Palmer, R.D.,Maintenance Planning and Scheduling, McGraw-Hill, New York, NY,1999.
 6. British Standard Institute, PAS 55 asset management - Part 1: Specification for the optimized management of physical assets, British Standard Institute,2008.
 7. Crespo Marquez, A., Moreu de Leon, P., Sola Rosique, A., and Gomez Fernandez, J. F. Criticality Analysis for Maintenance Purposes: A Study for Complex In-service Engineering Assets. Qual. Reliab. Engng. Int., 32: 519–533,2016.
 8. Moreno., Laura Hunt, Julia., Bond, Matt., Jean-Bart.,Valery, Focused and Strategic Planning for Operations & Maintenance Excellence for Trinity River Authority of Texas, the Water Environment Federation Conference, 2015.
 9. I. Roda, M. Macchi, Studying the funding principles for integrating Asset Management in Operations: an empirical research in production companies,3rd IFAC Workshop on Advanced Maintenance Engineering, Services and Technology France, Volume 49, Issue 28, 2016.
 10. Mayang Kusumawardhani , Rajesh Kumar , Markeset Tore ,"Asset integrity management: offshore installations challenges", Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 22 Iss: 3, pp.238 - 251, 2016.
 11. Campbell, J. D.,Reyes-Picknell, J., Uptime: Strategies for Excellence in Maintenance Management. Portland, Oregon: Productivity Press, 2nd Edition, 2006.
 12. Campbell, J. D.Jardine, A. K.S.:Asset Management Excellence Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions. CRCPress, 2nd Edition ,2011.
 13. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology 563-575,1975.
 14. Chadwick BA, Bahr HM, Albrecht SL. Social science research methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984.
 15. Leedy P, Ormrod F. Practical research: Planning and design, 6th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc, 2001.