بررسی تأثیر قابلیت های لجستیک معکوس بر هزینه شرکت (مورد مطالعه: شرکت بل روزانه)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز کرج

2 مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز کرج

چکیده

لجستیک معکوس فرآیندی است که تولیدکنندگان، محصولات ارسالی قبلی خود را از مصرف­ کنندگان نهایی یا دریافت­ کنندگان جهت، ارسال مجدد به مشتری دیگر، بازیافت، بازسازی، تعمیر یا معدوم­ سازی(امهاء) دریافت می­ کنند. اصول لجستیک معکوس باعث افزایش در خدمات و وفاداری مشتریان، بازگرداندن سریع­ تر ارزش دارایی­ ها، بهبود تصویر ذهنی مشتریان از نام تجاری، ارتباط بهتر با صاحبان سهام، افزایش انگیزه­های شخصی و در نهایت دستیابی به چشم ­اندازها و اهداف پایدار سازمان خواهد گردید. با توجه به اهمیت مقوله لجستیک معکوس، پژوهش حاضر به­منظور بررسی تأثیر قابلیت ­های لجستیک معکوس بر هزینه­ های شرکت با توجه به متغیرهای تعدیل­گر "مدیریت اطلاعات لجستیک، عوامل اقتصادی سازمانی، سیستم حمل­ونقل بهینه" در صنعت توزیع محصولات لبنی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ جمع­ آوری داده ­ها، از نوع پیمایشی و از لحاظ روش پژوهشی، توصیفی است. برای تحقق اهداف پژوهش 100 نفر از کارکنان شرکت بل روزانه به ­عنوان نمونه در نظر گرفته شده­اند (بدین­ منظور برای 120 نفر پرسشنامه ارسال گردید). جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل پژوهش نیز از آزمون‌های مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. یافته­ های پژوهش حاکی از تأثیر معنی­ دار متغیر «قابلیت­ های لجستیک معکوس» بر متغیر «هزینه­ های شرکت» و تأثیر معنی­ دار متغیرهای تعدیل­ گر "مدیریت اطلاعات لجستیک، عوامل اقتصادی سازمانی و سیستم حمل­ ونقل بهینه" بر این رابطه بود.  باتوجه به اینکه در تمام موارد، مقدار میانگین پاسخ­ ها از حد وسط بالاتر بود، بنابراین از دید افراد شرکت­ کننده در این پژوهش میزان ارزیابی مطلوب و رضایت­ بخش بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. RobinsonAdam,2014, http://cerasis.com/2014/02/19/what-is-reverse-logistics.
 2. http://iebest.ir/ لجستیک معکوس بهترین مهندسان صنایع
 3. Rushton, A and Walker, S.,”International Logistics and Supply Chain Outsourcing”, Kogan Page, London, 2007.
 4. Groupe, Aberdin.,’’Reverse Logistics: driving improved returned directly to the bottom line”, feb 2010.
 5. http://hajarzadeh49.blogfa.com/post-147. aspx, 1390.
 6. Greve, Curtice.,”Recovering lost profit by improving reverse Logistics”, Aug 2012.
 7. Lu, Z., Bostel, N., “A facility location model for logistics systems including reverse flows: The case of remanufacturing activities”, Computers & Operations Research, 34, 299–323, 2007.
 8. ]8[ودودگر جامی، محمدرضا (1392), ttp://vadod4.persianblog.ir/post/11
 9. ]9[ احتشام راثی، رضا. "طراحی مدل ریاضی برای بهینه‌سازی فرآیند شبکه توزیع در زنجیره تأمین معکوس در چارچوب رویکرد مدیریت هزینه"،فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال دوم /شماره هشتم /زمستان 1392.
 10. Harrington, Ryan., “Reverse Logistics: Customer Satisfaction, Environment Key to Success in the 21st Century”, Reverse Logistics Magazine. Winter/Spring 2006.
 11. Greve, Curtice., ”Recovering lost profit by improving reverse Logistics”, Aug 2012
 12. Rogers, D.S., Melamed1, B., Lembke, R.S., “Modeling and Analysis of Reverse Logistics”, J. Bus. Logist. 33(2), 107-117, 2012.
 13. Rogers, D.S., Melamed1, B., Lembke, R.S., “Modeling and Analysis of Reverse Logistics”, J. Bus. Logist. 33(2), 107-117, 2012.
 14. https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB11704.pdf.
 15. Fleischmann M.,”Reverse logistics network structures and design. In: Guide VDR Jr, Van Wassenhove LN (Eds) Business aspects of closed-loop supply chains”, Carnegie Bosch Institute, Pittsburgh, pp 117–148, 2001.
 16. Krikke, H., Le Blanc, L., Van de Velde, S., ”Product modularity and the design of closed-loop supply chains”,Calif. Manag. Rev. 46(2), 23-39, 2004.
 17. Blackburn, J.D., Guide, Jr. V.D.R., Souza, G.C., Wassenhove, L.N.W., “Reverse Supply Chains for commercial returns”, Calif. Manag. Rev. 46 (2), 6-22, 2004.
 18. ]18[ مشتاق فرد، رکسانا، "ارزیابی عملکرد لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها"، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی صنایع سال انتشار: 1392.
 19. ]19[ سلیمانی سددهی، مجتبی، گروه پژوهش‌های لجستیک و زنجیره تأمین، 1392. http://supply-chain-management.persianblog.ir /post/127/
 20. http://dastvareh.ir:8080/up/maghale/AMS59826310.pdf
 21. علیزاده، فاطمه . "بررسی نقش لجستیک معکوس در بازیابی مواد زائد (مطالعه موردی شرکت متسو)"، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، 1391.
 22. عالم تبریز و همکاران. "طراحی و بهینه‌سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، چشم‌انداز مدیریت صنعتی شماره 1، ص89- 61، تابستان1390.
 23. P. Vlachos, Ilias., ”Reverse Logistics capabilities and firm performance”, international Journal of logistics Research and application, 1-19, Feb, 2016.
 24. Shekarian, Ehsan. Udoncy Olugu, Ezutah. Hanim Abdul-Rashid, Salwa., “A Fuzzy Reverse Logistics Inventory System Integrating Economic Order/Production Quantity Models”, International Journal of Fuzzy Systems, Volume 18, Issue 6, pp 1141–1161, December 2016.
 25. Swanson, Swanson, Brent D. Williams, Jingping Gu and Matthew A. Waller., “Full Steam Ahead: Firms in the US Economy Adjust Inventory for Changes in Transportation Costs but Not the Reverse”, Vol. 55, No. 3, Special Issue: Linking Practice & Theory, pp. 282-295, Summer 2016.
 26. Rezaei, Jafar., “A systematic review of multi-criteria decision-making applications in reverse logistics”, Elsivier, Transportation Research Procedia 10, 766 – 776, 2015.
 27. Roghanian, Emad, Pazhouheshfar, Peiman., “An optimization model for reverse logistics network under stochastic environment by using genetic algorithm”, Journal of Manufacturing Systems JMSY-276; No. of Pages9, 2014.
 28. Rodrigues, Tânia. Ramos, Pereira. Isabel Gomes, Maria. Paula Barbosa, Ana Povoa, “Planning a sustainable reverse logistics system: balancing costs With environmental and social concerns”, S0305-0483(13)00117-5, 2013.
 29. http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2013.11.006.Reference:OME1369
 30. Lu, Yingjin, Jiao Lu, Huifang Jia., “Study on the Environmental Cost-sharing Method for Reverse Logistics in Household Appliances”, Elsivier, Energy Procedia 5, 186–190, 2011.
 31. عیدی، علیرضا؛ علوی، سید هادی. "مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 49، صفحه 96-84، پاییز 1394.
 32. Kannan, G., Pokharel, Sh.& Kumar, P.S., “A hybrid approach using ISM and fuzzy OPSIS or the selection of reverse logistics provider”, Resources, Conservation & Recycling, Vol. 54, P. 28-36, 2009.
 33. Rodolfo G. Dondo ., “Solving Large Distribution Problems in Supply Chain Networks by a Column Generation Approach”, International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS), vol. 5, issue 3, pages 50-80, 2014.
 34. Salvatore Cannella., “The effect of Inventory Record Inaccuracy in Information Exchange Supply Chains”, European Journal of Operational Research, vol. 243, issue 1, pages 120-129, 2015.
 35. Dua Weraikat, Masoumeh Kazemi Zanjani, Nadia ., “Two-echelon Pharmaceutical Reverse Supply Chain Coordination with Customers Incentives”, Intern. Journal of Production Economics, 2016.
 36. Guide. Jr, “V D R, OR FORUM., “The Evolution of Closed-Loop Supply Chain Research”, Smeal College of Business, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, Volume 57 Issue 1, January-February, 2009.
 37. -Xianpei Hong, Zongjun Wang, Dezhi Wang, Huaige Zhang., “Decision models of closed-loop supply chain with remanufacturing under hybrid dual-channel collection”, The International Journal ofAdvanced anufacturing Tech, Volume68, September 2013.