کاربرد زنجیره تأمین سبز در ارائه مدلی برای استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مورد مطالعه بیمارستان های شهر بوشهر)

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

چکیده

امروزه، یکی از مسائل فراگیر، آسیب لایه ازون و آلودگی محیط‌زیست در اثر تولید ضایعات خطرناک ناشی از فعالیت­ های انسانی در صنایع مختلف است. بیمارستان­ ها با تولید ضایعات عفونی و خطرناک به‌عنوان دومین صنعت آلوده­ کننده محیط‌زیست شناخته‌شده‌اند، از­این­ رو  این پژوهش به شناسایی استانداردهایی برای مدیریت سبز بیمارستان­ ها با به‌کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز آنها پرداخته تا به ارتقاء فعالیت­ های پایدار در بیمارستان­ ها کمک کند. پس از بررسی ادبیات و پژوهش های مرتبط با بیمارستان پایدار، متغیر­های مرتبط با موضوع پژوهش پالایش و به گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه اقدام شد. درنهایت، برای تجزیه‌وتحلیل داده ­ها و پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش از رویکرد SWARA استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد درگیر در فرآیند مراقبتی بیمارستان­ های شهر بوشهر بودند. در نهایت استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان­ ها در سه بعد مواد سبز، محیط و تجهیزات سبز و مدیریت و مسئولیت اجتماعی سبز شناخته شد که متغیر مدیریت سبز و مسئولیت اجتماعی با وزن 35186/0 بیشترین و متغیر مواد سبز با وزن 31928/0 کمترین تأثیر را بر پایدار شدن بیمارستان­ ها دارد. از میان سه متغیر اصلی انتخابی متغیر مدیریت سبز و مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مؤثرترین شاخص استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان­ ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. Wang Y.F, Chen S.P, Lee Y.C., Tsai C.T., “Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management”, International Journal of Hospitality Management,;34, 263– 273, 2013.
 2. Ojo E, Mbowa C, Akinlabi E., “Barriers in Implementing Green Supply Chain Management in Construction industry”, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 1982- 1974, 2014.
 3. Ho J, Shalishali M, Tseng T.L, Ang D., “Opportuntes In Green Supply Chain Management”, The Coastal Business Journal, 8:18-32, 2009.
 4. Wu K.J, Tseng M.L, Vy T., “Evaluation the drivers of green supply chain management practices in uncertainty”, International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management,; 25: 384 – 397, 2011.
 5. Sahamir S, Zakaria R., “Green Assessment Criteria for Public Hospital Building”, Available online at www.sciencedirect.com, 20: 106 – 115, 2014.
 6. Sajadirad M, Rashid culver H. A., “Reviews of the risks and pollution caused by garbage from incineration hospital … and its effects on the environment, first Conference specialty environment”, Energy and Clean industrial, 1-9, 2013
 7. Taylor s., “green management: the next competitive weapon”, Eisevier, 24(7): 669-681, 1992.
 8. پویا، ع. "مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات"، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، 11(145)، 1-11، 1384.
 9. Chege E., “Green Supply Chain Management Practices And Supply Chain Performance OF Private Hospitals In Nairobi, Kenya”, Doctoral dissertation, University of Nairobi, 1-60, 2012.
 10. Mutingi M, Mapfaira1 H, Monageng R., “Developing performance management systems for the green supply chain”, Journal of Remanufacturing,,4(1): 2 – 20, 2014.
 11. Göransson H, Gustafsson H. S., “Green Logistics in South Africa A study of the managerial perceptions in the road transportation industry in South Africa”, Elsevier, 1-88, 2014.
 12. Dheeraj, N. & Vishal, N., “An Overview of Green Supply Chain Management in India”, Research Journal of Recent Sciences. 1(6): 77-82, 2012, June.
 13. Neira, M., “Healthy Hospitals Healthy Planet Healthy People”, world health orgonization.;1-26,2012
 14. Henkes, T., “Green is Good: The Revolution in Sustainable Packaging”, Executive Insights.,(27): 1-4, 2014.
 15. Alas, R. M, Al Khamees Q, & Amarah B., “The state of global sustainable food production”,green supply chain management and decision making: A multidisciplinary review. Faculty of Business Publications. 1-33, 2013.
 16. Azmal M., KalhorR., Dehcheshmeh N, Goharinezhad S., Heidari Z. A, Farzianpour F., “Going toward Green Hospital by Sustainable Healthcare Waste Management: Segregation”, Treatment and Safe Disposal. http://www.scirp.org/journal/health; 6, 2633-2643, 2014.
 17. Lioyd c, McCarney S, Ouhichi R, Lydon P, Michel Zaffran., “Optimizing energy for a ‘green’ vaccine supply chainJohn”, Contents lists available at ScienceDirect.; 33, 908–913, 2015.
 18. Alliance G. H., “green hospital”, 2015
 19. Srinivas S., “green hospitals”, india green bulding council.,1-10, 2012.
 20. Houang E, Bodnaruk P, Ahmet Z., “Hospital green salads and the effects of washing”, yournaz of Hospital Infection . 17: 125-l 3 1, 1991.
 21. Hashemkhani .Z. S, and Jonas S., “New Application of SWARA Method in Prioritizing Sustainability Assessment Indicators of Energy System”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics,24, 5:408-414, 2013.
 22. Hashemkhani Zolfani, S, Aghdaie M. H, Derakhti A, Kazimieras Zavadskas E, and Morshed Varzandeh M H., “Decision making on business issues with foresight perspective”, an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. journalhomepageww.elsevier.com/locate/eswa, 7111–7121, 2013.
 23. Alimardani, M, Sarfaraz Hashemkhani Z, Aghdaie M. H, and Tamošaitienė J., “A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment”, Technological and Economic Development of Economy, 19, 3: 533–548, 2013.
 24. Keršuliene, Violeta, Edmundas Kazimieras Zavadskas, and Zenonas Turskis., “Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (Swara)”, Journal of Business Economics and Management,11,. 2: 243–258, 2010.
 25. علی، مروتی شریف آبادی؛ حنضل عیدانی، حمید؛ موسوی، فاضل. "ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 54، صفحه 78-65، زمستان 1395.
 26. نیک‌نژاد، مریم. "زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی)"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 34، صفحه 27-20، زمستان 1390.