معـرفی کتـاب های لـجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

1) کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک تألیف: مهندس علی کریمی سال انتشار: (اول) 1389 قیمت: 50000 ریال 2) مقدمه ای بر مدیریت فرایندی تألیف: مهندس مصطفی ثقفی، دکتر ابراهیم تیموری سال انتشار: (اول) 1389 قیمت: 80000 ریال 3) مدیریت توزیع تألیف: رجبعلی حسن نژاد سال انتشار: (اول) 1390 قیمت: 50000 ریال     4) مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها) تألیف: دکتر حسین عیسایی سال انتشار: (اول) 1390 قیمت: 82000 ریال 5) راهنمای مدیریت زنجیره تأمین ترجمه: مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی سال انتشار: (اول) 1393 قیمت: 130000 ریال 6) فرهنگ لغات حمل و نقل و لجستیک تألیف: دیوید لاو ترجمه: آرش آرمون سال انتشار: (اول) 1390 قیمت: 80000 ریال 7) لجستیک یکپارچه تألیف: دکتر سیدرمضان میرعباسی سال انتشار: (اول) 1390 قیمت: 50000 ریال   8) لجستیک و کارکردهای آن تألیف: محمود دودانگه، علی حمیدی سال انتشار: (اول) 1391 قیمت: 200000 ریال   9) یکپارچگی و افزایش بهره­وری در لجستیک و زنجیره تأمین تألیف: مهندس آرش آرمون سال انتشار: (اول) 1391 قیمت: 250000 ریال   10) رویکردهای نوین لجستیک تألیف: دکتر حسین عیسایی سال انتشار: (اول) 1391 قیمت: 170000 ریال   11) فناوری تولید جیره ها و تغذیه نیروهای نظامی گردآوری و تدوین: دکتر سید مهدی جعفری، مهندس افشین فریدی، مهندس عادله محمدی سال انتشار: (اول) 1394 قیمت: 100000 ریال   12) کنترل راهبردی لجستیک تألیف: دکتر غلامحسین نیکوکار، دکتر حسین عیسایی، مهندس احمد بیطرف سال انتشار: (اول) 1394 قیمت: 120000 ریال   13) آشنایی با نقش و فنون بسته­بندی در زنجیره تأمین کالا تألیف: مهندس مصطفی امام­پور سال انتشار: (اول) 1395 قیمت: 200000 ریال   14) آماد مهمات و مواد منفجره تألیف: کارگروه مهمات سال انتشار: (اول) 1392 قیمت: 170000 ریال

کلیدواژه‌ها


  1. مراجع ندارد.