طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت شش ستاره ایران)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده

از موضوعات سازمانی مهم می ­توان به مدیریت زنجیره تأمین 3(SCM) و از عوامل موفقیت زنجیره تأمین می­توان به ارزیابی مناسب تأمین­ کنندگان اشاره کرد. سیستم انتخاب تأمین­ کننده یک مسئله تصمیم ­گیری چند معیاره است. در چنین وضعیتی، برای کارشناسان و تصمیم­ گیرندگان ایجاد تعادل بین معیارهای مختلف برای دستیابی به هدف نهایی دشوار است. هدف این مقاله طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم­ گیری در مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد ویکور فازی است. شرکت (شش ستاره ایران) استان اصفهان با هفت تأمین­ کننده به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با نظر خبرگان تحقیق نه معیار به عنوان معیار تأثیرگذار در طراحی سیستم ­های پشتیبانی تصمیم­ گیری انتخاب گردیده است. از روش نرم اقلیدسی برای وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده و از خروجی نرم اقلیدسی به عنوان ورودی روش ویکور فازی استفاده شده است. نتایج نهایی حاصل از روش نرم اقلیدسی نشان می‌دهد که مهم ­ترین معیارها شامل قیمت­ گذاری تأمین­ کننده در بازار با وزن (254/0) در جایگاه اول، کیفیت و ایمنی محصول با وزن (179/0) در جایگاه دوم، رضایت مشتری با وزن (174/0) در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین سطح درک مشتری با وزن (027/0) در جایگاه آخر قرار دارد. نتایج نهایی حاصل از رتبه­ بندی ویکور فازی نشان داد که شرکت مپنا در مکان اول، شرکت فلات سنگ آسیا در جایگاه دوم و پسته نظری ویانا در مکان سوم قرار دارد. همچنین شرکت‌های دیر گداز آذر، حداد شیمی، کیمیا بسپار گلپا و شیمی معدنی همدان در مکان­ های آخر قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


 1. Aqlan, F., “A software application for rapid risk assessment in integrated sup- ply chains”. Expert Systems with Applications, 43 , 109–116 ,2016.
 2. Thakkar, J. et al., “valuation of buyer-supplier relationships using an integrated mathematical approach of interpretive structural modeling (ISM) and graph theoretic matrix”. Journal of Manufacturing Technology Management, 19 (1): 92-124,2008.
 3. S. K. Patil and R. Kant., “Evaluating the impact of Knowledge Management adoption on Supply Chain performance by BSC-FANP approach: An empirical case study”. Tekhne, 2016.
 4. H. Balfaqih, Z. M. Nopiah, N. Saibani, and M. T. Al-Nory., “Review of supply chain performance measurement systems: 1998–2015”. Comput. Ind., vol. 82, pp. 135–150, 2016.
 5. همت‌جوی، ولی‌الله. کرد، باقر. خسروی محمد سلطان، مریم. "شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سبک‌سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان". مدیریت زنجیره تأمین، (16)،33-24، 1393.
 6. Morgan, Chris. "Supply network performance measurement: future challenges?". The International Journal of Logistics Management. Vol. 18 No. 2, pp. 255-273,2007.
 7. Caixinha, B.P.d.S.N., “Methodology for enterprise interoperability Asessment”. 2013.
 8. هوشمندی ماهر، مجید. امیری، مقصود. الفت، لعیا. "مدل ریاضی انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تأمین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی". نشریه مدیریت صنعتی،(1)،180-151، 1393.
 9. شاهبندرزاده، حمید. جعفرنژاد، احمد. رئیسی، رامین. "به‌کارگیری تکنیک بهبودیافته تخصیص بدیهی (AD) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه‌کنندگان زنجیره‌تأمین". نشریه مدیریت صنعتی، (3)، 54-37، 1390.
 10. Giunipero ,L.C., et al., "A decade of SCM literature:past, present and future implications". Journal of Supply Chain Management, 44(4), 2008.
 11. Tian, J., Wang, Y., Li, H., Li, L., Wang, K., “DSS development and applications in China”. Decision support systems, 42 (4): 2060-2077,2007.
 12. Kou, G., Shi, Y., Wang, S., “Multiple criteria decision making and decision support system”. Decision support systems, 51 (2): 247-249,2011.
 13. Turban. E and J.E.Aronson., “Decision Support Systems and Intelligent Systems”. 5th Ed., Prentice Hall, 2005.
 14. He, J., Wang, J., He, D., Dong, J., Wang, Y., “The design and Implementation of an integrated optimal fertilization decision support system”. Mathematical and Computer Modeling, 54 (3/4): 1167-1174, 2011.
 15. شاهرضائی، مرضیه. سیف‌برقی، مهدی. احتشام‌راثی، رضا. "طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم برای انتخاب تأمین‌کننده در محیط تخفیفات چندگانه (مطالعه موردی: شرکت امرسان)". مدیریت فناوری اطلاعات، (12)، 112-89، 1391.
 16. سجادیان، مهیار. "سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری فضایی مدیریت ریسک بحران‌های طبیعی در روستاها با بهره‌گیری از جی. آی. اس؛ گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران". فصلنامه روستا و توسعه، (2)، 115-93، 1390.
 17. اسماعیلی، مریم. "سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری". دانشگاه امیرکبیر، پایان‌نامه کارشناسی مهندسی صنایع،1373.
 18. Araz, C. and Ozkarahan, I., “Supplier evaluation and management system for strategic sourcing based on a new multicriteria sorting procedure”. International Journal of Production Economics, Vol. 106 No. 2, pp. 585-606.2007.
 19. S.H. and Krishnan, R., “A hybrid approach to supplier selection for the maintenance of a competitive supply chain”. Expert Systems with Applications, Vol. 34 No. 2, pp. 1303-1311.2008.
 20. Li, W., Humphreys, P.K., Yeung, A.C.L. and Cheng, T.C.E., “The impact of supplier development on buyer competitive advantage: a path analytic model”. International Journal of Production Economicsoe, Vol. 135 No. 1, pp. 353-366,2012.
 21. Wang, T.Y. and Yang, Y.H. “A fuzzy model for supplier selection in quantity discount environments”. Expert Systems with Applications, Vol. 36 No. 10, pp. 12179-12187,2009.
 22. De Boer, L., Labro, E., Morlacchi, P, “A review of methods supporting supplier selection European”, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 7 No. 2, pp. 75-89,2001.
 23. حسنی، حمید، "سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر منطق فازی به‌منظور ارزیابی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین". کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌‌های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، (3)، 11-1، 1395.
 24. کرمی، ابراهیم. فوکردی، رحیم. "مدل تلفیقی اولویت‌بندی فازی و پرومته برای انتخاب تأمین‌کننده". نشریه مدیریت صنعتی، (3)، 486-467، 1395.
 25. نادری کیا، رضا. ناظری، علی. ابراهیمی، بهلول. "ارائه یک مدل تلفیقی چندهدفه با استفاده از الگوریتم‌های AHP و TOPSIS برای ارزیابی و انتخاب تأمین-کنندگان و تخصیص سفارش". فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، (2)، 106-89-1395.
 26. عبدلی سفیددشتی، فاطمه. "ایجاد یک چارچوب یکپارچه سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مدیریت در سیستم مدیریت موجودی فروشنده مبتنی بر اطلاعات". کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، 1394.
 27. حسینی قوچانی، علی و دیگران. "رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی بر تسبط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز)". پژوهشنامه بازرگانی، (74)، 131-105، 1393.
 28. اکبری، اقدس. حسن‌زاده، علی‌رضا. عسکری مقدم، رضا. "طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع با رویکرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: کتابخانة مرکزی دانشگاه تربیت مدرس)". پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، (3)، 801-783، 1393.
 29. واعظ شهرستانی، حسین. باقری ایرج، الهام. نوری، عاطفه. "الویت‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد AHP فازی با مطالعه موردی در کارخانه سیم و کابل دانیال شهرکرد". فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، (36)، 61-50، 1391.
 30. Yazdani, Morteza., “A group decision making support system in logistics and supply chain management”. Expert Systems With Applications,(17),304-840,2017.
 31. Vesile, Ebru; Akunal, ocalir., “Decision Support Systems In Transport planning”. Procedia Engineering, 1119-1126,2016.
 32. Pedro Amorim, Eduardo Curcio, Bernardo Almada-Lobo, Ana P.F.D. Barbosa-Povoa, Ignacio E. Grossmann., “Supplier selection in the processed food industry under uncertainty”. European Journal of Operational Research, Volume 252, Issue 3, 1, Pages 801–814. 2016.
 33. Fikri Dweiri , Sameer Kumar , Sharfuddin Ahmed Khan., “Designing an integrated AHP based decision support system for supplier selection in automotive industry”. Expert Systems With Applications,(62),273-283,2016.
 34. Beraldi, P., Violi, A. De Simone, F., “A decision support system for strategic asset allocation”. Decision support systems, 51 (3): 549-561.2011.
 35. Kandaveti, R. Ganz. A., “Decision support system for resource allocation in disaster management”. 31st Annual International Conference of the IEEE, 3425-3428.2009.
 36. Chu, M.-T., Shyu, J., Tzeng, G.-H., and Khosla, R., “Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis”. Expert Systems with Applications, 33(4), 1011–1024, (2007).
 37. Opricovic, S., and Tzeng, G.-H., “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”. European Journal of Operational Research, 156(2), 445–455, (2004).
 38. Opricovic, S., “Multi-criteria Optimization of Civil Engineering Systems”. Faculty of Civil Engineering, Belgrade,1998.