دوره و شماره: دوره 19، شماره 58، اسفند 1396 (850) 
ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA

صفحه 21-28

رضا حبیب اله گرمابکی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ منا قلندری؛ جواد امیریان؛ مائده امیری زاده بهبهانی