ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه، با توجه به افزایش رقابت در میان سازمان­ های خدماتی و تولیدی، ارائه محصول و خدماتی با مزیت رقابتی چشمگیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. توسعه محصول با رویکردی نوین در مواجهه با تغییرات محیطی و مقدم ه­ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی کنونی محسوب می­ شود. ارزیابی عملکرد روی محصولات به مدیران سازمان­ ها کمک می­ کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف محصولات خود از طریق تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد، شایسته­ ترین محصولات را به ­منظور توسعه محصول و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی انتخاب کنند. بدین­ منظور در این پژوهش کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ ها و رتبه­ بندی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دو محصول شرکت کارایی بسیار بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. اردکانی، س. زارع احمدآبادی، ح. حاتمی‌نسب، ح. "تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)". نشریه مدیریت تولید و عملیات. شماره 1، صص53-69، 1389.
 2. Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J., “Uncovering the keys to new product success”. Engineering Management Review, 11(4 S 5), 18, 1993.
 3. توکلی مقدم، ر. صادق نیک عمل، م. رفعتی، م. "متدولوژی بکارگیری تحلیل پوششی داده‌ها در سازمان-های تحقیقاتی". نشریه دانشکده فنی، شماره 1، صص 175-185، 1383.
 4. شاهقلی، ا. شیرویهزاد، ه. توکلی،م. "ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان". دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1392.
 5. Bae, J. K., & Kim, J., “Product development with data mining techniques: A case on design of digital camera”. Expert Systems with Applications, 38(8), 9274-9280. 2011.
 6. Hobday, M., “The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems?”. Research policy, 29(7-8), 871-893. 2000.
 7. Elfving, S., “Managing collaborative product development: a model for identifying key factors in product development projects”. Doctoral dissertation, Mälardalens högskola, 45, 57-63, 2007.
 8. کوپر، و. کوراتن، ل. "تحلیل پوششی داده‌ها، مد‌ل‌ها و کاربردها". میرحسینی، ع. نوبت شش، تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1396.
 9. درزی، ف. رنجبری، ا. بهزادیان، م. "ارزیابی کارایی تولید محصوالت خوراک دان طیور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها )تحلیل پوششی داده‌ها) (مورد مطالعه شده: شرکت سورین شمال تولیدکننده خوراک دان طیور)". سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، 1391.
 10. Wyatt, T., “Education indicators: A review of the literature”. DOCUMENT RESUME, 95. 1991.
 11. Husain, N., Abdullah, M., & Kuman, S., “Evaluating public sector efficiency with data envelopment analysis (DEA): a case study in Road Transport Department”. Selangor, Malaysia. Total Quality Management, 11(4-6), 830-836, 2000.
 12. Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W., “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis”. Management science, 30(9), 1078-1092, 1984.
 13. مهرگان، م. "مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها". نوبت سوم، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395.
 14. شکری، م. جهانگشای رضایی، م. ایزدبخش، ح. "ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد در محیط رقابتی با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها، کارت امتیازی متوازن، و تئوری بازی‌ها (مطالعه موردی: شرکت‌های سیمان)". نشریه تخصصی مهندسی صنایع، شماره 1، صص 45-54، 1391.
 15. Makui, A., Alinezhad, A., Kiani Mavi, R., & Zohrehbandian, M., “A goal programming method for finding common weights in DEA with an improved discriminating power for efficiency”. Journal of Industrial and Systems Engineering, 1(4), 293-303. 2008.
 16. مؤمنی، م. "مباحث نوین تحقیق در عملیات". نوبت شش، تهران، انتشارات منصور مؤمنی، 1393.
 17. Aoki, S., Inoue, K., & Gejima, R., “Data envelopment analysis for evaluating Japanese universities”. Artificial Life and Robotics, 15(2), 165-170, 2010.
 18. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E., “Measuring the efficiency of decision making units”. European journal of operational research, 2(6), 429-444, 1978.
 19. Makui, A., Alinezhad, A., Kiani Mavi, R., & Zohrehbandian, M., “A goal programming method for finding common weights in DEA with an improved discriminating power for efficiency”. Journal of Industrial and Systems Engineering, 1(4), 293-303. 2008.
 20. Barros, C. P., & Dieke, P. U., “Technical efficiency of African hotels”. International Journal of Hospitality Management, 27(3), 438-447. 2008.
 21. Rao, D. S., O'donnell, C. J., & Battese, G. E., “Metafrontier functions for the study of inter-regional productivity differences”. (No. Working Paper No. WP01/2003). The University of Queensland School of Economics, 2003.
 22. Ho, C. T., & Zhu, D. S., “Performance measurement of Taiwan's commercial banks. International Journal of Productivity and Performance Management”. 53(5), 425-434, 2004.
 23. Lam, S. W., Low, J. M., & Tang, L. C., “Operational efficiencies across Asia Pacific airports”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(4), 654-665, 2009.