بهبود فرآیند مدیریت تدارکات یک شرکت کارفرمایی دولتی با استفاده از مهندسی ارزش

نوع مقاله: مفهومی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، گرایش مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران

چکیده

در سال‌های متمادی و در قالب به‌روزرسانی‌های استانداردهای مدیریت پروژه تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای نوین، اثر‌بخشی فرآیندهای مدیریت پروژه افزایش داده شود. یکی از این ابزار‌ها، مهندسی ارزش است که با توجه به قابلیت‌های عملیاتی گسترده‌، در سال‌های اخیر به­صورت روزافزونی در مصارف مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند انجام خرید در سازمان‌های دولتی به واسطه جنبه‌های مختلفی از بخش خصوصی متفاوت است، بدین­صورت که خرید کالای مورد نیاز در این سازمان‌ها مستلزم انجام فرآیند اداری خاصی است. در این مقاله، نتایج پیاده‌سازی رویکرد مهندسی ارزش در بخش تدارکات در یک شرکت کارفرمایی دولتی ارائه شده است. در این مسیر به کمک سنجش عملکرد بخش تدارکات شرکت از منظر مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد، با استفاده از تکنیک‌های مهندسی ارزش راهکاری برای بهبود سیستم حاضر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Procurement Management Process with Value engineering Approach in a Governmental Project-Owner Company

نویسندگان [English]

  • Majid Shakhsi-Niaei 1
  • Atefeh Sohrabi 2
1 Assistant Professor, Faculty Member of Industrial Engineering Department, Yazd University
2 M.Sc. in Industrial Engineering, Faculty of Oil
چکیده [English]

Projects are crucial in the social-economic development of a country. One of the considerations in projects is the procurement of goods, works, services, and consultancies as inputs to implement projects in order to achieve the desired objectives. In this paper, project procurement management processes is evaluated with value engineering approach. Value engineering (VE), which is also known as value methodology (VM), is a systematic and structured approach for improving projects, products, and processes. The objective of the analysis is the identification of potential problematic areas and the design of new framework in order to maximize the possibilities of a successful implementation of a procurement system. The outcome of the research enabled the definition of the appropriate analytical practical solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • Procurement Management
  • Governmental Organization
  • Client Company
  • Tender
[1] Polydoropoulou, A., Roumboutsos, A., "Evaluating the impact of decision making during construction on transport project outcome", Evaluation and Program Planning, 32, 369-380, 2009.

[2] Hensher, D. A., Truong, T. P., Mulley, C., Ellison, R., "Assessing the widereconomy impacts of transport infrastructure investment with an illustrativeapplication to the North-West Rail Link project in Sydney, Australia", Journal of Transport Geography, 24, 292-305, 2012.

[3] Guccio, C., Pignataro, G., Rizzo, I., "Determinants of adaptation costs in procurement: An empirical estimation on Italian public works contracts", Applied Economics, 44(15), 1891-1909, 2012.

[4] "Project Management Institute (PMI)", A guide to the project management body of knowledge (5th Edition), Newtown Square, PA: PMI, 2013.

[5] Doloi, H., "Analysis of pre-qualification criteria in contractor selection and their impacts on successful projects", Construction Management and Economics 27, 1245-1263, 2009.

[6] Albano, G.L., Kim, D., "Symposium on international public procurement: Introduction", Journal of Public Procurement, 10(3), 290-300, 2010.

[7] Brandmeier, R. A., Rupp, F., "Benchmarking procurement functions: Causes for superior performance", Benchmarking: An International Journal, 17(1), 5-26, 2010.

[8] "Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)", Harmonizing donor practices for effective aid delivery: Strengthening procurement capacities in developing countries, 2013.

[9] Ahsan, K., "Determinants of the performance of public sector development projects", International Journal of Management, 29(1), 77-90, 2012.

[10] Estache, A., Limi, A., "Bidders’ entry and auctioneer’s rejection: Applying a double selection model to road procurement auctions", Journal of Applied Economics, 14(2), 199-223, 2011.

[11] Sanchez-Rodriguez, C., "Effect of strategic purchasing on supplier development and performance: A structural model", Journal of Business & Industrial Marketing, 24(3/4), 161-172, 2009.

[12] Castaldi, C., Kate, T. C., Braber, R., "Strategic purchasing and innovation: Arelational view", Technology Analysis & Strategic Management, 23(9), 983-1000, 2011.

[13] گلستانی، ر. بیگ­زاده عباسی، ف. خدامی­پور، ا. "موانع اجرای مطلوب مفاد قانون برگزاری مناقصات درمعاملاتدستگاه هایاجرایی(مطالعهموردی استان کرمان"، تبریز: کنفرانس بین­ المللی جهت­ گیری ­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1394.

[14] Behncke, F.G.H., Maisenbacher, S., Maurer, M., "Extended Model for Integrated Value Engineering", Science Direct, Procedia Computer Science, 28, 781-788, 2014.

[15] جبل عاملی، م. س. میرمحمد صادقی، ع. "مهندسی ارزش"، تهران: ‌انتشارات فرات، 1380.

[16] جبل عاملی، م. س. قوامی ­فر، ک. عبایی، م. "جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه"، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، 1383.

[17] Dr. Michael, A. M., "Value Analysis and Value Engineering: Basics for Purchasing Professionals", Annual International Supply Management Conference, May 2005.

[18] Park, R., "Value Engineering: A Plan for Invention", CRC Press, 1998.

[19] صالحی صدقیانی، ج. دهقان، ن. "بررسیارتباط ابعادتوانمندسازیروانشناختیباخلاقیتکارکنانبااستفادهازروشرگرسیونچندمتغیره"، مطالعات کمی در مدیریت 1، 30-48، 1389.

[20] حبیب‌پور، کرم. صفری، رضا. "راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)"، نشر لویه، ‌1388.

[21] کریمی، م. "بهبود بی ترید: آموزش کاربردی مهندسی ارزش"، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا‏، 1395.

[22] حسینعلی­پور، م. عبدالله ­نژاد، ا. اسدیان، ح. "بررسی جایگاه مهندسی ارزش در جهت کاهش هزینه­ های تأمین و تدارکات در پروژه ­های عمرانی"، تهران: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه‏، 1394.