بررسی تأثیر راهبردهای زنجیره تأمین بر یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد، گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و افتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار، گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مقاله با هدف ایجاد یک مدل جامع که درک روابط راهبردهای زنجیره تأمین، یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی شرکت را تسهیل می­ کند، انجام شده است. داده­ های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به­ منظور سنجش مؤلفه­ های راهبردهای زنجیره تأمین، یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی جمع­ آوری شده­ اند. کلیه مدیران و کارکنانی که در فرآیند زنجیره تأمین صنعت لاستیک بارز کرمان مشارکت دارند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده­ اند. پایایی تک­تک متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری آزمایش شده و برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه­ ها از نرم­ افزار PLS استفاده گردیده است. با بررسی رابطه راهبردهای زنجیره تأمین، یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد رقابتی، نتایج نشان
می­ دهد که راهبرد زنجیره تأمین ناب با سه بعد یکپارچگی زنجیره تأمین رابطه مثبت دارد؛ و یک زنجیره تأمین ناب برای شرکت­هایی که در اولویت­های بالاتری برای هزینه، کیفیت و راهبردهای تحویل قرار دارند، مناسب است. در­حالی­که یک زنجیره تأمین چابک برای شرکت­هایی که در راهبرد انعطاف­ پذیری رقابت می­ کنند مناسب است و در این جامعه آماری راهبردی زنجیره تأمین چابک فقط با بعد یکپارچگی داخلی رابطه مثبت داشته است. علاوه­ بر این، هر دو راهبرد ناب و چابک از لحاظ یکپارچگی داخلی و خارجی به سطوح بالاتری از یکپارچگی زنجیره تأمین نیاز دارند، اما راهبردهای ناب تأثیر قابل توجهی بر یکپارچگی خارجی نسبت به راهبردهای چابک دارند. همچنین یکپارچگی داخلی و یکپارچگی با مشتری با عملکرد رقابتی سازمان رابطه مثبت داشته­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Supply Chain Strategies on Supply Chain Integration and Competitive Performance (Case Study: Kerman Tire Industry)

نویسندگان [English]

  • afsane amir taheri 1
  • Ali Mollahosseini 2
  • Mohammad Ali Forghani 3
1 Master’s student, Management Department, Executive Management Branch, Production and operation trends, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Professor, Management Department, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This study aims to create a comprehensive model that facilitates understanding the relationship between supply chain strategies, supply chain integration and competitive performance. Data were collected using a questionnaire to assess the components of supply chain strategies, supply chain integration and competitive performance. All the managers and staff involved in the supply chain of the Kerman Barez tire Factory are the statistical community of the study. The reliability of each of the variables was measured using Cronbach's alpha. We tested the proposed model using structural equations modeling and PLS software was used to examine the relationship between variables and test hypotheses. By examining the relationship between supply chain strategies, supply chain integration and competitive performance, the results show that Lean supply chain strategy has a positive relationship with three dimensions of supply chain integration; and a Lean supply chain is appropriate for firms placing higher priorities on cost, quality, and delivery strategies. While an agile supply chain is appropriate for firms competing on the flexibility strategy. In this statistical society, agile supply chain strategy has been positively correlated with the dimension of internal integrity. In addition, both lean and agile supply chain strategies require higher levels of supply chain integration in terms of internal and external integration, but lean supply chain strategies have a significantly higher impact on external integration than agile strategies. Also, internal integration and customer integration have been positively correlated with the competitive performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Strategies
  • Supply Chain Integration
  • Competitive Performance

[1] صادق­پور، مجبوبه. غلام­پور، یوسف. "بررسی مدل تعهد کارکنان و مؤلفه­ های یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی گروه خودروسازی سایپا"، مجله نخبگان علوم و مهندسی، 3(4)، صص 117-100، 1397.

[2] سرایی نیا، الهام. ایران­راده، سلیمان. تقی­زاده، هوشنگ و باقرزاده، مجید. "توسعه مدلی جهت بررسی تأثیر آینده نگری پایدار بر یکپارچگی استراتژیک زنجیره تأمین با رویکرد خلق ارزش (مطالعه موردی: زنجیره تأمین ایران خودرو)"، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال بیست و هشتم، صص109، 39-25، 1396.

[3] Flynn, B.B., Flynn, E.J., "An exploratory study of the nature of cumulative capabilities", Operations Management. Vol. 32,2004.

[4] Qi, Y., Zhao, X., Sheu, C., "The impact of competitive strategy and supply chain strategy on business performance: the role of environmental uncertainty", Decision Sciences.vol. 42,no. 2,pp. 378-389,2011.

[5] Qi, Y., Huo, B., Wang, Z., & Yeung, H.Y.J., "The impact of operations and supply chain strategies on integration and performance. Intern", Journal of Production Economics,vol. 185, pp. 162-174, 2017.

[6] Qrunfleh, S., Tarafdar, M., "Supply chain information systems strategy: impacts on supply chainperformance and firm performance", International Journal of Production Economics, vol. 147,pp. 340-350,2014.

[7] Fan, Q., Xu, X. J., & Gong, Z. Y., "Research on Lean, Agile and Leagile Supply Chain", International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, vol. 1 no. 15, pp. 4902-4905, 2007.

[8] Flynn, B.B., Huo, B., Zhao, X., "The impact of supply chain integration on performance: acontingency and configuration approach", Journal of Operations Management 28, 58-71,2010.

[9] Schoenherr, T., & Swink, M., "Revisiting the arcs of integration: Cross-validations and extensions", Journal of Operations Management, vol. 30 no. 1, pp. 99-115, 2012.

[10] Migdadi, M.M; Abu Zaid, M.K.S.; Yousif, M.,; Almestarihi, R., "An empirical examination of collaborative knowledge management practices and organisational performance: the mediating roles of supply chain integration and knowledge quality", International Journal of Business Excellence (IJBEX), vol.14,no. 2, pp 180-211, 2018.

[11] Hooshangi, M., Salehi Sadaghiani, J., Rashidi Astaneh, M., Amin Afshar, Z., "The mediation role of supply chain integration in relationship between employee commitment with organisational performance", International Journal of Business Information Systems (IJBIS), vol.24,no. 2,pp 210-226, 2017.

[12] Shou, Y., Li, Y., Park, Y., Kang, M., "Supply chain integration and operational performance: the contingency effects of production systems", Journal of Purchasing and Supply Management, in press, 2017.

[13] Luque, L.R., Marin-Garcia, J.A., & Medina-Lopez, C., "An analysis of the direct and mediated effects of employee commitment and supply chain integration on organizational performance", International Journal of Production Economics, vol. 162, pp. 242-257, 2015.

[14] Huo, B., "The impact of supply chain integration on company performance: an organizationa lcapability perspective", Supply Chain Management, vol. 17, pp. 596-610, 2012.

[15] صمدیان، هیمن. حسینی، زهرا. "بررسی تأثیر یکپارچه­ سازی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی مطالعه موردی: بانک­های ملی شهر سنندج"، تهران: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی نیکان، 1395.

[16] حسینی، سید محمود. شیخی، نرگس. "یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران". چشم­ انداز مدیریت بازرگانی، 15، 125 – 99، 1392.

[17] ناظمی، شمس­ الدین. خریدار، فاطمه. "تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی­ های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد". فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، 25، 26-1، 1391.

[18] Nunnally, J.. & Bernsein, I.H., "Psychometric therapy", New York, Ny: McGraw-Hill, 1994.

[19] Fornall, c. & Larcker, D.F., "Evaluating Structural equation models with unobservable variables and measurement error", Journal of marketing research, vol.18,no.1,pp.39-50,1981.

[20] Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tstham, R., "Multivariate data analysis (6th ed)", Uppersaddle River, N.J.: pearson prentice Hall, 2006.