بررسی و تحلیل تأثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تأمین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه غیرانتفاعی نورهدایت ‌شهرکرد

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی (گرایش سیستم‌ها)، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده

هدف اصلی در این مطالعه بررسی و تحلیل تأثیر نوآوری سازمانی بر تاب­ آوری زنجیره تأمین در شرکت­های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک­های صنعتی شهرکرد است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان زنجیره تأمین تدارکات، تولید، عملیات و بازرگانی شرکت­های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شرکت­های مذکور بودند که تعداد آنها 600 نفر بوده و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 235 نفر به شیوه طبق ه­ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه نوآوری سازمانی کارابولوت (شامل ابعاد نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی) و پرسشنامه تاب­آوری زنجیره تأمین است. روایی آن از طریق روش وابسته به محتوا تأیید شده و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نوآوری سازمانی 0.85 و برای پرسشنامه تاب­آوری 0.88 برآورد شد. همچنین به­ منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون) استفاده گردید. یافته­ های پژوهش نشان داد که نوآوری تولیدی، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی تأثیر مستقیمی بر تاب­ آوری زنجیره تأمین داشته­ اند و بیشترین تأثیر یعنی 0.94 مربوط به بعد نوآوری سازمانی و کمترین تأثیر(0.26) مربوط به بعد نوآوری تولیدی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Impact of Organizational Innovation on Supply Chain Resilience (Case study of manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns)

نویسندگان [English]

  • Ali Soltani 1
  • meysam babaee farsani 2
  • Sadegh Hassani moghadam 3
1 Graduate Master of Industrial Management, Noore Hedayat University of Shahrekord
2 C.BPhD of Industrial Management (field of systems). Eslamic Azad University of Esfehan(Unit of Khorasgan)
3 Graduate Master of Business Management, Ferdowsi University of Mashhad, Corresponding author
چکیده [English]

The study and analysis of the impact of organizational innovation on supply chain resilience in manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns are the main objective of this study. The research method was descriptive - correlation and its statistical society, managers and employees of the supply chain of procurement, production, operations and commerce of manufacturing companies in the field of metal industries based on these companies, numbering 600 people, using the Cochran sample size formula 235 people were selected in a class
The tool used in this study is Caraboolot Enterprise Innovation Questionnaire (including dimensions of manufacturing innovation, process innovation, marketing innovation and organizational innovation) and supply chain resilience inventory. Its validity was confirmed by content-based method and the reliability coefficient of the questionnaire was calculated using the Cronbach's alpha formula for organizational innovation questionnaire 0.85 and for the resiliency questionnaire 0.88.
Descriptive and inferential statistics (regression test) were used to analyze the data. The findings showed that manufacturing innovation, marketing innovation, and organizational innovation had a direct impact on supply chain resilience, with the highest impact of 0.94 on organizational innovation and the lowest impact (0.26) on the dimension of manufacturing innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • Supply Chain
  • Supply Chain Resilience
[1] Ponomarov, S.Y. and Holcomb, M.C., "Understanding the concept of supply chain resilience", International Journal of Logistics Management, Vol. 20 No. 1, pp. 124-143, 2009.
[2] Christopher, M., "Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Networks", Pearson Education, Harlow, 2005.
[3] Christopher, M., Peck, H., "Building the resilient supply chain", International Journal of Logistics Management, Vol. 15 No. 2, pp. 1-13, 2004.
[4] Cho, H.J, Pucik, V., "Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value", Strategic Management Journal, Vol. 26 No. 6, pp. 555-575, 2005.
[5] Stevens, E, Dimitriadis, S., "New service development through the lens of organisational learning: evidence from longitudinal case studies", Journal of Business Research, Vol. 57 No. 10, pp. 1074-1084, 2004.
[6] Child, J., "Organizational structure, environment and performance: the role of strategic choice", Sociology, Vol. 6, No. 1, pp. 1-22, 1972.
[7] Furst Bowe, Julie A. and Bauer, Roy a., "Application of the Baldrige Model for Innovation in Higher Education New Directions for Higher Education", No 137, 5– 14, 2007.
]8[ بهرامی، سوسن. رجایی­ پور، سعید. آقا حسینی، تقی. بختیار نصرآبادی، حسنعلی. یار محمدیان، محمد حسین. "تحلیل روابط چندگانه سرمایی فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 61، صص 27-50، 1390.
]9[ مظلومی، نادر. ناصحی­ فر، وحید. احسان­فر، گلشن. "بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت­های خصوصی بیمه در ایران"، فصلنامه بیمه، سال 28، شماره 1، صص 31-56، 1392.
]10[ مهدی­ بیگی، نجمه. "ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان (ERP) بر نوآوری سازمانی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1392.
]11[ عبدالخانی، عظیم. "مطالعه اثرات مدیریت دانش مشتریان بر نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه ایران، رشته بیمه درمانی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و مذاهب اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1392.
[12] Hugos, M., "Essentials of Supply Chain Management", New Jersey, John Wiley and Sons, Inc, 2003.
]13[ تولایی، روح­ الله. شکوهیار، سجاد. کریمی، مریم. "عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک در صنعت نفت و گاز با رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری- تفسیری (ISM)، (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی)"، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 139، 1395.
[14] Chopra, S., Meindl P., "Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations", New Jersey, Prentice-Hall, Inc, 2006.
]15[ جعفر نژاد، احمد. "مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین"، تهران، مهربان نشر، 1395.
]16[ کاظم­ زاده، رضا. مطلبی، مهدی. "سیستم­ های اطلاعات زنجیره تأمین"، تهران: سومین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع در دانشگاه امیرکبیر تهران، 1383.
]17[ هارتموت، استدلر. کریستوفر، کیلگر. "مدیریت زنجیرهتأمینو برنامه­ریزی پیشرفته"، عسگری، نسرین. زنجیرانی فراهانی، رضا، تهران: ترمه، 1382.
]18[ کرمی، الهام. عرب، علیرضا. فلاح لاجیمی، حمیدرضا. "اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد استراتژیک شرکت­های صنایع الکترونیک در ایران"، فصلنامه پژوهش­های مدیریت ایران، دوره 19، شماره4، 1394.
]19[ عربشاهی، غلامعباس، و همکاران. "تأثیر نوآوری باز بر رفتار و عملکرد زنجیره تأمین در صنعت گاز"، پایان­نامه کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید، دانشگاه تهران،1390.
]20[ روانستان، کاظم، و همکاران. "طراحی مدل تاب­آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو با رویکرد مدل معادلات ساختاری و تکنیک­های کیفی"، پایان­نامه دکتری رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال دوازدهم، شماره40، صص 50-62، 1396.
]21[ رزقی رستمی، علیرضا، و همکاران. "نقش نوآوری تکنولوژیک بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار با تکیه بر نوع فعالیت شرکت"، فصلنامه مهندسی تصمیم،۲، (۵)، صص ۱۴۹-۱۶۶، ۱۳۹۶.
[22] Golgeci, Ismail, Ponomarov. Serhiy Y., "Dose firm innovativeness enable effective responses to supply chain disruptions?" An empirical study, Supply Chain Management: An International Journal, 18(6), PP. 604–617, 2013.
[23] Mafabi, Samuel, Munene, John C., "Creative climate and organisational resilience: the mediating role of innovation", International Journal of Organizational Analysis, Vol. 23 Iss 4 pp. 564 – 587, 2015.